Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SomerenStaatscourant 2019, 21335Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Boerenkamplaan 23

Logo Someren

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 19 april 2019 het ontwerpbestemmingsplan “Boerenkamplaan 23” met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02019002-OW01 gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op 30 mei 2019.

 

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “Boerenkamplaan 23 Someren” voorziet in het mogelijk maken van twee aaneengeschakelde woningen, met bijbehorende bijgebouwen. De huidige vrijstaande woning is in verouderde staat en zal worden gesloopt. De twee nieuwe percelen zullen een oppervlakte van circa 500 m2 en circa 900 m2 krijgen.

 

Inhoud ontwerpbesluit hogere grenswaarden

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om hogere grenswaarden vast te stellen als bedoeld in artikel 83 van de Wet Geluidhinder voor de op te richten aaneengeschakelde woningen ter plaatse van Boerenkamplaan 23 te Someren. De gevels van de woningen worden beiden hoger belast dan de voorkeursgrenswaarden, maar lager dan de maximale ontheffingswaarde. Hiervoor wordt een hogere waarde procedure doorlopen. Beide woningen hebben de mogelijkheid van een geluidsluwe gevel en een buitenruimte die voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

 

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

 

Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02019002-OW01 . Op de site van de gemeente Someren wordt een link naar www.ruimtelijkeplannen.nl geplaatst waarmee het bestemmingsplan rechtstreeks kan worden geopend.

 

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.