Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2019, 21441Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 april 2019, kenmerk 14950464-188013-WJZ, houdende de aanwijzing van de ID-uitgever en regels met betrekking tot de aanvraagprocedure van veiligheidskenmerkzegels ten behoeve van tabaksproducten (Regeling identificatiecodes en veiligheidskenmerk tabaksproducten)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 15 en 16 van Richtlijn 2014/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten en tot intrekking van Richtlijn 2001/37/EG (PbEU 2014, L 127), 3, eerste lid, van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/574 van de Commissie van 15 december 2017 inzake de technische normen voor de instelling en werking van een traceringssysteem voor tabaksproducten (PbEU 2018, L 96), en 3 van Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/576 van de Commissie van 15 december 2017 inzake de technische normen voor op tabaksproducten aangebrachte veiligheidskenmerken (PbEU 2018, L 96);

Besluit:

Artikel 1 Definitiebepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

richtlijn 2014/40/EU:

richtlijn 2014/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten en tot intrekking van Richtlijn 2001/37/EG (PbEU 2014, L 127);

uitvoeringsbesluit veiligheidskenmerk:

uitvoeringsbesluit (EU) 2018/576 van de Commissie van 15 december 2017 inzake de technische normen voor op tabaksproducten aangebrachte veiligheidskenmerken (PbEU 2018, L 96);

uitvoeringsverordening traceringssysteem:

uitvoeringsverordening (EU) 2018/574 van de Commissie van 15 december 2017 inzake de technische normen voor de instelling en werking van een traceringssysteem voor tabaksproducten (PbEU 2018, L 96).

Artikel 2 Identificatiecodes

Aan de Business & Management Consultant van de afdeling Business & Platform Solutions van Atos B.V. wordt mandaat verleend om namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besluiten te nemen als bedoeld in de artikelen 8, 9, 11, 13, 15, 17 en 19 van de uitvoeringsverordening traceringssysteem.

Artikel 3 Veiligheidskenmerk

 • 1. Het accijnszegel, bedoeld in artikel 73 van de Wet op de accijns, wordt gebruikt als veiligheidskenmerk als bedoeld in artikel 16, eerste lid, tweede alinea, van richtlijn 2014/40/EU, voor tabaksproducten die op grond van artikel 73 van de Wet op de accijns een accijnszegel moeten bevatten.

 • 2. Het veiligheidskenmerkzegel wordt gebruikt als veiligheidskenmerk als bedoeld in artikel 16, eerste lid, eerste alinea, van richtlijn 2014/40/EU, voor tabaksproducten waarop op grond van artikel 73 van de Wet op de accijns geen verplichting berust een accijnszegel aan te brengen.

 • 3. Degene die veiligheidskenmerkzegels wil aanvragen, verzoekt bij de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om toestemming voor het aanvragen van veiligheidskenmerkzegels. De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beslist op de aanvraag bij voor bezwaar vatbare beschikking.

 • 4. Voor de aanvraag van veiligheidskenmerkzegels wordt gebruik gemaakt van het formulier dat door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beschikbaar wordt gesteld. De aanvraag bevat de volgende gegevens:

  • a. de bedrijfsnaam en adresgegevens van de vestiging;

  • b. het telefoonnummer, het faxnummer, het webadres en het e-mailadres van het bedrijf;

  • c. het Btw-identificatienummer en het KvK-nummer indien het bedrijf is gevestigd in Nederland, en het VAT-nummer en registratienummer indien het bedrijf is gevestigd buiten Nederland;

  • d. de naam, de functie, het telefoonnummer en het e-mailadres van de contactpersoon van het bedrijf;

  • e. de omschrijving van de aard en activiteiten van het bedrijf;

  • f. een document waaruit blijkt dat de aanvrager de doelstelling heeft tabaksproducten te produceren dan wel te importeren;

  • g. een intentieverklaring of een kopie van de overeenkomst tussen de aanvrager en de afnemer van de tabaksproducten;

  • h. het verwachte aantal vellen veiligheidskenmerkzegels, bestaande uit 300 zegels per vel, dat per maand wordt aangevraagd;

  • i. het verwachte aantal vellen veiligheidskenmerkzegels, bestaande uit 300 zegels per vel, dat per maand in voorraad wordt gehouden;

  • j. de ondertekening door de aanvrager.

 • 5. De gegevens bedoeld in het vorige lid, onderdelen f en g, zijn niet vereist indien de aanvrager reeds beschikt over een toestemming als bedoeld in artikel 75, tweede lid, van de Wet op de Accijns.

 • 6. De toestemming wordt door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verleend onder de volgende voorwaarden:

  • a. de aanvrager is tabaksproducent of importeur van tabaksproducten;

  • b. het formulier is volledig en naar waarheid ingevuld;

  • c. er is een prognose doorgegeven van het aantal te bestellen veiligheidskenmerkzegels voor de periode tot en met 1 februari 2020;

  • d. er wordt vóór 31 december 2019 een prognose doorgegeven van het aantal te bestellen veiligheidskenmerkzegels over de periode van 1 februari 2020 tot en met 1 november 2020;

  • e. er wordt een administratie bijgehouden door de aanvrager waarin wordt aangegeven hoeveel veiligheidskenmerkzegels gebruikt worden en hoeveel veiligheidskenmerkzegels in voorraad worden gehouden.

 • 7. Aan de toestemmingverlening kunnen nadere voorwaarden worden verbonden.

 • 8. Aanvraag van veiligheidskenmerkzegels geschiedt bij de zegelproducent, genoemd in artikel 75, eerste lid, van de Wet op de Accijns.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling identificatiecodes en veiligheidskenmerk tabaksproducten.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis

TOELICHTING

Algemeen

Op 3 april 2014 is vastgesteld Richtlijn 2014/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten en tot intrekking van Richtlijn 2001/37/EG (PbEU 2014, L 127) (hierna: de Tabaksproductenrichtlijn). Deze richtlijn is reeds geïmplementeerd in de Tabaks- en rookwarenwet, op twee artikelen na: de artikelen 15 en 16. Deze artikelen verplichten onder meer dat de verpakkingen van tabaksproducten een unieke identificatiemarkering en een veiligheidskenmerk moeten bevatten per 20 mei 2019. Hiernaast zijn er enkele uitvoeringshandelingen vastgesteld door de Commissie met betrekking tot de technische normen voor de instelling en werking van een volg- en traceersysteem en technische normen voor het veiligheidskenmerk. Het gaat om Uitvoeringsverordening (EU) 2018/574 van de Commissie van 15 december 2017 inzake de technische normen voor de instelling en werking van een traceringssysteem voor tabaksproducten (PbEU 2018, L 96) (hierna: uitvoeringsverordening traceringssysteem) respectievelijk Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/576 van de Commissie van 15 december 2017 inzake de technische normen voor op tabaksproducten aangebrachte veiligheidskenmerken (PbEU 2018, L 96) (hierna: uitvoeringsbesluit veiligheidskenmerk). Deze uitvoeringshandelingen bevatten enkele verplichtingen die tevens uitgewerkt dienen te worden in nationale regelgeving. Het wetsvoorstel dat de artikelen 15 en 16 van de Tabaksproductenrichtlijn implementeert in de Tabaks- en rookwarenwet, zal niet op tijd zijn vastgesteld om aan de implementatiedata te voldoen die de Tabaksproductenrichtlijn stelt. Om veldpartijen desondanks de mogelijkheid te bieden vanaf 20 mei 2019 aan de Europese regelgeving te voldoen, wordt met deze ministeriële regeling voorzien in de noodzakelijke implementatie van de artikelen 15 en 16 van de Tabaksproductenrichtlijn.

Artikelsgewijs

Artikel 1

Met dit artikel worden enkele begripsbepalingen gedefinieerd. Het gaat in eerste instantie om de Tabaksproductenrichtlijn. Daarnaast worden de twee uitvoeringshandelingen die vastgesteld zijn door de Commissie gedefinieerd.

Artikel 2

De uitvoeringsverordening traceringssysteem bepaalt in artikel 3, eerste lid, dat elke lidstaat uiterlijk op 6 mei 2019 een entiteit (de ID-uitgever) moet hebben aangewezen die verantwoordelijk is voor het aanmaken en uitgeven van unieke identificatiemarkeringen. Het gehele proces vanaf de aanvraag van een unieke identificatiemarkering door een marktdeelnemer tot en met de uitgifte van de unieke identificatiemarkering door de ID-uitgever wordt beschreven in de uitvoeringsverordening traceringssysteem (onder meer in de artikelen 8, 9, 11 en 13). Het aanmaken en uitgeven van unieke identificatiemarkeringen behelst een taak die technische kennis en expertise vergt. Op dit moment zijn er meerdere commerciële bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn. Deze opdracht is daarom aanbesteed en de partij die de taken van ID-uitgever op zich zal nemen en namens de staatssecretaris in mandaat zal uitvoeren, is Atos B.V.. Een tabaksproducent of -importeur moet zich dan ook rechtstreeks wenden tot Atos B.V. voor de aanvraag van unieke identificatiemarkeringen. Het bedrag per unieke identificatiemarkering is vastgesteld op € 0,00111. Atos B.V. is bevoegd unieke identificatiemarkeringen aan te maken en af te geven ten behoeve van tabaksproducten die in Nederland in de handel worden gebracht.

Er wordt op gewezen dat de unieke identificatiemarkering op zodanige wijze op de verpakkingseenheid van tabaksproducten aangebracht moet worden dat zij niet verwijderd kan worden, dat zij onuitwisbaar is en op geen enkele wijze verborgen of onderbroken kan worden, ook niet door accijnszegels of prijsaanduidingen of door het openen van de verpakkingseenheid.

Deze eisen zijn afkomstig uit artikel 15, eerste lid, van de Tabaksproductenrichtlijn.

Naast het genereren en afgeven van unieke identificatiemarkeringen komt de ID-uitgever de taak toe om marktdeelnemeridentificatiecodes (artikel 15), faciliteitsidentificatiecodes (artikel 17) en machine-identificatiecodes (artikel 19) uit te geven en te registreren. Aan de Business & Management Consultant van de afdeling Business & Platform Solutions van Atos B.V. wordt met dit artikel mandaat verleend om namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besluiten te nemen die toegekend zijn aan de ID-uitgever op grond van het uitvoeringsbesluit traceringssysteem.

Artikel 3

Artikel 16, eerste lid, eerste alinea, van de Tabaksproductenrichtlijn bepaalt dat de lidstaten eisen dat op alle verpakkingseenheden van tabaksproducten die in de handel worden gebracht een onvervalsbaar veiligheidskenmerk staat, dat is samengesteld uit zichtbare en onzichtbare elementen. De tweede alinea bepaalt dat lidstaten kunnen toestaan dat accijnszegels worden gebruikt voor het veiligheidskenmerk, mits het accijnszegel voldoet aan de technische normen die genoemd zijn in artikel 16. Het Nederlandse accijnszegel voldoet aan de technische normen van artikel 16. Met artikel 3, eerste lid, van deze regeling wordt bepaald dat het accijnszegel wordt gezien als veiligheidskenmerk voor tabaksproducten die op grond van artikel 73 van de Wet op de accijns reeds een accijnszegel moeten bevatten. De Wet op de accijns bepaalt onder meer in welke gevallen een tabaksproduct een accijnszegel moet bevatten en hoe de aanvraag van dit accijnszegel geschiedt.

Niet alle tabaksproducten moeten echter op grond van de Wet op de accijns een accijnszegel bevatten, bijvoorbeeld tabaksproducten die bestemd zijn voor de taxfree markt. Deze tabaksproducten dienen op grond van artikel 16 van de Tabaksproductenrichtlijn wèl een veiligheidskenmerk te bevatten. Artikel 3, tweede lid, van deze regeling, bepaalt daarom dat voor deze tabaksproducten die in Nederland in de handel worden gebracht, een veiligheidskenmerkzegel (hierna: VHK-zegel) gebruikt kan worden. Voor het VHK-zegel wordt het model van het accijnszegel als basis gebruikt. Het Nederlandse accijnszegel en het VHK-zegel voldoen aan de technische vereisten uit artikel 3 van het uitvoeringsbesluit veiligheidskenmerk.

Het derde lid bepaalt dat degenen die VHK-zegels willen aanvragen, hiervoor middels een daarvoor bestemd formulier een aanvraag om toestemming kunnen indienen bij de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De aanvrager zal gegevens moeten invullen over zijn bedrijf, zoals het Btw-identificatienummer en het KvK-nummer indien het bedrijf is gevestigd in Nederland. Indien de aanvrager zijn bedrijf niet in Nederland bij de Kamer van Koophandel heeft geregistreerd, zal aangegeven moeten worden in welk land en onder welk registratienummer het bedrijf aldaar geregistreerd staat en moet het VAT-nummer ingevuld worden. Ook zal de aanvrager een document moeten verstrekken waaruit blijkt dat zijn bedrijf de doelstelling heeft tabaksproducten te produceren dan wel te importeren om in Nederland in de handel te brengen en zal hij een intentieverklaring of een kopie van de overeenkomst tussen zijn bedrijf en de afnemer van de tabaksproducten waarvoor de VHK-zegels bestemd zijn, moeten verstrekken. Deze documenten zijn echter niet vereist indien de aanvrager een tabaksproducent of -importeur is, die reeds in het bezit is van een toestemming als bedoeld in artikel 75, tweede lid, van de Wet op de accijns. Dit is een toestemming die de Douane verleent aan partijen die accijnszegels willen aanvragen. Van deze partijen is reeds bekend dat zij handelen in tabaksproducten, en dus zijn de gegevens bedoeld in artikel 3, vierde lid, onderdelen f en g, van deze regeling niet vereist wanneer zij een aanvraag om toestemming indienen bij de Staatssecretaris ten behoeve hiermee VHK-zegels te kunnen aanvragen.

De aanvrager zal voorts de contactgegevens van een contactpersoon van zijn bedrijf op het aanvraagformulier moeten invullen, zodat de drukker van de VHK-zegels diegene nader kan informeren over het bestelproces van de VHK-zegels. Ten slotte zal de aanvrager op het aanvraagformulier moeten invullen hoeveel vellen van 300 VHK-zegels hij verwacht dat zijn bedrijf per kalendermaand en per tabaksproduct zal aanvragen en hoeveel hij hiervan per kalendermaand in voorraad verwacht te houden. Daarmee krijgt de drukker van de VHK-zegels een indicatie van de hoeveelheid VHK-zegels die per maand gedrukt moeten worden, zodat hij zijn processen daarop kan inrichten.

De voorwaarden voor het verlenen van toestemming zijn opgenomen in artikel 3, zesde lid, van deze regeling. Alleen tabaksproducenten en -importeurs kunnen toestemming krijgen om VHK-zegels aan te vragen. De tabaksproducenten en -importeurs die VHK-zegels willen aanvragen, dienen voornoemd aanvraagformulier volledig en naar waarheid in te vullen. Ook dienen tabaksproducenten en importeurs aan de drukker van de VHK-zegels een prognose door te geven van het aantal te bestellen VHK-zegels over de periode tot en met 1 februari 2020. Het doorgeven van een prognose is van belang, omdat de drukker op basis daarvan alle voordrukken kan produceren, hetgeen de benodigde tijd kost. Ook dienen tabaksproducenten en importeurs vóór 31 december 2019 een prognose door te geven van het aantal te bestellen VHK-zegels over de periode van 1 februari 2020 tot en met 1 november 2020. Ten slotte dienen tabaksproducenten en -importeurs een administratie bij te houden waarin wordt aangegeven hoeveel VHK-zegels gebruikt worden en hoeveel VHK-zegels in voorraad worden gehouden. De toestemming om VHK-zegels aan te vragen wordt slechts verleend aan tabaksproducenten of -importeurs van tabaksproducenten die aan alle voorwaarden uit artikel 3, zesde lid, van deze regeling voldoen. De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal voor de beslissing om de toestemming al dan niet te verlenen, toetsen aan voornoemde voorwaarden. Zodra de toestemming is verleend kunnen de VHK-zegels aangevraagd worden bij dezelfde zegelproducent als degene die de accijnszegels produceert, genoemd in artikel 75, eerste lid, van de Wet op de Accijns. Daarmee is gewaarborgd dat de VHK-zegels door dezelfde drukker worden ontworpen als de drukker van de Nederlandse accijnszegels. Dit is wenselijk vanuit het oogpunt van toezicht en handhaving.

Artikel 4

Dit artikel regelt de inwerkingtreding van deze regeling. Op grond van artikel 3 van de uitvoeringsverordening traceringssysteem moeten lidstaten uiterlijk op 6 mei 2019 de ID-uitgever hebben aangewezen. Daarnaast moeten verpakkingen van tabaksproducten vanaf 20 mei 2019 een unieke identificatiemarkering en veiligheidskenmerk bevatten op grond van de artikelen 15 en 16 van richtlijn 2014/40/EU. Omdat er een proces vooraf gaat aan de aanvraag van veiligheidskenmerkzegels, dient deze regeling zo snel mogelijk in werking te treden. Daarom zal deze regeling in afwijking van de vaste verandermomenten in werking treden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5

Dit artikel bepaalt de citeertitel van deze regeling. Omdat deze regeling zowel de identificatiecodes als (de procedure rondom) het veiligheidskenmerk betreft, is gekozen voor de titel Regeling identificatiecodes en veiligheidskenmerk tabaksproducten.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis