Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarStaatscourant 2019, 20567VergunningenKennisgeving aanwijzingsbesluit Wet op de lijkbezorging/ besluit toestemming ingebruikname gronden Natuurbegraafplaats Geestmerloo, Alkmaar

Logo Alkmaar

Wet op de lijkbezorging

 

1831GD

kennisgeving aanwijzingsbesluit Wet op de lijkbezorging/ besluit toestemming ingebruikname gronden Natuurbegraafplaats Geestmerloo

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 4 april 2019 heeft besloten tot aanwijzing van gronden aan de Nauertogt (nabij nr. 21) als bijzondere begraafplaats.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 april 2019 besloten toestemming te geven tot ingebruikname van de gronden voor de natuurbegraafplaats Geestmerloo te Alkmaar.

 

Nauertogt (nabij nr. 21), kadastraal bekend gemeente Alkmaar, sectie I nummers 2674, 6664, 2678 en 6665 : aanwijzing gronden en toestemming ingebruikname gronden ten behoeve van een natuurbegraafplaats

 

Datum einde beroepstermijn: 23 mei 2019

 

Beroep

De besluiten en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 11 april 2019 gedurende zes weken ter inzage bij de servicebalie Vergunning- en subsidieverlening op het Stadskantoor. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien. Wilt u langskomen? Maak een afspraak.

 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen de ter inzage gelegde besluiten bij Gedeputeerde Staten van Noord Holland, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.

Een beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener

  • de dagtekening

  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht

  • de gronden van het beroep

 

Een beroepschrift schorst niet de werking van deze besluiten.

 

Voorlopige voorziening

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook beroep heeft aangetekend.

 

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.(Voor informatie over de hoogte van de verschillende griffierechten: zie www.rechtspraak.nl.)