Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Den HelderStaatscourant 2019, 20363VerkeersbesluitenVerkeersbesluit onverplicht fietspad Grasdijk

Logo Den Helder

AU19.02121

college van burgemeester en wethouder van Den Helder

Overwegingen ten aanzien van het besluit

De Grasdijk is door de gemeente overgenomen in beheer van het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier. De weg had een zeer slecht wegdek, mede waarom de vorige beheerder de weg had gesloten voor alle verkeer, uitgezonderd “werkverkeer”.

De gemeente heeft de weg inmiddels voorzien van een nieuwe asfaltverharding waardoor deze weer veilig gebruikt kan worden. De weg ligt op een oud dijklichaam in de Huisduinerpolder en loopt lang monumentale fortificaties en door een gebied dat onderdeel is van het NatuurNetwerk Nederland. Hierdoor heeft de weg een aantrekkelijke functie voor ongemotoriseerd recreatief gebruik.

Aangezien de langs de Grasdijk gelegen landerijen incidenteel toegankelijk moeten zijn voor landbouwvoertuigen van de eigenaren/pachters, zullen ook landbouwvoertuigen op deze weg worden toegestaan.

Vereisten van besluit

Op grond van artikel 15, eerst lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

Uit het oogpunt van:

1. het verzekeren van de veiligheid op de weg; het beschermen van weggebruikers en passagiers;

2. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

3. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

4. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden

is het gewenst om het gedeelte van de Grasdijk, gelegen tussen de Zeeweg/Schapendijkje en een punt op ca. 185 meter, noordwestelijk van de aansluiting met de Huisduinerweg, aan te wijzen als onverplicht fietspad, uitgezonderd landbouwvoertuigen.

Advies politie en wegbeheerder

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de door de korpschef van de nationale politie gemachtigde verkeersadviseur. Deze heeft positief geadviseerd.De genoemde weg is in beheer zijn bij de gemeente Den Helder.

BESLUIT

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit het college van Burgemeester en Wethouders:

1. door plaatsing van borden G13 en G14 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, met onderborden waarop is aangegeven dat landbouwvoertuigen zijn uitgezonderd, het gedeelte van de Grasdijk, gelegen tussen de Zeeweg/Schapendijkje en een punt op ca. 185 meter, noordwestelijk van de aansluiting met de Huisduinerweg, aan te wijzen als onverplicht fietspad;

2. bovenstaande maatregel wordt uitgevoerd conform de onderstaande situatieschets.

Den Helder, 4 maart 2019

Burgemeester en Wethouder van Den Helder

Namens deze,

ing. R.C. Leijen

Teamleider Ruimte van de afdeling Ruimte en Economie

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Indien een belanghebbende meent, door dit besluit rechtstreeks in zijn/haar belang te worden getroffen dan kan bezwaar worden aangetekend bij het college van Burgemeester en Wethouders. In dat geval moet belanghebbende binnen zes weken openbare kennisgeving van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Voor het indienen van het bezwaarschrift geldt onder meer als eis dat het tenminste bevat:

a. naam en adres van de belanghebbende;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit.

Wanneer belanghebbende van oordeel is dat gelet op de in deze zaak betrokken belangen onverwijlde spoed een voorlopige beslissing op korte termijn vereist, kan belanghebbende gelijktijdig met het bezwaarschrift op grond van artikel 8:81 Algemene Wet Bestuursrecht een verzoek daartoe indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor de behandeling door de Voorzieningenrechter van het verzoek van belanghebbende tot het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Zie ook: www.rechtspraak.nl.