Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrunssumStaatscourant 2019, 21223VergunningenBekendmaking beschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de realisering van een appartementencomplex ten behoeve van zorginstelling Radar (Noorderkroon fase II)

Logo Brunssum

Burgemeester en wethouders van Brunssum maken bekend dat hogere waarden ingevolge de artikelen 76, 77 en 110a jo artikel 83 van de Wet geluidhinder zijn vastgesteld ten behoeve van de nieuwbouw van een appartementencomplex op de hoek Kennedylaan / Europalaan (Noorderkroon fase II).

Het betreft hier een zorgcomplex met 32 sociale huurwoningen, bestemd voor mensen met een verstandelijke beperking. De woningen worden gerealiseerd in samenspraak met zorgstichting Radar en de woningen dienen als vervanging van de nog te slopen woonvorm “Bexhoes” in Brunssum.

Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat de hoogst optredende geluidbelasting op de gevels van de zorgwoningen vanwege het wegverkeer op de Kennedylaan resp. Europalaan maximaal 52 dB resp. 51 dB bedraagt en dat daarmee de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden.

Maatregelen om het geluid te reduceren zijn onvoldoende doeltreffend of stuiten op bezwaren van financiële, verkeerskundige en/of stedenbouwkundige aard;

Het ontwerp-besluit tot het vaststellen van de hogere grenswaarden heeft gedurende een eerdere fase van het bouwplan met ingang van 6 juli 2017 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn geen zienswijzen ingekomen.

Het bouwplan is nadien aangepast, maar dit heeft geen gevolgen met betrekking tot de vast te stellen hogere grenswaarden.

Ter inzage

Het besluit tot het vaststellen van de hogere grenswaarden en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 18 april 2019 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. Deze stukken kunnen gedurende de openingstijden worden ingezien bij de Gemeentewinkel aan het Lindeplein 1 te Brunssum. U kunt hiertoe een afspraak maken via ons Klant Contact Centrum (045-5278 555) of via de digitale afsprakenplanner op onze website.

Separaat is een publicatie gedaan omtrent het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van voornoemde woningen. Deze stukken liggen gelijktijdig met onderhavig besluit ter inzage en treft u aan op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl via NL.IMRO.0899.OvNoorderkroon-VA01.

Indienen van beroep

Gedurende de terinzagetermijn (vanaf 18 april t/m 30 mei 2019) kan tegen het

besluit beroep worden ingesteld door:

 

 • 1.

  degenen die eerder een ontvankelijke zienswijze hebben ingediend;

 • 2.

  belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest binnen de daartoe gestelde termijn een ontvankelijke zienswijze in te dienen; 

  In alle gevallen geldt dat het beroepschrift binnen de bovengenoemde termijn moet worden

  ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500

  EA, Den Haag.

   

  De beschikking treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn in samenhang met het beroepschrift tevens een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

     

  Brunssum, 17 april 2019