Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Alphen aan den RijnStaatscourant 2019, 21648VerkeersbesluitenBesluit van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, inhoudende het aanpassen van verkeersmaatregelen in verband met de afsluiting van de Reijerskoop te Boskoop conform artikel 15 Wegenverkeerswet 1994.

Logo Alphen aan den Rijn

 

De gemeente moet als wegbeheerder een verkeersbesluit nemen bij het plaatsen of verwijderen van sommige verkeerstekens. In het verkeersbesluit wordt afgewogen waarom verkeerstekens worden geplaatst of verwijderd.

Het college heeft het verkeersbesluit voor de afsluiting van het Reijerskoop voor vracht- en landbouwverkeer te Boskoop vastgesteld.

 

Aanleiding

In 2013 is de oostelijke rondweg Boskoop aangelegd om het vracht- en landbouwverkeer een alternatief te bieden en ze uit de woongebieden te halen. Het steeds groter en zwaarder wordend verkeer gecombineerd met toename van auto- en fietsverkeer levert onveilige situaties op.

Het doorgaande vracht- en landbouwverkeer wordt geweerd op het 2de Reijerskoop door een vracht- en landbouwverbod ter hoogte van de Bulkse brug;

Vanuit het woongebied rondom het 2de Reijerskoop komen regelmatig klachten over het negeren van dit vracht- en landbouwverbod. Chauffeurs blijven gebruik maken van deze weg.

Bewoners van het 1ste Reijerskoop geven al vele jaren aan dat ze overlast ervaren van vracht- en landbouwverkeer Vrachtverkeer rijdt veelvuldig over het Reijerskoop, regelmatig met een te hoge snelheid.

Met name het landbouwverkeer veroorzaakt veel trillings- en geluidsoverlast in de woningen. Het vele grote verkeer rijdt hier op een route naar de basisscholen in Boskoop-Oost en levert een gevoel van verkeersonveiligheid op.

Aan de hand van verkeerstellingen in Boskoop in november in 2017 blijkt dat het totaal verkeer is afgenomen maar dat het zware verkeer gelijk is gebleven.

Per uur rijden er gemiddeld 19 vrachtwagens van of naar Boskoop-oost via het 1ste Reijerskoop (met name tussen 9.00 en 17.00 uur).

Ook blijkt uit de tellingen dat, ondanks het vracht- en landbouwverbod op het 2de Reijerskoop er gemiddeld per dag 70 zware vrachtwagens rijden tussen Zuidwijk en Goudse Rijweg. Observatie laat zien dat dit met name gaat om plaatselijk bekende vrachtwagenchauffeurs die het verbod negeren en door de versmalling heen rijden.

Door middel van plaatselijke observaties is geconstateerd dat bijna al het landbouwverkeer vanaf de oostelijke rondweg bij het Zuidwijk afslaat en via het 1ste Reijerskoop de hefbrug over gaat.

De gemeente vindt het wenselijk om verdergaande maatregelen te treffen die er voor zorgen dat het vracht- en landbouwverkeer gebruik maakt van de oostelijke rondweg en daardoor niet door de woongebieden rijdt.

 

Overwegingen

Om het vracht- en landbouwverkeer op het westelijke deel van het Reijerskoop (1ste Reijerskoop) tot een minimum te beperken en dit verkeer maximaal gebruik te laten maken van de oostelijke rondweg is het wenselijk om een vrachtwagen en landbouwsluis en een geslotenverklaring voor beiden te plaatsen op het Reijerskoop tussen de 2de Overslag en de Rozenlaan.

Door deze afsluiting moet het vracht- en landbouwverkeer wat zijn bestemming heeft in het oostelijke deel van het Reijerskoop (2de Reijerskoop) via de oostelijke rondweg rijden.

Bedrijven in zuidoost Boskoop blijven goed bereikbaar.

De omrijafstanden die hierdoor ontstaan voor verschillende bedrijven zijn acceptabel.

Om de ontsluiting met de Overslag te optimaliseren en het voor vracht- en landbouwverkeer mogelijk te maken om af te draaien voordat ze het verbod tegen komen, wordt het eenrichtingsverkeer op de Overslag opgeheven.

Om te voorkomen dat bij filevorming, doordat de brug omhoog is geweest, het verkeer de Overslag gebruikt als sluiproute is het wenselijk om een verplichte rijrichting in te stellen op het Reijerskoop ter hoogte van de 2de Overslag.

De huidige verplichte rijrichting voor vrachtauto’s op het Zuidwijk wordt opgeheven omdat het Zuidwijk voor vracht- en landbouwverkeer gesloten wordt met uitzondering van bestemmingsverkeer. Bestemmingsverkeer zal verwezen worden naar de betreffende bestemmingen.

Met bovenstaande maatregelen zorgt het vracht- en landbouwverkeer voor minder overlast voor omwonenden.

De verkeersveiligheid op het Reijerskoop ter hoogte van de A.P. van Neslaan neemt verder toe omdat het aantal vracht- en landbouwvoertuigen afneemt.

Over het Reijerskoop loopt een drukke doorgaande fietsroute.

Fietsers die met een snelheid van de hefbrug afkomen richting Boskoop-Oost hebben voorrang op het verkeer komend vanaf de Gouwestraat.

De kruising met de 1ste Overslag zit hier kort op en de fietser kan hier nog een aardige snelheid hebben.

Daarom is het gewenst om, bij het opheffen van het eenrichtingsverkeer op de Overslag, de voorrang te regelen op het kruispunt 1ste Reijerskoop-1ste Overslag dusdanig dat het verkeer op het Reijerskoop voorrang heeft op het verkeer op de Overslag.

Omdat dit kruispunt nu in een 30 km-zone is gelegen is het wenselijk om deze 30 km-zone naar het oosten te verleggen, tot direct na het kruispunt met de 1ste Overslag, immers binnen een 30 km-zone wordt de voorrang niet geregeld.

Om het vracht- en landbouwverkeer via de wenselijke route te laten rijden wordt aanvullend een bewegwijzeringsplan gemaakt naar de bedrijven ten zuidoosten van Boskoop.

 

Overleg

Deze maatregelen zijn besproken met bedrijven en bewoners van het Zuidwijk, het Reijerskoop en de Overslag.

Er heeft conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) overleg plaats gevonden met de door de korpschef van de nationale politie daartoe gemachtigde verkeersadviseur. Deze gaat akkoord met dit besluit.

 

BESLUIT

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,

 

 • op grond van artikel 15 en artikel 18, eerste lid, onder d, Wegenverkeerswet 1994;

 • op grond van artikel 15, tweede lid, Wegenverkeerswet 1992;

 • gelet op voorgaande overwegingen en tevens gelet op het bepaalde in artikel 12 en artikel 21 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer in verband met artikel 2, eerste en twee lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

 • gelet op artikel 8, eerste en tweede lid van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

 • gelet op artikel 9, eerste lid van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

 • gelet op artikel 12, lid b.l van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

 

besluiten:

 • 1.

  door het verplaatsen van de borden A1(zone) en A2(zone) van Bijlage I van het RVV 1990 de 30 km-zone op het Reijerskoop ter hoogte van de aansluiting met de Overslag ongeveer 20 meter op te schuiven van west naar de oostzijde van het kruispunt;

 • 2.

  door het plaatsen van de borden B1 van Bijlage I van het RVV 1990 de kruising Reijerskoop en de westelijke aansluiting met de Overslag op te nemen als voorrangsweg;

 • 3.

  door het plaatsen van het bord B6 van Bijlage I van het RVV 1990 en haaientanden aan te geven dat het verkeer komende uit de Overslag voorrang dienen te verlenen aan het verkeer op het Reijerskoop;

 • 4.

  door het aanbrengen van een witte blokmarkering op het Reijerskoop ter hoogte van de aansluiting met de Overslag wordt de fietsstrook doorgezet;

 • 5.

  door het verwijderen van de borden C2, C3 en C4 van Bijlage I van het RVV 1990 en de onderborden op de Overslag het eenrichtingsverkeer op de Overslag op te heffen;

 • 6.

  door het plaatsen van de borden C7 van Bijlage I van het RVV 1990 op het Reijerskoop, tussen de Overslag en de Rozenlaan, een geslotenverklaring in te stellen voor vrachtauto’s;

 • 7.

  door het plaatsen van de borden C8 van Bijlage I van het RVV 1990 op het Reijerskoop, tussen de Overslag en de Rozenlaan, een gesloten verklaring in te stellen voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h;

 • 8.

  door het plaatsen van een fysieke afsluiting op het Reijerskoop, tussen de Overslag en de Rozenlaan, de geslotenverklaringen voor vrachtauto’s en motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h te ondersteunen;

 • 9.

  door het plaatsen van het bord D4 van Bijlage I van het RVV 1990 op het Reijerskoop, ter hoogte van de geslotenverklaring voor vrachtauto’s en motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h, te gebieden dat het verkeer komende vanuit het Oosten op het Reijerskoop de verplichte rijrichting aangegeven op het bord moet volgen en niet linksaf de Overslag in kan slaan;

 • 10.

  door het verwijderen van het bord D5l van Bijlage I van het RVV 1990 en onderbord de verplichte rijrichting voor vrachtauto’s op het Zuidwijk richting het Reijerskoop op te heffen;

 • 11.

  door het plaatsen van het bord C7 van Bijlage I van het RVV 1990 en onderbord met de tekst “Uitgezonderd bestemmingsverkeer” op het Zuidwijk bij de aansluiting met de Omloop, een geslotenverklaring in te stellen voor vrachtauto’s op het Zuidwijk, met uitzondering van bestemmingsverkeer;

 • 12.

  door het plaatsen van het bord C8 van Bijlage I van het RVV 1990 en onderbord met de tekst “Uitgezonderd bestemmingsverkeer” op het Zuidwijk bij de aansluiting met de Omloop, een geslotenverklaring in te stellen voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h, met uitzondering van bestemmingsverkeer.

 

 

burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,

de secretaris, de burgemeester,

drs. ing. P.D. Wekx MBA mr. drs. J.W.E. Spies

Alphen aan den Rijn, 2 april 2019

Dit besluit zal door publicatie in de Staatscourant, zie www.officielebekendmakingen.nl, en het Witte Weekblad bekend worden gemaakt. Tevens zal dit verkeersbesluit ter inzage worden gelegd bij de Informatiebalie in het stadhuis. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit volgens de artikelen 7:1 en 8:1 van de Algemene Bestuursrecht, binnen 6 weken na de openbare bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 13, 2400 AA te Alphen aan den Rijn.