Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandStaatscourant 2019, 2132VerkeersbesluitenVerkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats Algemeen

Logo Koggenland

Nummer: 293

Zaaknummer: ZK18005107

D18.016176

Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland;

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 moet er een verkeersbesluit worden genomen voor plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 

Op grond van artikel 18 lid 1 sub d van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten zoals aangegeven in artikel 15 van die wet wanneer het wegen betreft in beheer van de gemeente;

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit:

 

Dat nabij de ingang van De Oever in Spierdijk een parkeerterrein is;

 

Dat hier reeds twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aanwezig zijn;

 

Dat we een verzoek hebben ontvangen om één extra gehandicaptenparkeerplaats te realiseren;

 

Dat het bestuur van De Oever hier de noodzaak van inziet;

 

Dat de aanleg van één extra gehandicaptenparkeerplaatsen wordt gerechtvaardigd door de leeftijd en handicap van de bewoners van De Oever;

 

Dat het juist voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart belangrijk is om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid om te parkeren nabij de ingang;

 

Dat de bereikbaarheid en daarmee wordt de deelname aan het verkeer bevorderd;

 

dat in het onderstaande besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990.

 

Dit verkeersbesluit is genomen na overleg met de verkeerscoördinator Noord-Holland, Dienst Regionale Operationele Samenwerking.

B E S L U I T:

 

Het college van Burgemeester en wethouders van gemeente Koggenland heeft besloten nabij De Oever ter hoogte van Spierdijkerweg 105 in Spierdijk één parkeerplaatsen in te richten als algemene gehandicaptenparkeerplaats door het plaatsen van de borden E6 (gehandicaptenparkeerplaats) uit bijlage I van het regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990, een en ander zoals staat aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening D-500-293.

 

Dit besluit wordt 14 januari 2019 gepubliceerd in de Staatscourant.

Koggenland, TIME \@ "d MMMM yyyy" 11 januari 2019

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland,

Namens dezen,

Gerard van Harskamp

Teammanager Openbare Ruimte

Bezwaarclausule

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, nadat een termijn van zes weken na de dag waarop het besluit in de Staatscourant bekend is gemaakt, is verstreken. Wanneer u het niet eens bent met dit verkeersbesluit kunt u binnen zes weken na de dag van publicatie in de Staatscourant schriftelijk of via een digitaal formulier (www.koggenland.nl) bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende gegevens bevatten:

 

de naam en het adres van de indiener;

de datum;

een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;

de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt.

 

Een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het gericht is. Bent u van mening dat er sprake is van spoed omdat het bestreden besluit uw belangen schaadt, dan kunt u bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Holland (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem) een verzoek om voorlopige voorziening doen.