Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmelandStaatscourant 2019, 21593Ruimtelijke plannenVoorontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Ameland

Logo Ameland

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het voorontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Ameland en bijbehorende documenten voor iedereen ter inzage ligt. Het bestemmingsplan Buitengebied Ameland voorziet in een herziene en geactualiseerde planologisch-juridische regeling voor het buitengebied.

 

Milieueffectrapport (planMER)

In het kader van het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied is het opstellen van een planMER verplicht. Op grond van het Besluit milieueffectrapportage leiden de bouwmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt aan veehouderijen tot een planMER-plicht. Daarnaast is vanwege de mogelijke effecten op Natura 2000 een passende beoordeling noodzakelijk. In het planMER is voor de verschillende relevante milieuthema's ingegaan op de mogelijke milieugevolgen van de ontwikkelingsruimte in het bestemmingsplan Buitengebied.

 

Een nadere toelichting op het milieueffectrapport, de inhoud ervan en de uitgangspunten voor het bestemmingsplan zijn verder beschreven in hoofdstuk 4 van de toelichting van het bestemmingsplan. De (voorontwerp)planMER is een bijlage behorende bij het voorontwerp-bestemmingsplan.

 

Inloopavond

Op woensdag 24 april van 19.30 tot 21.00 uur is er een inloopavond over het voorontwerp-bestemmingsplan in het gemeentehuis in Ballum. U kunt tijdens deze avond het voorontwerp-bestemmingsplan inzien en er zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om u nader te informeren. Iedereen is hierbij van harte welkom.

 

Inspraak

Op grond van de Inspraakverordening 2005 van de gemeente Ameland wordt voor het voorontwerp-bestemmingsplan inspraak verleend aan ingezetenen en belanghebbenden. De betreffende stukken liggen met ingang van 18 april tot en met 29 mei 2019 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis in Ballum. U kunt het plan ook vinden op www.ameland.nl. Gedurende de genoemde termijn van zes weken kunt u naar keuze schriftelijk of mondeling uw reactie over het voorontwerp-bestemmingsplan kenbaar maken. Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u richten aan: Burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland, Postbus 22, 9160 AA Hollum. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze of eventuele vragen kunt u contact opnemen met het cluster Regelgeving via telefoonnummer (0519) 555 555. Het indienen van een inspraakreactie via e-mail is niet mogelijk.

Ballum, 17 april 2019

College van burgemeester en wethouders van Ameland

Namens deze:

G. van Klaveren, burgemeester