Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenStaatscourant 2019, 21301OverigGemeente Heerlen - Ontwerp m.e.r. beoordelingsbesluit bestemmingsplan "Heerenweg Oost".

Logo Heerlen

 

 

Burgemeester en wethouders van Heerlen maken ingevolge artikel 7.17, lid 5, Wet milieubeheer bekend dat met ingang van 12 april 2019, gedurende een termijn van zes weken, het ontwerp m.e.r. beoordelingsbesluit bestemmingsplan “Heerenweg Oost”. ter inzage ligt.

 

Op 22 november 2017 is namens de Zilverzand Exploitatie Beaujean B.V. een aanmeldnotitie vormvrije m.e.r. beoordeling ingediend. Deze aanmeldnotitie is ingediend in verband met het voornemen om 25 vrijstaande woningen te realiseren in een gedeelte van de groeve gelegen aan de Heerenweg. In dat kader is ook het ontwerp bestemmingsplan Heerenweg Oost opgesteld en ter inzage gelegd.

 

De beoogde activiteit staat vermeld in bijlage D, categorie 11.2 van het Besluit milieueffectrapportage 1994 (Besluit m.e.r.). Omdat de drempelwaarden van bijlage D, categorie 11.2 niet wordt overschreden, geldt de vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectbeoordelingsrapport dan wel milieueffectrapport rechtvaardigen.

 

Het ontwerp m.e.r. beoordelingsbesluit bestemmingsplan “Heerenweg Oost” ligt ter inzage bij de Infobalie in de Publiekshal in het Stadhuis van de gemeente Heerlen, Geleenstraat 27, op maandag, dinsdag en vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur en op woensdag en donderdag van 8.30 tot 20.00 uur.

 

Schriftelijke zienswijzen dienen gericht te worden aan de gemeente Heerlen, ter attentie van de afdeling REO, Postbus 1, 6400 AA te Heerlen, onder vermelding van ontwerp m.e.r. beoordelingsbesluit bestemmingsplan “Heerenweg Oost”.

 

Voor verdere vragen over het ontwerp m.e.r. beoordelingsbesluit, of voor het indienen van een mondelinge zienswijze, kunt u contact opnemen met de afdeling REO (tel.nr. 14045).

 

 

 

Heerlen, 9 april 2019

 

Burgemeester en wethouders van Heerlen