Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EindhovenStaatscourant 2019, 21331Verkeersbesluiten



Verkeersbesluit Brainport Park Wegenstructuur 9 april 2019

Logo Eindhoven

Besluit

 

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven neemt een verkeersbesluit voor de volgende straten:

 

 

 • Anthony Fokkerweg;

 • wegvak tussen Landsard en Flight Forum.

 • Weg door BIC-noord: tussen verlengde Spottersweg en De Schakel;

 • De Schakel;

 • (verlengde) Spottersweg;

 • Flight Forum;

 • Landsardseweg;

 • Landsard;

 • Vensedijk;

 • Luchthavenweg;

 • Mispelhoefstraat;

 • Oirschotsedijk;

 • Rein Welschenlaan;

 • Rijtackerweg.

Wettelijk kader

Het gemeentebestuur is bevoegd tot het nemen van dit besluit. De basis hiervoor is artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994.

De onderstaande belangen zijn de basis voor het verkeersbesluit. Zij staan in artikel 15, lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994:

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer

Aanleiding

Met het doel de bereikbaarheid van het noordwestelijk deel van Eindhoven en de omliggende gemeenten goed bereikbaar te houden, zijn de volgende infrastructurele maatregelen die in het bestemmingsplan Wegenstructuur Eindhoven Noordwest, Beste en Oirschot zijn vastgelegd noodzakelijk. Dit betreft onder meer:

 • Opwaarderen van de afwikkelcapaciteit van Anthony Fokkerweg, de aansluiting op de N2 en Flight Forum;

 • Aanleggen parallelstructuur westelijk langs het Beatrixkanaal tussen de A58 en Anthony Fokkerweg (waaronder Spottersweg) en bijbehorende aansluitingen op de Landsardseweg en de Luchthavenweg;

 • Aanleggen van een verbindingsweg (Weg door BIC-noord) tussen GDC Acht en de A58 via BIC Noord;

 • Realiseren van een (toekomstige) hoogwaardig openbaar vervoersverbinding op de Landsard;

 • Realiseren van een aansluiting op bedrijventerrein Westfields.

 

In onderstaande afbeelding zijn de beoogde infrastructurele maatregelen weergegeven.

Op grondgebied van de gemeente Eindhoven zijn diverse infrastructurele wijzigingen voorzien die navolgend zijn beschreven.

 

Anthony Fokkerweg: Crematorium - Flight Forum

De Anthony Fokkerweg is een gebiedsontsluitingsweg gelegen buiten de bebouwde kom van Eindhoven met een maximale snelheid van 80 km/uur. De aansluiting van de Anthony Fokkerweg op de Randweg N2 is in de huidige situatie zwaar belast. Hierdoor vindt vertraging plaats.

Het tweerichtingenfietspad parallel aan de Anthony Fokkerweg is een primaire fietsverbinding die middels een nieuw aan te leggen fietsbrug de bypass conflict vrij passeert. Echter in de tijdelijke situatie zal de fietser de bypass á niveau kruisen middels een VRI en voorrangssituatie. Deze maatregelen zorgen voor een verbetering van de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid ter plaatse van deze aansluiting.

 

Flight Forum:

Flight Forum is een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom van Eindhoven met een maximale snelheid van 50 km/uur en overeenkomstig de functie van de weg is aangewezen als voorrangsweg. Daarnaast worden twee bushaltes op Flight Forum verwijderd wegens een aangepaste dienstregeling van busmaatschappij Hermes.

 

Wegvak tussen A. Fokkerweg – Landsard/Luchthavenweg

Het wegvak tussen A. Fokkerweg – Landsard/Luchthavenweg is een nieuwe gebiedsontsluitingsweg in een gebied binnen de bebouwde kom met een maximale snelheid van 70 km/uur. De snelheid is op deze locatie te rechtvaardigen gezien de omgevingskenmerken waarbij de bebouwing op enige afstand van de weg is gelegen. Daarnaast geldt op het hele tracé tussen de Anthony Fokkerweg en aansluiting A58 een snelheid van 80 km/uur (buiten de bebouwde kom) waarbij de snelheid van 70 km/uur op dit deel van tracé het beste aansluit. 70 km/uur is tevens de maximaal toelaatbare snelheid binnen de bebouwde kom. Parallel aan de weg is geen vrijliggend fietspad gelegen. Fietsers maken gebruik van de route Anthony Fokkerweg - Jan Olieslagersweg.

 

Spottersweg: Wegvak tussen A. Fokkerweg – Landsard/Luchthavenweg - Oirschotsedijk

Het bestaande deel van de Spottersweg wordt in de toekomst ingericht conform de richtlijnen die voor 80 km/uur wegen buiten de bebouwde kom gelden. Dit betekent dat de weg wordt aangewezen als voorrangsweg en dat de bijbehorende bermen veilig worden ingericht. Landbouwverkeer is op deze weg toegestaan en mag ingehaald worden, voor het overige verkeer geldt een inhaalverbod. Ter hoogte van de landingsbaan Eindhoven Airport is de Spottersplek gelegen, deze is in de toekomst te bereiken via de Landsardseweg en vervolgens een parallelweg langs de Spottersweg. Deze parallelweg betreft een erftoegangsweg met een maximale wettelijke snelheid van 30km/uur. Enkel op dit deel van het tracé maken fietsers gebruik van rijbaan. Voor het overige deel van het tracé maken zij gebruik van vrijliggende (brom)fietspaden.

 

Kruispunt Luchthavenweg:

Het bestaande drietaks kruispunt wordt opnieuw ingericht omdat een extra aansluiting vanaf de Anthony Fokkerweg wordt gerealiseerd. De Luchthavenweg blijft een gebiedsontsluitingsweg van 50 km/ uur. Parallel aan de weg is een vrijliggend fietspad gelegen, waarvan zowel fietsers als voetgangers gebruik mogen maken. De Luchthavenweg krijgt ter hoogte van het kruispunt een HOV-baan die in verbinding staat met de toekomstige HOV-baan op de Landsard.

 

Oirschotsedijk:

Om de verkeersveiligheid bij het kruispunt Oirschotsedijk – Landsard te waarborgen wordt de snelheid van 80km/uur teruggebracht naar 60km/uur tussen de Mispelhoefstraat en de Landsard. Ook wordt hier een verkeersregelinstallatie geplaatst tot de Landsard als HOV-baan gebruikt wordt.

 

Landsard:

Landsard is ingericht als een erftoegangsweg met een snelheid van 60 km/uur. Hier zal tevens een parkeerverbodszone worden ingesteld om te voorkomen dat bezoekers van Eindhoven Airport of BIC-Zuid hier gaan parkeren. Deze parkeerverbodszone geldt ook voor de Rein Welschenlaan en Vensedijk.

Het wegvak tussen Vensedijk en toegangsweg naar Landsard 15- 21 fungeert als busbaan, waardoor op de aansluitende wegen een gebod tot het volgen van de rijrichting is aangeduid. Langs dit deel van Landsard is voorzien in een parallelle fietsroute via Rijtackerweg. Deze wordt omgevormd tot (brom)fietspad/fietsstraat. Op deze manier blijft de fietsverbinding langs Landsard in stand en ontstaan geen conflicten met (HOV)bussen en overig verkeer. Nadat de parallelle fietsroute is gerealiseerd komt er een verbod voor (brom) fietser op de Landsard.

Voor een betere bereikbaarheid van Eindhoven Airport met openbaar vervoer voorziet de wegenstructuur Brainportpark in een HOV-verbinding via de Landsard. Zodra de eerste bedrijven zich op BIC cluster 1 vestigen en het gebied is aangesloten op Spottersweg zal het zuidelijk deel van de Landsard, geheel aangeduid worden als busbaan.

 

Weg door BIC-noord: Rotonde Mispelhoefstraat – verlengde Spottersweg

De Weg door BIC-noord is voorzien tussen de rotonde Mispelhoefstraat (gem. Eindhoven) en verlengde Spottersweg (Oirschot).

Het goederen distributiecentrum Acht (GDC) en het te ontwikkelen BIC-Noord krijgen vanaf de rotonde Mispelhoefstraat via de weg door BIC-noord een aansluiting op de Spottersweg.

 

Tot de ontwikkeling van de bouwclusters in BIC-Noord betreft de Weg door BIC-noord, vanaf de Spottersweg tot het begin van de tunnelbak onder de Randweg A2/N2, een weg gelegen buiten de bebouwde kom met een maximale snelheid van 60 km/uur. In de toekomst wordt het gebied rond de Weg door BIC-noord verder ontwikkeld, waarbij de verwachting is dat de bebouwde komgrens zal verplaatsen de maximumsnelheid wordt teruggebracht naar 50 km/u. Argumenten om tot de aanpassing van de bebouwde kom grens een snelheidsregiem van 60 km/h toe te passen zijn:

 • De weg is ook bestemd voor distributieverkeer met lange en zware vrachtautocombinaties.

 • Kort achter elkaar twee viaducten in de weg, die invloed hebben op het accelaratievermogen van de voertuigen en het uitzicht beperken (rem- en stopzicht)

 • Gedeelte van de weg bochtig is (gevaarpunt en voertuigbeheersing)

 

Vanaf het begin van de tunnelbak onder de Randweg A2/N2 betreft het een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom met een wettelijke maximale snelheid van 50 km/uur. Dit is overeenkomstig de functie en inrichting van de weg. Op de gehele weg door BIC-noord geldt overeenkomstig de toekomstige functie van de weg een inhaalverbod door het aanbrengen van doorgetrokken asmarkering en een middengeleider. Op deze manier zijn conflicten tussen tegemoetkomend verkeer voorkomen. Ook is de Weg door BIC-noord aangewezen als voorrangsweg.

 

Tussen de Randweg A2/N2 en De Schakel is een zijstraat van de Mispelhoefstraat gelegen ‘de Mispelhoefstraat’. Hier zijn een aantal adressen gelegen. Deze weg wordt na realisatie van de weg door BIC-noord doorsneden.

De aansluiting van de woningen aan de noordzijden van deze weg worden ontsloten middels een inrit. Het is niet toegestaan voor gemotoriseerd verkeer rechtdoor over te steken.

 

Tot slot is de weg door BIC-noord aangewezen als voorrangsweg, waar fietsers en bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen niet zijn toegestaan. De (brom)fietsers en gehandicaptenvoertuigen kunnen namelijk gebruik maken van de alternatieve en directe route via de Slowlane en autoluwe Oirschotsedijk. Tot de ontwikkeling van de clusters is het verbouwen van gewassen op aanliggende landbouwpercelen nog steeds mogelijk, landbouwverkeer is daarom op de weg door BIC-noord ook toegestaan.

Eindhovensedijk / Oirschotsedijk:

Daar waar de Spottersweg de Oirschotsedijk kruist, wordt deze ongelijkvloers aangelegd zodat auto- en fietsverkeer ongehinderd door kan rijden. De Spottersweg volgt het bestaande maaiveld terwijl de fietsverbinding over de Oirschotsedijk / Eindhovensedijk (onderdeel van de Groene Corridor) met een fietsbrug over de Spottersweg wordt geleid. De Groene Corridor wordt een autoluwe aantrekkelijke langzaam verkeersverbinding tussen Oirschot en Eindhoven. Door het treffen van verkeersmaatregelen is er geen sprake meer van doorgaand gemotoriseerd verkeer. Dit verkeer krijgt een acceptabel alternatief door de nieuw te realiseren weg langs het bedrijventerrein Westfields (verlengde Spottersweg). Bestemmingsverkeer op de Oirschotsedijk / Eindhovensedijk blijft mogelijk.

 

Kruispunt Spottersweg / Erica:

In het kader van InnovA58 wordt de aansluiting A58/Best in westelijke richting verplaatst. Vooruitlopend hierop is er geen rechtstreekse aansluiting vanuit de Spottersweg / Erica mogelijk. De wegenstructuur sluit aan op de bestaande aansluiting A58/Best. Tot de nieuwe aansluiting gereed is worden de voorsorteervakken richting de nieuwe aansluiting afgezet.

Belangenafweging

Om de verkeersveiligheid van de nieuw aan te leggen infrastructuur te waarborgen en om helderheid te scheppen in alle verkeerssituaties is het plaatsen van verkeerstekens en bebording conform bijgaande tekeningen noodzakelijk. Dit is in het belang van alle weggebruikers.

Advies politie

Naar aanleiding van dit verkeersbesluit is er overleg geweest met politie. De politie is akkoord met dit besluit en ziet erop toe dat de verkeersregels worden nageleefd met uitzondering van onderstaande punten:

 • Blad 5: de inrichting van de nieuwe weg klopt niet met de vaststelling van de maximum snelheid van 60 km/uur

 • Blad 6: het bord C01 met als onderbord OB 108 “uitgezonderd bestemmingsverkeer, is niet handhaafbaarBesluit

Besluit

Het verkeersbesluit nemen voor:

 • Het instellen van een wettelijke maximumsnelheid van 70 km/uur op het wegvak tussen A. Fokkerweg – Landsard/Luchthavenweg, door middel van het plaatsen van verkeersbord (A1-70);

 • Het instellen van een wettelijke maximum snelheid van 60 km/uur op Weg door BIC-noord, door middel van het plaatsen van verkeersbord (A1-60);

 • Het instellen van een verplichte rijrichting rechtsaf vanuit Rein Welschenlaan op Landsard door middel van het plaatsen van verkeersbord D5-R (verplicht rechtsaf)

 • Het instellen van een verplichte rijrichting linksaf vanaf de toegangsweg Landsard nr. 15-21 richting Landsard (Rein welschenlaan, door middel van verkeersbord D5-L (verplicht linksaf)

 • Een verbod om Landsard in te rijden vanaf Vensedijk, uitgezonderd lijnbussen, door middel van het plaatsen van verkeersbord F13.

 • Het instellen van een verbod voor (brom) fietsers op de Landsard nadat de parallelle fietsroute gereed is, door middel van verkeersbord C15.

 • Verboden in te rijden van Landsard vanaf de toegangsweg naar Landsard nr. 15-21, uitgezonderd lijnbussen, door middel van het plaatsen van verkeersbord F13.

 • Het instellen van een wettelijke maximum snelheid van 60 km/uur op Landsard en Landsardseweg door middel van het plaatsen van verkeersborden (A1-60-zb-ze);

 • Het instellen van een wettelijke maximum snelheid van 60 km/uur op de Oirschotsedijk, van kruispunt Mispelhoefstraat tot 150m voorbij kruispunt Landsard, door middel van het plaatsen van verkeersbord (A1-60);

 • Het instellen van een wettelijke maximumsnelheid van 50 km/uur, door middel van plaatsen van verkeersborden (H1 en H2) op Weg door BIC-noord vanaf de aansluiting De Schakel tot het einde van de tunnelbak onder de Randweg A2/N2;

 • Het instellen van een wettelijke maximum snelheid van 30 km/uur op de parallelweg van Spottersweg richting de Spottersplek door middel van het plaatsen van verkeersborden (A1-30-zb-ze);

 • Het instellen van een wettelijke maximum snelheid van 30 km/uur op de Rein Welschenlaan door middel van het plaatsen van verkeersborden (A1-30-zb-ze);

 • Het aanduiden van het begin van de autoweg N2 op de toerit naar de N2 (G3) (Bypass)

 • Het aanwijzen van de Anthony Fokkerweg en (verlengde) Spottersweg als voorrangsweg door middel van het plaatsen van verkeerbord (B1) en het aanbrengen van verkeersborden B6 en haaientanden op de aansluitende wegen op de Verlengde Spottersweg, te weten:

  • Toerit Novotel naar de Anthony Fokkerweg;

  • Wegvak tussen A. Fokkerweg – Landsard/Luchthavenweg;

  • Luchthavenweg naar de Spottersweg;

  • Landsardseweg naar de Spottersweg.

 • Het instellen van een voorrangsregeling, door middel van het plaatsen van verkeerborden (B1, B3, B4, B5 en B6) en door het aanbrengen van haaientanden, op kruispunten zoals aangegevn op tekening.

 • Het instellen van een geslotenverklaring voor fietsers, bromfietsers en voor gehandicaptenvoertuigen door middel van het plaatsen van verkeersborden (C15) op de Weg door BIC-noord tussen De Schakel en verlengde Spottersweg en op de Landsardseweg tussen de aansluiting parallelweg Spottersweg en (verlengde) Spottersweg.

 • Het instellen van een verplichte rijrichting ter hoogte van middengeleiders op wegen (D2RO_BB22 binnen de bebouwde kom en enkel D2RO buiten de bebouwde kom);

 • Het instellen van een verplichte rijrichting voor alle richtingen, door middel van het plaatsen van verkeerborden (D4), op het kruispunt Mispelhoefstraat met de Weg door BIC-noord;

 • Het instellen van een parkeerverbodszone op Landsard, Rein Welschenlaan en Vensedijk met verkeersborden (E1-zb-ze).

 • Na de aansluiting van de Rein Welschenlaan op de Spottersweg het inrichten van Landsard als HOV-verbinding, door het plaatsen van de borden F13 en de tekst ‘lijnbus’ op het wegdek.

 • Het instellen van een verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen, waarbij inhalen van landbouwverkeer is toegestaan, door middel van het plaatsen van verkeersborden (F1 met onderbord OB101) op de Verlengde Spottersweg tussen de aansluiting Erica en Weg door BIC Noord, Weg door BIC Noord en Landsardseweg en tussen de aansluiting Landsardseweg en Landsard / Luchthavenweg.

 • Het fysiek afsluiten van Oirschotsedijk/Eindhovensedijk, ter hoogte van de nieuwe fietsbrug, voor doorgaand gemotoriseerd verkeer.

 • De aanleg van een busstrook op de Luchthavenweg middels een doorgetrokken streep en de tekst ‘lijnbus’ op wegdek.

 • Het aanwijzen van bushaltes langs Landsard door het plaatsen van halteborden (L3b) tot de oplevering van de busbaan over Landsard.

 • Het verwijderen van bushaltes langs Flight Forum (L3b).

 • Het aanduiden van (brom)fietspaden (G11 binnen de bebouwde kom en G12A buiten de bebouwde kom).

 • Het regelen van de voorrang op (brom)fietspaden onderling, door middel van het aanbrengen van haaientanden.

 • Het instellen van een inhaalverbod op de weg door BIC-noord door het aanbrengen van fysieke middengeleider en doorgetrokken asmarkering.

 •  

 •  

De maatregelen zijn aangegeven op tekening VKB20170013, gedateerd op 01-06-2018.

Eindhoven, 9 april 2019

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders van Eindhoven,

G.M Swaans-van der Helm

hoofd afdeling Verkeer en Milieu

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen, tot uiterlijk 6 weken na publicatie van het besluit, schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste:

de naam en het adres van de indiener

de dagtekening

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

de gronden van het bezwaar.

Het bezwaar schorst niet de werking van het besluit.

Wel kan een belanghebbende, met een spoedeisend belang, binnen dezelfde termijn een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Het verzoek om een voorlopige voorziening moet voldoen aan dezelfde eisen als een bezwaarschrift.