Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2019, 20939Ruimtelijke plannenNiet vaststellen bestemmingsplan Zogweteringlaan ong. (naast 2) en Gageldijk ter hoogte van 119 te Maarssen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken op grond van artikel 3.8 van de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 2 april 2019 heeft besloten het bestemmingsplan Zogweteringlaan ong. (naast 2) en Gageldijk ter hoogte van 119 te Maarssen niet vast te stellen.

Inhoud

Het bestemmingsplan voorzag in een ruimte-voor-ruimte initiatief waarbij een kassencomplex aan de Gageldijk achter nummer 119 zou worden gesloopt en planologisch verwijderd en de bouw van een woning mogelijk werd gemaakt aan de Zogweteringlaan ong. (naast 2).

Inzien

Het raadsbesluit tot niet vaststellen van het bestemmingsplan Zogweteringlaan ong. (naast 2) en Gageldijk ter hoogte van 119 te Maarssen kan met ingang van vrijdag 12 april 2019 tot en met donderdag 23 mei 2019 worden ingezien zonder afspraak bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen. Het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.1904.BPZogwtrnglnnb2MRS-OW01) is raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor informatie over het besluit kunt u contact opnemen met mevrouw Loes van de Craats of de heer Doré Sengers (tel. 14 0346).

Beroep

Gedurende de hierboven genoemde termijn kunnen belanghebbenden tegen het besluit tot niet vaststellen van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het (onderdeel van het) besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Het besluit het bestemmingsplan niet vast te stellen treedt daags na afloop van de hierboven genoemde beroepstermijn in werking. Dit heeft tot gevolg dat met ingang van die datum het bestemmingsplan Herenweg – Gageldijk en het bestemmingsplan Herenweg – Gageldijk 1ste herziening weer van kracht zijn.

Voorlopige voorziening

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien beroep is ingesteld, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De voorzieningenrechter kan een voorziening treffen als de zaak spoedeisend is, waardoor het besluit tot niet vaststellen van het bestemmingsplan niet in werking treedt dan wel de inwerkingtreding wordt opgeschort tot het moment dat op het beroep is beslist.

Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift en van een verzoek om voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie over het griffierecht kunt u contact opnemen met de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, telefoonnummer 070-426 44 26.