Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrontenStaatscourant 2019, 21574VerkeersbesluitenB19.000751 besluit tot intrekken van een gehandicaptenparkeerplaats

Logo Dronten

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten;

 

overwegende dat:

• bij besluit van 23 juli 2015, met kenmerk B15.001147 een gehandicaptenparkeerplaats is gereserveerd nabij de Lijzijde 169 te Dronten;

• de noodzaak voor deze gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats is komen te vervallen;

• dat deze weg in beheer is bij de gemeente en gelegen is binnen de bebouwde kom;

 

gelet op:

• de bepalingen van de Wegenverkeerswet

• de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV);

• de bepalingen van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

• de Algemene wet bestuursrecht;

 

 

BESLUITEN:

 

Het besluit van 23 juli 2015, met kenmerk B15.001147 tot aanwijzing van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de Lijzijde 169 te Dronten, voor een voertuig met kenteken 24-HVH-6 in te trekken en ter plaatse het bord model E6 van bijlage I van het RVV 1990 met onderbord te verwijderen.

 

 

 

Dronten, 8 april 2019

Hoogachtend,

namens het college van Dronten,

M.A. Koning

teammanager Vergunningen, Handhaving en Veiligheid