Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2019, 21252Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 april 2019, nr. MBO/5272769, houdende wijziging van de Regeling kwaliteitsafspraken mbo 2019–2022 in verband met wijziging van de vaststellingsdatum van het investeringsbudget

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 2.2.3, tweede en derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING KWALITEITSAFSPRAKEN MBO 2019–2022

In artikel 8, negende lid, onderdeel b van de Regeling kwaliteitsafspraken mbo 2019–2022 wordt ‘september’ vervangen door: november.

ARTIKEL II. INWERKINGTREDING

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

TOELICHTING

DUO kan pas in het Overzicht financiële beschikkingen van november het investeringsbudget voor het komende jaar vaststellen. Het investeringsbudget voor 2019 wordt wel in september 2019 vastgesteld. In september 2019 vindt ook de eerst betaling plaats, voor de maanden januari tot en met september 2019.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven