Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Den HelderStaatscourant 2019, 2157VergunningenKennisgeving ontwerp-beschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure, het oprichten van een tweede woning achter op het perceel Duinweg 40 (Duinweg 42), Huisduinen

Logo Den Helder

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

Kennisgeving ontwerp-beschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Den Helder maken bekend dat zij voornemens zijn een vergunning te verlenen voor:

 

Duinweg 42, 1789 AS : voor het oprichten van een tweede woning achter op het perceel Duinweg 40.

Verzenddatum: 11-01-2019

Inzage

De ontwerp-beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 21 januari 2019 gedurende zes weken ter inzage.

U kunt de ontwerp-beschikking en de daarbij behorende stukken die ter inzage liggen, tenzij anders vermeld, inzien bij team vergunning, Verkeerstorenweg 3, Den Helder. Voor het inzien van een dossier dat ter inzage ligt moet er een afspraak bij het Klantcontactcentrum worden gemaakt, telefoon 14 0223.

Zienswijzen

Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan eenieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning. Deze zienswijze(n) bevat uw naam, adres, het registratienummer, motivatie, datum en een handtekening. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Voor het indienen van mondelingen zienswijzen, kunt u binnen de voormelde termijn een afspraak maken met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, team vergunningen, bereikbaar op telefoonnummer 14 0223.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.