Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikStaatscourant 2019, 20296Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied - 1e partiële herziening 2018’

Logo Medemblik

De gemeenteraad van Medemblik heeft in zijn vergadering van 28 maart 2019 het bestemmingsplan ‘Buitengebied - 1e partiële herziening 2018’ vastgesteld. In deze publicatie vindt u meer informatie over het vastgestelde bestemmingsplan. Zo leest u onder meer hoe u het bestemmingsplan kunt bekijken, hoe u bezwaar kunt maken en vanaf welke datum het plan in werking treedt.

Wat houdt het bestemmingsplan in?

Het bestemmingsplan herstelt een omissie. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied op 22 februari 2018 is abusievelijk de plangrens van het voorbereidingsbesluit uit 2016 aangehouden. Hierdoor is ten onrechte een klein deel van een bestemd recreatiepark in Opperdoes terug opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied en daarin als agrarische grond bestemd. Dit bestemmingsplan herstelt deze omissie.

Bestemmingsplan en besluit bekijken?

Het vastgestelde bestemmingsplan kunt u van 12 april 2019 tot 24 mei 2019 op de volgende manieren inzien:

• Het bestemmingsplan staat op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op het plannummer: NL.IMRO.0420.BPBuitenHer2018-VA01.

• Een papieren versie van het vastgestelde bestemmingsplan kunt u inzien in het gemeentehuis van Medemblik bij het Klantcontact Centrum in Wognum.

Reageren op het bestemmingsplan?

Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeenteraad kunt u daartegen bezwaar maken. Formeel stelt u dan beroep in tegen het bestemmingsplan. U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Daarnaast moet één van de volgende situaties voor u van toepassing zijn:

• U heeft eerder een zienswijze ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerp van het bestemmingsplan waartegen u beroep instelt.

• U kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om eerder een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen.

• U wilt reageren op de aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp.

Hoe stelt u beroep in?

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor 6 weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. De beroepstermijn is van 12 april 2019 tot 24 mei 2019. Stuur uw brief voor 24 mei 2019 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. U kunt ook via internet beroep instellen. Meer informatie hierover staat op de website www.raadvanstate.nl.

U moet in uw beroepschrift vermelden waarom u het niet eens bent met de vaststelling van het bestemmingsplan.

Voor het instellen van beroep bij de Raad van State moet u betalen. Dit is het zogenaamde griffierecht. Voor particulieren bedraagt dit € 174,-. Voor niet-particulieren (stichtingen, verenigingen, bedrijven etc.) bedraagt dit € 345,-.

Wanneer treedt het bestemmingsplan in werking?

Het bestemmingsplan treedt in werking op 24 mei 2019. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van 6 weken.

Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het bestemmingsplan in werking treedt op 24 mei 2019? Dan moet u een ‘verzoek om voorlopige voorziening’ indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit is een aparte procedure waarin de voorzitter het besluit kan nemen om het bestemmingsplan niet in werking te laten treden totdat er een uitspraak is gedaan in uw beroepszaak. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u daar griffierecht voor betalen.