Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadStaatscourant 2019, 20439Ruimtelijke plannenVoornemen verlening omgevingsvergunning Bronsweg 34 te Lelystad (dossiernr. L20180506)

Logo Lelystad

Het college van de gemeente Lelystad is van plan om een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een tweede (bedrijfs-)woning op het perceel Bronsweg 34 , te Lelystad.

De ontwerp omgevingsvergunning en de aanvraag met de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 11 april 2019 gedurende zes weken ter inzage bij het informatieplein wonen en ondernemen in het stadhuis. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met het team Wabo en bestemmingsplannen, telefonisch bereikbaar onder nummer 140320.

Eenieder die meent door het verlenen van de omgevingsvergunning en de verklaring van geen bedenkingen in zijn/haar belang te worden getroffen kan gedurende de inzagetermijn een zienswijze kenbaar maken bij het college van de gemeente Lelystad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad.

De bekendmaking van beide ontwerpen vindt plaats in De Flevopost, in de Staatscourant, www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.lelystad.nl.