Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrentheStaatscourant 2019, 21435VerkeersbesluitenVerkeersbesluit, fietsoversteek N857

Logo Drenthe

Assen, 10 april 2019

Ons kenmerk: 201901034-00815458

 

Onderwerp: Verkeersbesluit, fietsoversteek N857 hm 10.535

 

De teammanager van team Beheer Wegen en Vaarwegen, daartoe gemandateerd door Gedeputeerde Staten van Drenthe middels het Organisatiebesluit provincie Drenthe 2018, gelet op de relevante verkeerswetgeving en voornoemd organisatiebesluit,

 

overwegende dat:

- de provincie Drenthe, in samenwerking met de gemeente Borger-Odoorn, een fietsoversteek realiseert op de provinciale weg N857;

- de fietsoversteek de Strengenweg met de Koesteeg te Borger verbindt;

- de fietsoversteek wordt gerealiseerd ter verbetering van de verkeersveiligheid;

- overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg is geweest met de (gemachtigde van de) korpschef van de nationale politie;

- overeenkomstig artikel 25 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg is geweest met de (gemachtigde van de) gemeente Borger-Odoorn;

- de in dit verkeersbesluit genoemde verkeersmaatregelen strekken tot de in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde volgende belangen:

a) het verzekeren van de veiligheid op de weg.

b) het beschermen van de weggebruikers en passagiers.

c) het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid.

d) het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 

BESLUIT

1. Met bord B6 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, (RVV 1990), fietsverkeer te attenderen voorrang te verlenen aan bestuurders op de kruisende weg (N857).

2. Met bord G11 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, (RVV 1990), fietsverkeer te attenderen op verplicht fietspad.

3. Met haaientanden, artikel 80 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, (RVV 1990), de plaats te duiden waar fietsverkeer bij het verlenen van voorrang dient te stoppen.

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

namens dezen,

ing. H.F.M.J. van den Eerenbeemt,

Teammanager Beheer Wegen en Vaarwegen

Openbaarmaking

De tekst van het verkeersbesluit is te vinden op de website van de rijksoverheid (www.officielebekendmakingen.nl, Staatscourant rubriek verkeersbesluiten).

 

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending ervan hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van gedeputeerde staten van Drenthe. De dag van verzending is de dagtekening van het besluit. Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift verwijzen wij u naar: www.provincie.drenthe.nl/bezwaarprocedure