Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ouder-AmstelStaatscourant 2019, 21409VergunningenBeoordeling milieueffectrapportage (m.e.r.)-plicht inrichting Stal Amstelhoeve Rondehoep West 23 te Ouderkerk aan de Amstel

Logo Ouder-Amstel

De besloten vennootschap Stal Amstelhoeve B.V. is voornemens een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aan te vragen voor het veranderen en uitbreiden van haar inrichting aan het adres Rondehoep West 23 te Ouderkerk aan de Amstel voor het houden van 120 paarden.

Op grond van artikel 17.2 van de Wet milieubeheer is de beoogde activiteit aangewezen in categorie 14 lid 12° van onderdeel D van het Besluit m.e.r.

Volgens artikel 7.17, lid 1 van de Wet milieubeheer neemt het college een beslissing omtrent de vraag of vanwege de belangrijke nadelige gevolgen die de beoogde activiteiten voor het milieu kunnen hebben, een milieueffectrapport moet worden gemaakt.

Voor deze beslissing heeft Stal Amstelhoeve heeft een aanmeldingsnotitie ingediend. Het college heeft op basis van de in de aanmeldingsnotitie aangeleverde informatie getoetst aan de criteria van artikel 7.17 derde lid van de Wet milieubeheer en besloten dat voor de beoogde activiteiten geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden.

Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 09 april 2019 gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente Ouder-Amstel. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken kunt inzien, kunt u contact opnemen via gemeente@ouder-amstel.nl en telefoon, (020) 496 21 21. Vermeld daarbij het dossiernummer: 2018-081099.

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt dit besluit beschouwd als een voorbereidingsbesluit, waartegen geen bezwaar of beroep open staat. Dit besluit kan aan de orde worden gesteld in de procedure van het uiteindelijke besluit, te weten de vergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.