Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ElburgStaatscourant 2019, 21388Ruimtelijke plannenTerinzagelegging van het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 'Paterijstraat - Poshuis' van de gemeente Elburg en het raadsbesluit c.a.

Logo Elburg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken bekend, dat de gemeenteraad op 1 april 2019 het bestemmingsplan 'Paterijstraat - Poshuis' van de gemeente Elburg ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan heeft betrekking op twee locaties te weten:

- De voormalige locatie van de Van Kinsbergen basisschool aan de Paterijstraat te Elburg voor de bouw van onder meer twee appartementengebouwen van elk 10 woningen;

- De voormalige Poshuislocatie op de hoek Munnikenweg/Granietstraat op ’t Harde voor onder meer de aanleg van verlaagde groengebieden (zogenaamde wadi’s) ten behoeve van de opvang/berging en infiltratie van hemelwater, een parkeervoorziening en bergingen. Tevens is (wederom) een bouwvlak opgenomen voor een appartementengebouw. Ten behoeve van het bestemmingsplan is geen exploitatieplan opgesteld.

Met ingang van woensdag 17 april 2019 ligt het vastgestelde bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende bijlagen en het raadsbesluit c.a. voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, themabalie vergunningen. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl of via de gemeentelijke website www.elburg.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0525-688688.

Tegen betaling zijn kopieën of afdrukken van de stukken verkrijgbaar.

Tevens kunnen de stukken worden geraadpleegd via:

- de gemeentelijke website www.elburg.nl; onder Bekendmakingen; Bestemmingsplan;

- de landelijke website onder: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0230.BPPATERIJSTPOSHUIS-VST1

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, kunnen belanghebbenden die reeds een zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingebracht, en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingebracht bij de gemeenteraad, met ingang van de dag na die waarop het raadsbesluit met het bestemmingsplan c.a. ter inzage is gelegd gedurende de termijn van zes weken, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Degene die beroep in stelt kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn door degene die tijdig een beroepschrift heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) wordt ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort totdat op dit verzoek is beslist.

Elburg, 16 april 2019.

Burgemeester en wethouders voornoemd.