Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AssenStaatscourant 2019, 21027VerkeersbesluitenVerkeersbesluit reconstructie Abel Tasmanplein-Rolderstraat-Julianastraat

Logo Assen

Nr. 14763 - 2019

 

Reconstructie Abel Tasmanplein – Rolderstraat - Julianastraat

De kruising Abel Tasmanplein- Rolderstraat -Julianastraat is in 2016 uitgevoerd als een tijdelijke rotonde. Deze was destijds nodig voor de afwikkeling van het bouwverkeer voor het project Stationsgebied. Nu dit project zijn afronding nadert, is het tijd om ook de kruising Rolderstraat definitief in te richten.  De ervaringen met de tijdelijke rotonde als toegang naar de binnenstad, Assen-Oost en de Stads-boulevard zijn positief. De doorstroming van de diverse verkeersstromen wordt goed bevonden. Daarom is de keuze gemaakt om de rotonde definitief te maken met een aantal verbeterpunten ten opzichte van de tijdelijke rotonde. Zo worden de fietspaden vrijliggend uitgevoerd en geldt er geen voorrang meer. Dit conform de overige rotondes in Assen. De oversteken krijgen middengeleiders en er komt een laad-en losvak met kortparkeren in de plaats van de parkeerstrook voor vergunning-houders. De Hendrik de Ruiterstraat is een éénrichtingsweg vanaf de Julianastraat richting de Prins Hendrik-straat en is uitgezonderd voor (brom)fietsers. De Julianastraat is een eenrichtingsweg, uitrijdend richting de Rolderstraat. Op het punt Julianastraat - Rolderstraat komen veel verkeersstromen samen die allemaal een eigen richting dienen te volgen. Om hier een rustigere situatie en eenduidiger beeld te creëren wordt de Hendrik de Ruiterstraat omgevormd tot een fietspad met tweerichtingsverkeer. Zo worden de fietspaden rond de Rolderkruising goed met elkaar verbonden en ontstaan er minder conflictpunten. Op de Hendrik de Ruiterstraat geldt al een parkeerverbod, de bewoners parkeren hun voertuigen in vergunningzone 4. 

Maatregelen

Uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de wegen, het beschermen van de weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade, wordt hiervoor: 

- de bestaande tijdelijke rotonde geheel verwijderd en vervangen door een definitieve rotonde;

- de fietsstroken opgeheven en vervangen door vrij liggende fietspaden;

- een deel aan de zuidkant van de Rolderstraat en Hendrik de Ruiterstraat een vrijliggend twee-richtingen fietspad gerealiseerd en daarmee de Hendrik de Ruiterstraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer;

- het noordelijk deel van de Prins Hendrikstraat een doodlopende weg;

- ter plaatse van Rolderstraat 108-112 een laad- en losplek en kort parkeren gerealiseerd;

- fietsoversteken en voetgangersoversteken met middengeleiders gerealiseerd;

- de Paul Krugerstraat en Julianastraat door middel van een uitritconstructie aangesloten op de Rolderstraat.  

Belangenafweging

Het verkeersbesluit wordt genomen om de verkeersveiligheid en de doorstroming op de weg te vergroten. Daarbij worden maatregelen genomen zoals het aanleggen van een rotonde met vrij liggende fietspaden. Deze en de overige maatregelen bevorderen een verkeersveilige inrichting, een vlotte doorstroming en de bescherming van alle typen weggebruikers en passagiers.  De parkeerstrook met vergunningparkeren op de Rolderstraat komt te vervallen. Hier komen een  laad-en losvak en kortparkeren van maximaal 10 minuten voor terug. Zo kan de bedrijfsvoering van de aanwezige bedrijven doorgang vinden en kunnen bezoekers op een veilige manier de betreffende panden bereiken. In de Oranjebuurt en op het Veemarktplein is genoeg parkeergelegenheid en deze gebieden vallen binnen een acceptabele loopafstand. Daarom zal onderhavig besluit niet leiden tot onevenredige verkeers- en parkeeroverlast voor de omgeving.  

Wet- en regelgeving

Voor bovengenoemde verkeersmaatregelen op basis van artikel 15 en artikel 18 van de Wegenverkeerswet (WVW 1994) en de nadere voorschriften in het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) moet een verkeersbesluit worden genomen. Voor de uitvoering van de bovengenoemde maatregelen moeten, in het belang van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers en het in stand houden van de weg, het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en de vrijheid van het verkeer, verkeerstekens als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 worden geplaatst en/of verwijderd. Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.  Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de eenheidschef van de politie Noord Nederland. Gelet op de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer; Vul hier de tekst van de overwegingen in]

BESLUIT

1. Op de locatie zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatieschets te verwijderen :

- Haaientanden (verkeerstekens op het wegdek);

- Onderbroken en doorgetrokken strepen

- Bord A1 (zone) van bijlage RVV 1990 (30 km/uur zone)

- Bord B1 van bijlage RVV 1990 (voorrangsweg)

- Bord E1 van bijlage RVV 1990 (Parkeerverbod)

- Bord E7 van bijlage RVV 1990 (Gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen)

- Bord E9 van bijlage RVV 1990 (Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders)

- Bord L2 van bijlage RVV1990 (voetgangersoversteek)

2. Op de locaties zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatieschets aan te brengen:

- Haaientanden (verkeerstekens op het wegdek);

- Onderbroken en doorgetrokken strepen (verkeerstekens op het wegdek);

- Bord B6 van bijlage RVV 1990 (stop; verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende wegen);

- Bord D2 van bijlage RVV 1990 (gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft);

- Bord D1 van bijlage RVV 1990 (gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven);

- Bord G11 van bijlage RVV 1990 (verplicht fietspad);

- Bord E4 van bijlage RVV 1990 (parkeergelegenheid)

- Bord E9 van bijlage RVV 1990 (Gelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen)

- Bord L8 van bijlage RVV 1990 (doodlopende weg)

 

Assen, 9 april 2019

Burgemeester en wethouders van Assen

Namens deze,

H. Post

Concernmanager

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Dit besluit treedt in werking op de dag na de openbare bekendmaking ervan. Iedere belanghebbende die het met dit besluit niet eens is kan daartegen binnen zes weken na de datum van openbare bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Deze dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Assen, t.a.v. de heer L. de Coninck , Postbus 30018, 9400 RA Assen