Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Alphen aan den RijnStaatscourant 2019, 20257Ruimtelijke plannenVaststelling gewijzigd bestemmingsplan Alphen Stad, eerste herziening

Logo Alphen aan den Rijn

Bekendmaking bestemmingsplan

Het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 28 maart 2019 het gewijzigde bestemmingsplan Alphen Stad, eerste herziening heeft vastgesteld.

Wat houdt het bestemmingsplan in?

Op 22 februari 2018 heeft de raad het bestemmingsplan Alphen Stad vastgesteld. Na de vaststelling van het bestemmingsplan is geconstateerd dat op de verbeelding bij een aantal percelen een verkeerde bouwhoogte is opgenomen. Door middel van herziening van het bestemmingsplan wordt dit hersteld. Daarnaast worden een aantal correcties doorgevoerd in de planregels, dit in verband met onjuiste formulering daarvan. Bij de vaststelling zijn nog een aantal wijziging ten opzicht van het ontwerpbestemmingsplan doorgevoerd.

Het bestemmingsplan en haar grenzen

De aanpassing van de verbeelding heeft betrekking op diverse percelen binnen het plangebied van de kern Alphen aan den Rijn. De aanpassing van de planregels heeft betrekking op het gehele plangebied van het bestemmingsplan en ziet op de hele kern Alphen aan den Rijn, uitgezonderd de bedrijventerreinen.

Wanneer en waar kunt u het bestemmingsplan inzien?

Iedereen kan het bestemmingsplan, met identificatienummer NL.IMRO.0484.alphenstad1her-VA01 met de bijbehorende bestanden van 11 april 2019 tot en met 22 mei 2019, gedurende zes weken, inzien bij de informatiebalie in het gemeentehuis. U kunt het bestemmingsplan ook digitaal inzien op via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Hoe kunt u beroep instellen

Gedurende de beroepstermijn (11 april 2019 tot en met 22 mei 2019) kan tegen het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019 beroep worden ingesteld door belanghebbenden, die zienswijzen kenbaar hebben gemaakt op het ontwerpbestemmingsplan. Het beroep richt u aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, 10 april 2019