Besluit tot (gedeeltelijke) goedkeuring van certificatieschema “Forest Stewardship Council International” (FSC International) voor de toepassing van het Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

5-11-2018

GS18FSC001/1.6.6b

Geachte [...],

Op 17 januari 2018 heb ik uw aanvraag om goedkeuring van uw certificatieschema ontvangen. Ik heb besloten om uw certificatieschema (deels) goed te keuren.

Op basis van artikel 10, derde lid, van het Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen (hierna: Besluit conformiteitsbeoordeling) kan ik me laten adviseren door een adviescommissie. De adviescommissie heeft over uw aanvraag advies uitgebracht. Het advies heb ik verwerkt in dit besluit.

In het navolgende wordt puntsgewijs ingegaan op de voor deze goedkeuringsbeschikking relevante onderwerpen. Op deze beschikking zijn de voorwaarden uit het Besluit en de Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen integraal van toepassing. Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar de bijlage.

1. Aanvraag en besluit op de aanvraag

Uw aanvraag om goedkeuring betreft het certificatieschema “Forest Stewardship Council International” (FSC International). Het schema omvat de claims “FSC 100%”, “FSC controlled wood” en “FSC Mix x%”.

Ik heb dit schema getoetst aan de beheerseisen en duurzaamheidseisen als bedoeld in artikel 16 van het Besluit conformiteitsbeoordeling. Het schema voldoet aan alle beheerseisen. Ik geef hieronder aan voor welk geografisch toepassingsgebied voor welke duurzaamheidseisen ik heb besloten om de diverse claims van het schema goed te keuren.

Claim “FSC 100%”

Ik heb besloten om de claim “FSC 100%” goed te keuren voor het geografische toepassingsgebied “alle landen en regio’s met P&C V5 FSC goedgekeurde en in werking getreden1 National en Regional Forest Stewardship Standards”. Op het moment van afgeven van deze beschikking omvat het geografische toepassingsgebied de landen: Bulgarije, China, Denemarken, Duitsland, Italië, metropolitaans Frankrijk, Portugal, Tanzania, Uganda en het Verenigd Koninkrijk.

Deze claim is goedgekeurd voor de volgende duurzaamheidseisen:

Tabel 1: Duurzaamheidseisen waarvoor de claim “FSC 100%” is goedgekeurd

Biomassacategorie(en)1

Duurzaamheidseis

1 en 2

3.3

1 en 2

4.1

1 en 2

6.1

1 en 2

6.2

1 en 2

6.3

1 en 2

7.1

1 en 2

7.2

1 en 2

7.3

1 en 2

7.4

1 en 2

7.5

1 en 2

8.1

1 en 2

8.2

1 en 2

8.3

1 en 2

8.4

1 en 2

8.5

1 en 2

8.6

1 en 2

8.7

1 en 2

8.8

1 en 2

9.1

1 en 2

9.2

1 en 2

10.1

1 en 2

10.2

1 en 2

10.3

1 en 2

10.4

1 en 2

10.5

1 en 2

11.1

1 en 2

11.2

1 en 2

12.1 (*)

1 en 2

12.3 (*)

1 en 2

12.6 (*)

1 en 2

13.1 (*)

1 en 2

13.2 (*)

1 en 2

13.3 (*)

(*) Toelichting bij duurzaamheidseisen onder Principe 12 en 13

X Noot
1

Hierbij moet worden opgemerkt dat niet alle duurzaamheidseisen van toepassing zijn op alle biomassacategorieën. Dit is vastgelegd in Tabel 1 in Bijlage D van de Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen.

Het geografische toepassingsgebied van de duurzaamheidseisen 12.1, 12.3, 12.6 en 13.1, 13.2 en 13.3 is “wereldwijd”. Door FSC wordt aan deze eisen aan de handelsketen voldaan via certificering tegen document FSC-STD-40-004 (V3-0).

Claim “FSC controlled wood”

Ik heb besloten om de claim “FSC controlled wood” goed te keuren voor het geografische toepassingsgebied “wereldwijd”. Deze claim is goedgekeurd voor de volgende duurzaamheidseisen:

Tabel 2: Duurzaamheidseisen waarvoor de claim “FSC controlled wood” is goedgekeurd:

Biomassacategorie(en)

Duurzaamheidseis

1 en 2

7.1

1 en 2

7.3

1 en 2

12.1

1 en 2

12.3

1 en 2

12.6

1 en 2

13.1

1 en 2

13.2

1 en 2

13.3

Claim “FSC Mix x%”

Ik heb besloten om voor de claim “FSC Mix x%” geen afzonderlijke goedkeuring te verlenen. Deze claim kan immers worden gezien als de combinatie van x% “FSC 100%” en (100-x)% “FSC controlled wood”.

De goedkeurde versie van FSC International omvat de volgende schemadocumenten:

 • FSC-POL-30-001 (2005) FSC Pesticides Policy

 • FSC-PRO-01-005 (V3-0) Processing appeals

 • FSC-PRO-01-008 (V2-0) Processing complaints in FSC certification scheme

 • FSC-PRO-01-009 (V3-0) Processing policy for association complaints in the FSC® certification scheme

 • FSC-STD-01-001 (V5-2) FSC Principles and Criteria for Forest Stewardship

 • FSC-STD-01-002 (2017) FSC Glossary of terms

 • FSC-STD-20-001 (V4-0) General requirements for FSC accredited certification bodies

 • FSC-STD-30-001 (V1-0) Indicators and thresholds for the identification of ‘highly hazardous’ pesticides (HHP)

 • FSC-STD-30-001A (2017) FSC List of 'Highly hazardous' pesticides

 • FSC-STD-30-005 (V1-0) FSC Standard for Group Entities in Forest Management Groups

 • FSC-STD-30-010 (V2-0) FSC Controlled Wood Standard for Forest Management Enterprises

 • FSC-STD-40-004 (V3-0) Chain of Custody Certification

 • FSC-STD-40-005 (V3-1) FSC Requirements for Sourcing FSC Controlled Wood

 • FSC-STD-60-004 (V1-0) International Generic Indicators

 • FSC-STD-60-006 (V1-2) The development and revision of National Forest Stewardship Standards

 • FSC-PRO-30-001 V1-0 EN Pesticide Derogation Procedure

 • FSC-PRO-30-001a EN List of approved derogations for use of HHP

 • FSC Dispute Resolution process

NB

FSC is niet goedgekeurd voor landen waar nationale of regionale standaarden zijn goedgekeurd tegen eerdere versies (waaronder versie 4; P&C v4) van FSC International omdat voor deze versies geen aanvraag tot goedkeuring is ingediend.

2. Publicatie goedkeuring

Deze goedkeuring zal worden gepubliceerd in de Staatscourant. Daarnaast zal uw certificatieschema worden opgenomen in de lijst met goedgekeurde certificatieschema’s op de website van RVO.nl: www.rvo.nl/duurzaamheidseisen.

3. Bezwaarprocedure

Heeft u vragen en/of opmerkingen over dit besluit, dan kunt u per email contact met ons opnemen via duurzaamheidvastebiomassa@rvo.nl. Bent u het, eventueel na een toelichting, niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de bovenvermelde verzenddatum bezwaar aantekenen bij: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus 40219, 8004 DE Zwolle, onder vermelding van “bezwaar” op de enveloppe en op het bezwaarschrift.

Uw aanvraag is bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bekend onder projectnummer GS18FSC001. U kunt dit nummer vermelden bij verdere correspondentie.

de Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze: Manager Duurzame Energie (team bio-energie) Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

BIJLAGE: VOORWAARDEN EN TOELICHTING BIJ DEZE BESCHIKKING

Op deze beschikking zijn de voorwaarden uit het Besluit en de Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen integraal van toepassing. Deze documenten zijn te vinden op:

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie/wet-en-regelgeving-stimulering-duurzame-energieproductie

onder het kopje “Duurzame biomassa”.

Hieronder worden de belangrijke elementen uit deze regelgeving toegelicht.

Deze beschikking tot verlening van (gedeeltelijke) goedkeuring van een certificatieschema is gebaseerd op de bepalingen in artikel 10 (bepalingen omtrent goedkeuring en advies van de adviescommissie) en artikel 12 (aanvraag goedkeuring) van het Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen (hierna: Besluit conformiteitsbeoordeling).

Artikel 10, eerste lid, stelt dat de Minister goedkeuring kan verlenen op aanvraag van een schemabeheerder aan een certificatieschema of een deel daarvan, een nieuwe versie van een certificatieschema of een deel daarvan, of een nieuwe versie van het deel van een certificatieschema waarvoor goedkeuring is verleend. Dit houdt in dat deze beschikking tot verlening van goedkeuring alleen betrekking heeft op de versie van het certificatieschema en het deel van het certificatieschema dat in de beschikking vermeld staat. Indien er wijzigingen in het certificatieschema zijn doorgevoerd die tot een nieuwe versie hebben geleid, dan moet voor deze nieuwe versie goedkeuring worden aangevraagd, wil de nieuwe versie toepasbaar zijn in het kader van het Besluit conformiteitsbeoordeling. Indien de schemabeheerder goedkeuring wenst voor een ander deel van het certificatieschema dan het deel waarop deze beschikking betrekking heeft, dan moet voor dat deel een aparte aanvraag worden ingediend.

Certificatieschema’s worden goedgekeurd per individuele duurzaamheidseis binnen de duurzaamheidseisen. Indien het certificatieschema niet voor alle duurzaamheidseisen is goedgekeurd, dan betreft het een gedeeltelijke goedkeuring. De duurzaamheidseisen en beheerseisen waarvoor een certificatieschema (gedeeltelijk) goedgekeurd wordt zijn opgenomen in een op grond van artikel 16 van het Besluit conformiteitsbeoordeling vastgestelde ministeriele regeling.

Artikel 15 van het Besluit conformiteitsbeoordeling stelt dat het verboden is om een werkzaamheid uit te voeren in strijd met of zonder toepassing van een goedgekeurd certificatieschema of het verificatieprotocol. Dit houdt in dat een Conformiteitbeoordelingsbeoordelingsinstantie (CBI) in het kader van dit besluit alleen mag werken met een certificatieschema waarvoor middels een beschikking (gedeeltelijke) goedkeuring is verleend, of het verificatieprotocol, dat door de Minister is aangewezen.

Verder is het, overeenkomstig artikel 9 van het Besluit conformiteitsbeoordeling, verboden een werkzaamheid uit te voeren in strijd met of zonder een daartoe verleende erkenning. Dit houdt in dat Conformiteitsbeoordelingsinstanties (CBI’s) die werken met het certificatieschema waarop deze beschikking betrekking heeft, door de Minister erkend moeten zijn voor dit certificatieschema. De bepalingen die op deze erkenning betrekking hebben zijn opgenomen in de artikelen 2 tot en met 8 van het Besluit conformiteitsbeoordeling. CBI’s kunnen bij RVO een aanvraag tot verlening van erkenning indienen.


X Noot
1

De toevoeging “en in werking getreden” is gemaakt omdat FSC International nationale standaarden goedkeurt die pas later in werking treden. De data van goedkeuring en inwerkingtreding worden gepubliceerd in het “document centre” van FSC International.

Naar boven