Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ElburgStaatscourant 2019, 21167Ruimtelijke plannenOmgevingsvergunningen, Vossenakker; Vliersingel/Marjoleinstraat/Kruidenlaan te Elburg

Logo Elburg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken bekend dat zij besloten hebben om met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) drie omgevingsvergunningen te verlenen aan Vossenakker v.o.f. voor het bouwen van:

- 4 woningen op de percelen aan de Vliersingel 6 t/m 12, 8082 CH Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie D, respectievelijk nummer 857, 854, 855 en 853;

- 11 woningen op de percelen Vliersingel 14 t/m 34 te Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie D, respectievelijk nummers 851, 847, 843, 814, 818, 817, 841, 819, 821, 824, en 846;

- 23 woningen met bergingen op de percelen Vliersingel 36 t/m 46, 8082 CH te Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie D, respectievelijk nummers 845, 849, 836, 834, 826 en 835, Marjoleinstraat 1 t/m 25, 8082 CC te Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie D, respectievelijk nummers 816, 828, 832, 829, 830, 820, 837, 839, 833, 840, 842, 815 en 850, Kruidenlaan 4 t/m 10, 8082 CA te Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie D, respectievelijk nummers 831, 823, 827 en 844.

Op de percelen waarop de bouwactiviteiten zullen worden uitgevoerd zijn de bestemmingsplannen "Vossenakker, 1e uitwerking" en "1e Partiële herziening bestemmingsplan Vossenakker" van toepassing.

Op grond van het bepaalde in artikel 7.1 van de planregels van het bestemmingsplan "Vossenakker, 1e uitwerking" zijn de gronden bestemd voor het wonen in woongebouwen, terwijl gevraagd is wonen in woonhuizen. Artikel 7.2.1 van de planregels van dit bestemmingsplan bepaalt verder dat er sprake is van een minimale hoogte waaraan moet worden voldaan.

Op grond van artikel 4.3 van de planregels van het bestemmingsplan "1e Partiële herziening bestemmingsplan Vossenakker" mag op de gronden niet gebouwd worden voor zover de uitwerking nog geen rechtskracht heeft.

De plannen zijn dus in strijd met de geldende bestemmingsplannen.

Voor de drie aanvragen zijn de uitwerkingsplannen "1e Partiële herziening bestemmingsplan Vossenakker, 1e uitwerking" en "Vossenakker, 2e uitwerking, tevens 1e wijziging" voorbereid. Deze uitwerkingsplannen zijn inmiddels op 18 september 2018 vastgesteld. De uitwerkingsplannen en de door de aanvrager ingediende motivering vormen de ruimtelijke onderbouwing voor de ingediende aanvragen.

Met ingang van woensdag 17 april 2019, liggen de omgevingsvergunningen en de verklaringen van geen bedenkingen met de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage.

Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via afspraak.elburg.nl of via de gemeentelijke website www.elburg.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0525-688688. Tegen betaling zijn kopieën of afdrukken van de stukken verkrijgbaar. Tevens kunnen de stukken worden geraadpleegd via de landelijke website:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl?planidn=NL.IMRO.0230.OVVOSSENAKKER4W-VST1

http://www.ruimtelijkeplannen.nl?planidn=NL.IMRO.0230.OVVOSSENAKKER11W-VST1

http://www.ruimtelijkeplannen.nl?planidn=NL.IMRO.0230.OVVOSSENAKKER23W-VST1

Rechtsmiddelen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit een beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag van terinzagelegging ervan bij de rechtbank Gelderland locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Door het aantekenen van beroep wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland locatie Arnhem.

Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Elburg, 16 april 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg.