Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwolleStaatscourant 2019, 21414VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Stationsplein e.o. – Tijdelijke verkeersmaatregelen i.v.m. werkzaamheden

Tijdelijke verkeersmaatregelen i.v.m. werkzaamheden

Logo Zwolle

16402-2019

Burgemeester en wethouders van Zwolle,

 

Overwegende dat:

in het kader van het Ontwikkelperspectief Stationsgebied Zwolle door de gemeente Zwolle en diverse partners wordt gewerkt aan verschillende projecten van het stationsgebied van Zwolle;

in het kader van dit Ontwikkelperspectief in februari 2019 het nieuwe busstation aan de zuidzijde van het station in gebruik is genomen;

hierdoor ruimte ontstaat om het Stationsplein, waar tot februari 2019 het stadsbussenstation gesitueerd was, in te richten als plein en onder het plein een ondergrondse fietsenstalling te realiseren;

voor de realisatie van deze ondergrondse fietsenstalling onder het Stationsplein het noodzakelijk is het Stationsplein, een gedeelte van de Oosterlaan en een gedeelte van de Westerlaan tijdens de bouwperiode af te sluiten voor het verkeer;

deze afsluiting plaatsvindt in de periode van donderdag 16 mei 2019 tot en met zaterdag 1 augustus 2020 of zoveel langer of korter dan noodzakelijk is om de werkzaamheden uit te voeren;

de aannemer die de ondergrondse fietsenstalling gaat bouwen een verkeersbeheersplan (verder: VBP) heeft opgesteld waarin maatregelen zijn vastgelegd ter beheersing van de gewijzigde verkeerstromen tijdens de bouwperiode;

in dit VBP is beschreven dat de werkzaamheden in vier fasen uitgevoerd gaan worden, waarbij tijdens fase 0 de voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd en in fase 3 de afrondende werkzaamheden, waaronder het definitief inrichten van het Stationsplein;

de werkzaamheden in fase 0 en fase 3 op dusdanige wijze worden uitgevoerd dat alle verkeer doorgang heeft ter hoogte van de werkzaamheden;

tijdens fase 1 en fase 2 gewerkt wordt aan de bouw van de fietsenkelder en dat daardoor in deze twee fasen het noodzakelijk is het Stationsplein, Westerlaan en Oosterlaan af te sluiten voor het verkeer;

tijdens deze fasen de Westerlaan, Oosterlaan en de Terborchstraat doodlopende straten worden voor gemotoriseerd verkeer en dat de verbinding vanaf de Stationsweg naar de Westerlaan via een bypass beschikbaar blijft in één rijrichting;

de overige verbinding tussen de hiervoor benoemde wegen tijdens fase 1 en 2 voor autoverkeer niet beschikbaar zijn;

voor fiets- en voetgangersverkeer tijdens de bouwperiode altijd routes langs de werkzaamheden beschikbaar blijven en de hierboven beschreven afsluitingen daardoor niet voor deze doelgroep van toepassing zijn;

dat met de gekozen bouwmethode en verkeersfaseringen getracht is minimale hinder voor het verkeer te veroorzaken, door:

- de werkzaamheden in een zo kort mogelijk periode uit te voeren;

- de verbinding tussen de Stationsweg en de Westerlaan in één rijrichting voor gemotoriseerd open te houden;

- tijdens de werkzaamheden een vrijwel gelijk verkeerssysteem met afsluitingen en omleidingen actief te laten zijn en daarmee wisselingen te voorkomen;

- de doorgang voor fietsers en voetgangers langs de werkzaamheden altijd te garanderen.

verkeer van en naar de wijken Assendorp en Pierik wordt omgeleid via de route IJsselallee, Ittersumallee en Marsweg en vise versa;

op een aantal locaties verwijzingen naar het centrum worden geplaats, onder andere op de Hasselterweg en de Blaloweg, om verkeer richting het centrum van Zwolle te laten rijden via de Katerdijk met als doel de Willemskade te ontzien;

op diverse locaties, waaronder op de omleidingsroute die hiervoor staat omschreven, de regelingen van verkeerslichten wordt aangepast om de gewijzigde verkeerstromen te faciliteren of om ongewenste verkeerstromen te ontmoedigen;

de aannemer die de werkzaamheden uitvoert op diverse locatie omleidings- en informatieborden plaats die de weggebruiker attenderen op de afsluiting van het Stationsplein en omgeving, zodat de weggebruiker vroegtijdig een alternatieve route kan volgen;

voor het uitvoeren van de werkzaamheden, naast de hiervoor genoemde afsluitingen voor gemotoriseerd verkeer en eenrichtingsverkeer op de tijdelijke bypass, diverse (verkeers)maatregelen worden genomen ter regulering van het verkeer tijdens de werkzaamheden;

ter inleiding van de afsluitingen voor gemotoriseerd verkeer een maximum toegestane snelheid van 30 km/uur wordt ingesteld;

op verzoek van omwonenden en de Parkschool de maximum toegestane snelheid op de Westerlaan tijdens de werkzaamheden wordt verlaagd naar 30 km/uur door de bestaande zone uit te breiden;

op de tijdelijke bypass van de Stationsweg naar de Westerlaan een geslotenverklaring wordt ingesteld voor verkeer met een lengte van 12 meter of langer, omdat verkeer langer dan 12 meter vanwege de vormgeving van de bypass niet door de bypass kan rijden;

op de locatie waar in de huidige situatie het Stationsplein is gelegen, tussen de voetgangersoversteekplaats nabij de Terborchstraat en de tijdelijke bypass, tijdens de gehele bouwperiode een fietspad (dat in twee richtingen bereden mag worden) en een voetpad beschikbaar is;

vanwege de bouwmethode die wordt toegepast en het gegeven dat de hiervoor genoemde paden altijd beschikbaar moeten zijn, deze paden tijdens de bouw niet altijd op dezelfde locatie zijn gelegen;

in de vormgeving van de tijdelijke infrastructuur, op de bypass en op de fiets- en voetpaden, zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de ontwerprichtlijnen voor permanente infrastructuur, zodat de tijdelijke infrastructuur voor alle verkeersdeelnemers veilig, comfortabel en herkenbaar is;

op een aantal locaties verplichte rijrichtingen worden ingesteld, om te voorkomen dat gemotoriseerd verkeer zich klem rijdt op de afsluitingen;

op het voormalige streekbussenstation, gelegen aan de Oosterlaan, een aantal voorzieningen worden gerealiseerd ter vervanging van de huidige voorzieningen die tijdens de bouwperiode niet gebruikt kunnen worden, namelijk:

- parkeerplekken voor (kort) betaald parkeren ter vervanging van de parkeerplekken die in de huidige situatie gelegen zijn aan weerszijden van de Oosterlaan, ter hoogte van de winkels op het station;

- een laad- en loslocatie voor de winkels op het station.

op de locatie van het voormalige busstation tevens extra fietsenstallingen worden geplaatst;

om de tijdelijk verkeersituatie op het voormalige busstation veilig te laten verlopen hier een maximum toegestane snelheid van 15 km/uur wordt ingesteld, gecombineerd met eenrichtingsverkeer en een verbod om stil te staan, waarvan de hiervoor genoemde parkeervakken zijn uitgezonderd;

de huidige voetgangersoversteekplaats op de Oosterlaan ter hoogte van de uitgang van de reizigerstunnel tijdens de werkzaamheden in stand wordt gehouden;

vanuit het project in samenwerking met de gemeente, een communicatieproces is opgestart waarbij bewoners onder andere op twee informatieavonden zijn geïnformeerd over de uitvoering van de werkzaamheden en in de gelegenheid zijn gesteld hierover vragen te stellen;

de aannemer wekelijks een inloop spreekuur organiseert en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een gebiedsconciërge toezicht laat houden op de (verkeers)maatregelen rondom de bouwlocatie;

de aannemer, in overleg met en na goedkeuring van de gemeente, eventueel aanvullende (verkeers)maatregelen neemt tijdens grootschalige evenementen, zodat de publieksstromen van en naar het station van Zwolle gefaciliteerd kunnen worden.

de verkeersmaatregelen die worden genomen tijdens grootschalige evenementen, worden afgestemd en worden ingepast in het verkeersplan voor de werkzaamheden aan het Stationsplein;

tijdens de uitvoering van de tijdelijke verkeersmaatregelen monitoring en evaluatie van de effecten van de maatregelen plaatsvindt en zo nodig bijsturing of wijziging van de verkeersmaatregelen plaatsvindt;

in het kader van maatregelen ter beheersing van de gewijzigde verkeerstromen de Van Karnebeektunnel in zuidelijke richting wordt opengesteld tijdens de werkzaamheden;

voor deze openstelling van de tunnel een separaat verkeersbesluit wordt genomen;

in een later stadium een verkeersbesluit wordt genomen voor de defitnieve inrichting van het Stationsplein en omgeving en in dat besluit alle huidige verkeersmaatregelen die niet in de defitnieve situatie terug komen, worden opgeheven;

de in dit besluit vermelde verkeersmaatregelen strekken tot de volgende in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen:

- het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg;

- het zo veel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

- het verzekeren van de verkeersveiligheid op de weg;

- het beschermen van weggebruikers en passagiers.

overleg met de politie, als bedoeld in artikel 24 van het BABW, heeft plaatsgevonden en dat de politie positief adviseert over het voorgenomen verkeersbesluit.

 

gelet op:

- de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW);

- de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

- de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

besluiten:

 • 1.

  door middel van het verwijderen van de verkeersborden C2 en C3 van bijlage 1 van het RVV 1990, het opheffen van het eenrichtingsverkeer op de Terborchsttraat.

 • 2.

  door middel van het verwijderen van verkeerbord D5 van bijlage 1 van het RVV 1990, het opheffen van de verplichte rijrichting rechtsaf op de uitrit vanaf het perceel Terborchstraat 28.

 • 3.

  door middel van het plaatsen van verkeersborden A1 van bijlage 1 van het RVV 1990, het instellen van een maximum toegestane snelheid van 30 km/uur op de volgende locaties:

  - de Stationsweg ter inleiding op de bypass naar de Westerlaan en op de tijdelijke bypass van de Stationsweg naar de Westerlaan;

  - de Oosterlaan op het gedeelte gelegen tussen de aansluitingen met de Derk Buismanstraat en de uitrit van het voormalige streekbussenstation.

 • 4.

  door middel van het plaatsen van verkeersborden A1 en A2 van bijlage 1 van het RVV 1990 in zonale toepassing, het uitbreiden van de bestaande 30 km/uur-zone gelegen ten noorden van de Westerlaan, door de Westerlaan toe te voegen aan deze zone.

 • 5.

  door middel van het plaatsen van verkeersbord A1 van bijlage 1 van het RVV 1990, het instellen van een maximum toegestane snelheid van 15 km/uur op het voormalige busstation.

 • 6.

  door middel van het plaatsen van verkeersborden B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden op het wegdek, het instellen van een voorrangsregeling op de volgende locaties:

  - de aansluiting van het fietspad Stationsplein op de tijdelijke bypass tussen de Stationsweg en de Westerlaan, zodanig dat bestuurders die zich op het fietspad bevinden voorrang moeten verlenen aan bestuurders die zich op de bypass bevinden.

  - de aansluiting van het fietspad Terborchstraat het fietspad Stationsplein, zodanig dat bestuurders die zich op het fietspad Terborchstraat bevinden voorrang moeten verlenen aan bestuurders die zich op het fietspad Oosterlaan bevinden.

  - de twee locaties waar verkeer vanaf het voormalige streekbussenstation de Oosterlaan op kan rijden, zodanig dat bestuurders die zich op het voormalige streekbussenstation bevinden voorrang moeten verlenen aan bestuurders die zich op de Oosterlaan bevinden.

 • 7.

  door middel van het plaatsen van verkeersborden C1 van bijlage 1 van het RVV 1990 gecombineerd met afzethekken en voorzien van een onderbord met de tekst ‘uitgezonderd fietsers’, het instellen van een geslotenverklaring in beide rijrichtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op de volgende locaties:

  - de Oosterlaan op het gedeelte tussen de uitrit van het voormalige streekbussenstation en het Stationsplein;

  - de Terborchstraat op het gedeelte tussen de parkeerplekken bij het perceel Oosterlaan 1a en de aansluiting met de Oosterlaan.

 • 8.

  door middel van het plaatsen van verkeersborden C2 van bijlage 1 van het RVV 1990 met een onderbord waarop de tekst ‘uitgezonderd fietsers en bouwverkeer’ staat weergegeven, het instellen van eenrichtingverkeer op de Westerlaan op het gedeelte tussen de in- en uitgang van de parkeergarage Stationsplein en de aansluiting van de keerlus op perceel Stationsplein 1-8, waarvan fietsers en bouwverkeer zijn uitgezonderd.

 • 9.

  door middel van het plaatsen van verkeersborden C2 en C3 van bijlage 1 van het RVV 1990 met een onderbord waarop de tekst ‘uitgezonderd fietsers staat weergegeven, het instellen van eenrichtingverkeer op de tijdelijke bypass tussen de Stationsweg en de Westerlaan in de rijrichting van de Stationsweg naar de Westerlaan, waarvan fietsers zijn uitgezonderd.

 • 10.

  door middel van het plaatsen van verkeersborden C2 en C3 van bijlage 1 van het RVV 1990, het instellen van eenrichtingverkeer op het voormalige streekbussenstation waarbij de rijrichting is vanaf de voormalige uitrit van het busstation in de richting van de Oosterlaan.

 • 11

  door middel van het plaatsen van verkeersborden C17 van bijlage 1 van het RVV 1990, het instellen van een geslotenverklaring voor voertuigen en samenstellen die, met inbegrip van landing, langer zijn dan 12 meter op de Stationsweg en op de tijdelijke bypass van de Stationsweg naar de Westerlaan.

 • 12

  door middel van het plaatsen van verkeersborden D5 van bijlage 1 van het RVV 1990, het instellen van een verplichte rijrichting linksaf op de volgende locaties:

  - de uitrit vanuit de parkeergarage Stationsplein;

  - de uitrit van het perceel Terborchstraat 28;

  - de Oosterlaan ter hoogte van de aansluiting met de uitrit van het voormalige busstation, waarbij met een onderbord waarop de tekst ‘uitgezonderd fietsers’ staat weergegeven, fietsers uitgezonderd worden van het gebod linksaf te slaan.

 • 13

  door middel van het plaatsen van verkeersbord E2 van bijlage 1 van het RVV 1990, het instellen van een verbod om stil te staan aan beide zijden van de rijbaan op het voormalige busstation.

 • 14

  door middel van het plaatsen van verkeersbord E7 van bijlage 1 van het RVV 1990, het instellen van een parkeergelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen op de meest noordwestelijk gelegen halte van het voormalige busstation

 • 15

  door middel van het plaatsen van verkeersborden G11 en van bijlage 1 van het RVV 1990, het instellen van een fietspad op het pad dat gelegen is aan noordwest zijde van de tijdelijke bypass tussen de Stationsweg en de Westerlaan.

 • 16

  door middel van het plaatsen van verkeersborden G11 en G12 van bijlage 1 van het RVV 1990 voorzien van een onderbord waarop met pijlen staat aangegeven dat het pad in twee richtingen bereden mag worden, het instellen van een fietspad op de volgende locaties:

  - het Stationsplein, op het gedeelte gelegen tussen de voetgangersoversteekplaats nabij de aansluiting met de Terborchstraat en de aansluiting met de tijdelijke bypass tussen de Stationsweg en de Westerlaan.

  - de Terborchstraat, op het gedeelte tussen de parkeerplekken bij het perceel Oosterlaan 1a en de aansluitintg met de Oosterlaan.

 • 17

  door middel van het aanbrengen van fietssymbolen en markering, het aanwijzen van fietsstroken als bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990 aan beide zijden van de rijbaan van de tijdelijke bypass tussen de Stationsweg en de Westerslaan.

 • 18

  de hiervoor genoemde verkeersmaatregelen van kracht te laten zijn in de periode van donderdag 16 mei 2019 tot zaterdag 1 augustus 2020, of zoveel korter of langer dan noodzakelijk is om de werkzaamheden uit te voeren.  

Zwolle, 12 april 2019

Burgemeester en wethouders van Zwolle,

Namens deze,

A. van de Kraats

Afdelingshoofd

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bekendmaking van het verkeersbesluit geschiedt digitaal door publicatie in het Gemeenteblad en in de Staatscourant  van 12 april 2019 (www.zoek.officielebekendmakingen.nl). 

Het besluit ligt na publicatiedatum gedurende zes weken ter inzage bij het Stadskantoor, Lübeckplein 2, Zwolle.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatiedatum bezwaar maken bij ons college van burgemeester en wethouders. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten.

Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, worden verzocht om met betrekking tot het besluit een voorlopige voorziening te treffen.

Een bezwaarschrift kan door inwoners van de gemeente Zwolle ook digitaal worden ingediend. Ga naar www.zwolle.nl/bezwaarindienen. Hier treft u alle informatie aan. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig.

Inlichtingen

Voor inlichtingen over dit besluit en de procedure kunt u zich wenden tot de heer M. Hoogenraad van de gemeente Zwolle, mail: M.Hoogenraad@Zwolle.nl