Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatStaatscourant 2019, 19994Overig

Bekendmaking ontwerpbesluit vaststelling saneringsplan MJPG-Geldermalsen (spoor), Ministerie van Infrastructuur en Milieu

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij met het ontwerpbesluit van 9 april 2019, met kenmerk IenM/BSK 2019/37287, aan ProRail het voornemen bekend heeft gemaakt om met toepassing van artikel 11.60, eerste lid, van de Wet milieubeheer het saneringsplan ‘MJPG-Geldermalsen’ vast te stellen. Het ontwerpbesluit bevat tevens het voornemen om met toepassing van artikel 11.63, eerste lid, en artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, de geluidproductieplafonds te wijzigen op de referentiepunten, met het effect van de in het saneringsplan opgenomen maatregelen.

Aanleiding

Op grond van hoofdstuk 11 van de Wet Milieubeheer is ProRail, als beheerder van het spoor, verplicht om de sanering voor hoofdspoorwegen uit te voeren. In het kader van deze wettelijke verplichting heeft ProRail het saneringsplan ‘MJPG-Geldermalsen’ opgesteld en aan mij voorgelegd.

Het saneringsplan heeft betrekking op de sporen op het grondgebied van de voormalige gemeente Geldermalsen, met uitzondering van de Betuweroute.

Het saneringsplan bevat maatregelen om de geluidsbelasting vanwege de desbetreffende spoorweg bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds op de gevel van de saneringsobjecten zoveel mogelijk te beperken tot de streefwaarde van 65 dB. De maatregelen betreffen het toepassen van raildempers en het plaatsen van geluidsschermen. Bij het plaatsen van de geluidsschermen is rekening gehouden met stedenbouwkundige bezwaren van de voormalig gemeente Geldermalsen.

Terinzagelegging

De ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken ligt vanaf de dag na bekendmaking zes weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai: 0348 – 487 450.

Tot het besluit behoort een overzicht van de voorgenomen maatregelen, een woninglijst, een lijst van de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden.

Alle stukken kunnen ook digitaal worden ingezien:

www.bureausaneringverkeerslawaai.nl/rijksinfrastructuur/bekendmakingen/.

Hier kunt u ook meer informatie terugvinden met betrekking tot de achtergronden van het besluit.

Zienswijzen

Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan eenieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen:

  • Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Postbus 97, 3440 AB Woerden.

  • Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefoon 0348 – 487 450.

Inlichtingen

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot het Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is te vinden op www.geluidspoor.nl.