Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SchagenStaatscourant 2019, 20036VerkeersbesluitenGemeente Schagen- Verkeersbesluit plaatsen bebouwde komgrens op de Groeneweg, Schagen.

Logo Schagen

De raad van de gemeente Schagen,

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 februari 2019, gehoord hebbende de discussie in de oordeelsvormende vergadering van 12 maart 2019;

Gelet op het bepaalde in artikel 15, eerste lid en artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

Advies politie

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer, is overleg gepleegd met de, namens de korpschef van de Nationale politie, gemandateerde Verkeersadviseur van de Eenheid Noord-Holland. Deze heeft zich d.d. 4 december 2018, tijdens een verkeersoverleg, akkoord verklaard met de maatregel;

 

Motivering

Op de nieuw aangelegde parallelweg langs de N245, Groeneweg te Schagen is door de aansluiting met de N248 nog geen bebouwde komgrens vastgesteld. Het is raadzaam de bebouwde komgrens vast te stellen zodat het kruispunt Sportlaan- Groeneweg binnen de bebouwde kom komt te liggen. Vanaf de Sportlaan tot aan de nieuwe komgrens op de Groenweg zal een snelheidsregime van 30 km/h zal gaan gelden. De huidige in- en uitritconstructie met de Sportlaan zal niet worden aangepast waardoor de voorrangsregeling hetzelfde blijft. Vaststelling van de komgrenzen is gewenst in het belang van de veiligheid van het verkeer en de verkeersleefbaarheid voor aanliggende woningen.

 

Overwegende ten aanzien van het besluit

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er in de volgende gevallen een verkeersbesluit te worden genomen:

 • 1.

  De plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en onderborden (opgenomen in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer), voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 • 2.

  Maatregelen op of aan de weg tot een wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Overwegende dat het verkeersbesluit wordt genomen vanuit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers;

Artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, waarin is bepaald dat verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders zover zij betreffen het verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Schagen.

Dat de bevoegdheid voor het vaststellen van de bebouwde komgrens op grond van de Wegenverkeerswet artikel 20a lid 1 rechtstreeks is toegekend aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt de grens van de bebouwde kom bij besluit vast.

Dat de Wegenwet de registratie (wegenlegger) van de openbaarheid en de onderhoudsplicht van de wegen gelegen binnen de vastgestelde bebouwde komgrens regelt. De bevoegdheid tot het vaststellen van de bebouwde komgrenzen berust bij Gedeputeerde Staten. Deze bevoegdheid is op grond van art. 27 van de Wegenwet overgedragen aan de gemeenteraad van Schagen.

 

Besluit

Het plaatsen van de bebouwde komgrens op de Groenweg te Schagen wordt uitdrukking gegeven door;

 • a.

  Het plaatsen van borden H1/H2 (bebouwde kom resp. einde bebouwde kom) op de Groeneweg te Schagen van bijlage I van het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • b.

  De bebording te plaatsen en aan te brengen zoals aangegeven op de bijgevoegde situatietekening nr. 06-2018-005-KG.

Mededelingen

De bekendmaking van het besluit geschiedt door publicatie in de Staatscourant.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad. Ook andere belanghebbenden kunnen van deze gelegenheid gebruik maken.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Deze termijn vangt aan op de dag na de dag waarop dit besluit is gepubliceerd.

 • Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en dient in ieder geval te bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;

 • de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift moet gericht worden aan de gemeenteraad van de gemeente Schagen, Postbus 8, 1740 AA, Schagen.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het gericht is. Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen, indien "onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist". Het vragen van een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de rechtbank is mogelijk indien ook een bezwaarschrift wordt ingediend.

Het verzoek om een voorlopige voorziening moet gericht worden aan:

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

 

Aldus besloten in de vergadering van 2 april 2019

De raad van de gemeente Schagen

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen, voorzitter

Mevrouw E. Zwagerman, griffier