Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2019, 21244Vergunningen

Bekendmaking besluit Strekdam en palenrij te Ossenisse, Rijkswaterstaat

Waterwet

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt ter voldoening aan de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend.

Bij besluit van 12 april 2019 is aan Provincie Zeeland vergunning verleend voor het realiseren

van een opening in de lange strekdam te Ossenisse, het bestorten van de koppen van de strekdammen, inclusief hoogwatervluchtplaats, en het aanbrengen en behouden van een houten palenrij om de stroomsnelheden te verlagen op de oostzijde van de plaat Ossenisse, in de gemeente Hulst in het kader van het project Buitendijkse Maatregelen Natuur Pakket Westerschelde.

Terinzagelegging

Vanaf 18 april 2019 tot en met 30 mei 2019 wordt een ieder die dat wenst in de gelegenheid gesteld de aanvraag, het besluit en andere van belang zijnde stukken in te zien.

Daartoe bestaan de volgende mogelijkheden:

  • 1. Op verzoek kan Rijkswaterstaat u de stukken per e-mail toezenden. Daarnaast bestaat er bij Rijkswaterstaat de mogelijkheid, op voorafgaande afspraak, de stukken te komen inzien op het kantoor van Rijkswaterstaat Zee en Delta, Poelendaelesingel 18 te Middelburg op werkdagen van 09.00 uur tot 16.00 uur. Voor beide verzoeken kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening, telefoon: 088-7974600.

  • 2. De stukken liggen gedurende de openingstijden ter inzage bij de publieksbalies van Provincie Zeeland en de gemeente Hulst.

Beroep en voorlopige voorziening

Tegen het besluit kan tot en met 30 mei 2019 beroep worden ingesteld door:

  • a. belanghebbenden die een zienswijze hebben ingebracht op het ontwerp;

  • b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp;

  • c. degenen die bezwaar hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht;

  • d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingebracht op het ontwerp.

Het gemotiveerde beroepschrift dient te worden gezonden aan de rechtbank (sector Bestuursrecht) in het rechtsgebied waarvan de indiener van het beroepsschrift zijn woonplaats heeft, met tenminste een vermelding van de naam en het adres van de indiener, de dagtekening van het beroepschrift, een vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en de datum en het kenmerk van het besluit.

Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld, gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank in het rechtsgebied waarvan de indiener van het beroepschrift zijn woonplaats heeft.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kan men zich telefonisch wenden tot de afdeling Vergunningverlening: 088-7974600.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, namens deze, hoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Zee en Delta L.R. Minnaar