Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Berg en DalStaatscourant 2019, 20135VerkeersbesluitenBebouwde komgrens en 30km-zone Reestraat en Marterstraat Groesbeek De Horst

Logo Berg en Dal

Z-19-74476

Burgemeester en Wethouders van gemeente Berg en Dal

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

Burgemeester en Wethouders van gemeente ;

OVERWEGENDE DE VOLGENDE ZAKEN:

Beschrijving van het gebied en achtergrond

De kern De Horst is gelegen ten oosten van de hoofdkern van Groesbeek. De Reestraat is de noordelijke toegangsweg van de kern. De Marterstraat is de meest noordelijk gelegen zijstraat hiervan; aan de westkant van de Reestraat.

De bebouwde komgrens omvat op dit moment niet de Marterstraat en het gedeelte van de Reestraat waar de Marterstraat op aansluit. Voor de verkeersveiligheid in de leefbaarheid is het wenselijk dat deze weggedeelten binnen de bebouwde kom gaan vallen.

Beheer en onderhoud

De Reestraat en Marterstraat zijn beide in eigendom, en tevens in beheer en onderhoud bij de gemeente Berg en Dal.

Functie van de weg

De Reestraat en Marterstraat zijn beide een weg buiten de bebouwde kom met de categorisering ‘Erftoegangsweg’; krachtens het onderdeel ‘categorisering wegennet’ in de Integrale mobiliteitsvisie gemeente Berg en Dal 2016-2022.

De Marterstraat heeft uitsluitend een functie voor bestemmingsverkeer.

De Reestraat heeft voornamelijk een functie voor bestemmingsverkeer in de kern De Horst. Daarbij is de straat de noordelijke toegangsroute van het dorp, van/naar Wyler en Kranenburg (Duitsland) en de provinciale weg N325, verder naar onder andere Nijmegen, Beek, Ooij en Millingen aan de Rijn.

Beschrijving weggedrag

De huidige komgrens aan de noordkant van de kern De Horst ligt ter hoogte van de beek ‘de Groesbeek’. Het gedeelte van de Reestraat ten noorden daarvan ligt dus buiten de bebouwde kom, en is onderdeel van een 60km-zone. Hetzelfde geldt voor de woonstraat de Marterstraat.

Het verkeer wordt hierdoor niet gestimuleerd tot verkeersgedrag dat past bij een bebouwde kom. Op bepaalde tijdstippen ligt de gemiddelde snelheid rond de 60km/u of zelfs nog hoger.

Gevolgen van het huidige weggedrag

Met name op de Reestraat en de kruising Reestraat/Marterstraat zorgt het huidige weggedrag voor een slechtere verkeersveiligheid en een verstoring van woongenot en leefbaarheid.

De gewenste maatregelen

Gezien het bovenstaande achten wij het wenselijk om de Marterstraat en het gedeelte van de Reestraat vanaf de huidige komgrens tot en met de kruising met de Marterstraat, onderdeel van de bebouwde kom te maken. Dit wil dus zeggen het verplaatsen van de komgrens van de huidige plek (kruising van de Reestraat met de ‘Groesbeek’) naar het punt net ten noorden van de kruising Reestraat/Marterstraat.

Gezien de status van de zowel de Reestraat als de Marterstraat als ‘Erftoegangsweg’, zouden de genoemde weggedeelten daarmee een Erftoegangsweg binnen de bebouwde kom worden. Daaruit volgt dat het logisch is (gezien landelijk beleid en de eigen Mobiliteitsvisie van de gemeente) om de bedoelde weggedeelten onderdeel te maken van de 30km-zone die reeds in de bestaande bebouwde kom van de kern De Horst is ingesteld.

Dit kan gebeuren door het plaatsen (verplaatsen vanaf de huidige locatie op de Reestraat ter hoogte van de kruising met de ‘Groesbeek’) van het bebouwde komportaal (verkeersbord H1 en H2) inclusief het verkeersbord 30km-zone (verkeersbord A1-30, zone en A1-60 zone) uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), op de Reestraat, ten noorden van de kruising met de Marterstraat.

Wettelijke belangen

Deze maatregel genomen wordt genomen in het belang van:

 

het verzekeren van de veiligheid op de weg, zoals genoemd in artikel 2, lid 1, sub a van de WVW 1994.

het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden, zoals genoemd in artikel 2, lid 2, sub b van de WVW 1994.

 

Horen betrokkenen en afweging belangen

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de daartoe gemandateerde verkeersadviseur van de politie-eenheid Oost-Nederland, afdeling DROS, werkzaam binnen het district Gelderland-Zuid. De verkeersadviseur heeft positief geadviseerd, onder voorwaarden omtrent de inrichting die zijn genoemd in het desbetreffende advies.

Het stimuleren van een lagere rijsnelheid op de Marterstraat leidt tot een langere reistijd van/naar de kern De Horst vanuit noordelijke richting.

Legitimiteit

Burgemeester en Wethouders van gemeente Berg en Dal zijn gemachtigd tot het nemen van dit besluit ingevolge artikel 15 en artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994.

Daarnaast is artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer van toepassing.

B e s l u i t e n :

1. De Marterstraat en het gedeelte van de Reestraat vanaf de huidige komgrens ter hoogte van de kruising met de ‘Groesbeek’ tot het punt net ten noorden van de kruising Reestraat/Marterstraat, onderdeel te laten uitmaken van de bebouwde kom van de kern ‘Groesbeek De Horst’ door:

a. het plaatsen van het bebouwde komportaal (verkeersborden H1 en H2 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990) op de Reestraat, net ten noorden van de kruising Reestraat/Marterstraat;

b. het weghalen van het bebouwde komportaal (verkeersborden H1 en H2 uit bijlage I van het RVV 1990) op de Reestraat ter hoogte van de kruising met de ‘Groesbeek’.

2. De Marterstraat en het gedeelte van de Reestraat vanaf de huidige komgrens ter hoogte van de kruising met de ‘Groesbeek’ tot het punt net ten noorden van de kruising Reestraat/Marterstraat, onderdeel te laten uitmaken van de reeds bestaande 30km-zone in de kern ‘Groesbeek De Horst’ door: 

a. het plaatsen van de borden A1 30 zone en A1 60 zone uit bijlage I van het RVV 1990 op de Reestraat, net ten noorden van de kruising Reestraat/Marterstraat;

b. het weghalen van de borden A1 30 zone en A1 60 zone uit bijlage I van het RVV 1990op de Reestraat ter hoogte van de kruising met de ‘Groesbeek’.

Hoogachtend,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

G. Kwant

Manager afdeling Openbare Ruimte

Reageert u op deze brief? Vermeld dan altijd het zaaknummer.

N.B.:

Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons worden ingediend. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten uw naam, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

Indien een bezwaarschrift is ingediend kunt u tevens – indien onverwijlde spoed dat vereist – tegen betaling van griffierechten een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

U kunt ook digitaal beroep instellen of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.