Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2019, 21067Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Bosdijk 10 te Kockengen

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het bestemmingsplan “Bosdijk 10, Kockengen” op 2 april 2019 door de gemeenteraad ongewijzigd is vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt van vrijdag 12 april 2019 tot en met donderdag 23 mei 2019 ter inzage in het kader van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inhoud

Het bestemmingsplan voorziet in het mogelijk maken van een hogere goot- en bouwhoogte, het aanpassen van het bouwvlak en het inperken van het vergunningvrij bouwen op het achtererf door de bestemming te wijzigen naar ‘Tuin - Landschappelijk’.

Inzien

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan vanaf vrijdag 12 april 2019 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. (Kenmerk: NL.IMRO.1904.BPBosdijk10LGB-VG01)  Vanaf dezelfde datum kunt u de stukken, zonder afspraak, gedurende 6 weken inzien. De stukken liggen in de kast van het Omgevingsloket in de centrale hal van het gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw C. Spaan (tel. 14 0346)

Reageren

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan met ingang van vrijdag 12 april 2019 tot en met donderdag 23 mei 2019 schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan kunnen beroep instellen. Het beroepschrift richt u aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In werking treden bestemmingsplan

Op 24 mei 2019 krijgt het bestemmingsplan rechtskracht en kunnen omgevingsvergunningen worden verleend. Tenzij voor deze datum, naast beroep, ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het betreffende onderdeel van het besluit geschorst totdat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.