Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2019, 21374Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ‘Stadscentrum, deelplan Dwingelandpark, 2015’

Logo Hoogeveen

Het college van B&W heeft voor de uitbreiding van het Dwingelandpark in Hoogeveen een bestemmingsplan voorbereid. Het bestemmingsplan maakt de vergroting van de parkoppervlakte mogelijk waarin tevens op een flexibele wijze (aan de westelijke rand) ruimte wordt geboden voor maximaal 28 wooneenheden.

Besloten is op basis van de opgestelde vormvrije m.e.r.-beoordelingsnotitie dat geen verdere milieueffectrapportage benodigd is. Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht staat tegen de beslissing om geen milieueffectrapportage op te stellen, geen bezwaar of beroep open. Voor zienswijzen op het planvoornemen wordt u dan ook verwezen naar de procedure van het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij ter inzage liggende stukken.

 

Inzage

De stukken liggen van 18 april tot en met 29 mei 2019 ter inzage bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. U kunt de stukken ook raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0118.2015BP8017009-ON02. Tevens kunt u het plan via www.hoogeveen.nl/inzage raadplegen.

 

Reageren

Tijdens de inzagetermijn kunt u uw zienswijze over dit ontwerpplan bij de gemeenteraad indienen. Dit kan schriftelijk via Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen. U kunt ook mondeling uw zienswijze kenbaar maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met Umut Demiroglu via telefoonnummer 14 0528. Wij maken ingediende zienswijzen openbaar. Wanneer u vindt dat uw zienswijze of een deel daarvan niet openbaar mag worden gemaakt, dan zullen wij die informatie vertrouwelijk behandelen als hierop de weigeringsgronden van de Wet openbaarheid van bestuur van toepassing zijn.