Besluit tot (gedeeltelijke) goedkeuring van certificatieschema “Sustainable Biomass Program” (SBP) voor de toepassing van het Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen

20-09-2018

GS18SBP001/1.6.6b

Geachte [...],

Op 31 maart 2018 heb ik uw aanvraag om goedkeuring van uw certificatieschema ontvangen. Ik heb besloten om uw certificatieschema (deels) goed te keuren.

Op basis van artikel 10, derde lid, van het Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassing (hierna: Besluit conformiteitsbeoordeling) kan ik me laten adviseren door een adviescommissie. De adviescommissie heeft over uw aanvraag advies uitgebracht. Het advies heb ik verwerkt in dit besluit.

In het navolgende wordt puntsgewijs ingegaan op de voor deze goedkeuringsbeschikking relevante onderwerpen. Op deze beschikking zijn de voorwaarden uit het Besluit en de Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen integraal van toepassing. Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar de bijlage.

1. Aanvraag en besluit op de aanvraag

Uw aanvraag om goedkeuring betreft het certificatieschema “Sustainable Biomass Program” (SBP), met de claims “SBP-compliant biomass” voor duurzame biomassa en “”SBP-controlled biomass” voor gecontroleerde biomassa, met als geografisch toepassingsgebied “wereldwijd”.

Ik heb dit schema getoetst aan de beheerseisen en duurzaamheidseisen als bedoeld in artikel 16 van het Besluit conformiteitsbeoordeling. Het schema voldoet aan alle beheerseisen. Ik heb besloten om het schema goed te keuren voor de volgende duurzaamheidseisen:

Biomassacategorie(en)

Duurzaamheidseis

1,2,3,4 en 5

12.1

1,2,3,4 en 5

12.2

1,2,3,4 en 5

12.3

1,2,3,4 en 5

12.4

1,2,3,4 en 5

12.5

1,2,3,4 en 5

12.6

De goedgekeurde versie van SBP omvat de volgende schemadocumenten1:

 • SBP Standard 1: Feedstock Compliance Standard. Version 1.0 March 2015

 • SBP Standard 2: Verification of SBP-compliant Feedstock. Version 1.0 March 2015

 • SBP Standard 3: Certification Systems. Requirements for Certification Bodies. Version 1.0 March 2015

 • SBP Standard 4: Chain of Custody. Version 1.0 March 2015

 • SBP Standard 5: Collection and Communication of Data. Version 1.0 March 2015

 • SBP Standard 6: Energy and Carbon Balance Calculation. Version 1.0 March 2015

 • SBP Glossary of Terms and Definitions. Version 1.0 March 2015

 • Instruction Document 5A: Collection and Communication of Data. Version 1.1 October 2016

 • Instruction Document 5B: Energy and GHG Data. Version 1.1 October 2016

 • Instruction Document 5C: Static Biomass Profiling Data. Version 1.1 October 2016

 • Instruction Document 5D:Dynamic Batch Sustainability Data. Version 1.1 March 2018

 • Instruction Document 6A: Energy and Carbon Balance Calculation for the Netherlands. Version 1.0 March 2015

 • SBP – Appeals procedure. Version 1.0 July 2015

 • SBP – Complaints procedure. Version 1.0 July 2015

 • SBP – Normative Interpretations. December 2017

 • SBP Stakeholder Committee Terms of Reference. Version 2.0, December 2016

 • SBP Audit Report for Energy and GHG data (SAR). Version 1.2, March 2018

 • SBP Report on Energy and GHG for Supplied Biomass (SREG). Version 1.1, October 2016

Aanvullende voorwaarden

Als aanvullende voorwaarde voor goedkeuring geldt dat bij het opstellen van de comformiteitsjaarverklaring van de energieproducent kan worden aangetoond dat het SBP instructiedocument 5D is toegepast2.

Verder geldt als aanvullende voorwaarde voor goedkeuring dat significante wijzigingen in het elektronische Data Transfer System (DTS) aan RVO moeten worden genotificeerd, omdat de inhoud van het DTS systeem niet door SBP in de schemadocumenten is vastgelegd.

Duurzaamheidseis 1.1 voor biomassa categorie 5

Wil een certificatieschema goedgekeurd kunnen worden voor duurzaamheidseis 1.1, dan moet het schema borgen dat in de keten de juiste informatie over CO2-eq uitstoot verzameld en doorgegeven wordt (conform eisen 12.2 en 12.4, waar SBP voor is goedgekeurd) én moet bij de energieproducent op de juiste wijze berekend en vastgesteld worden dat aan de CO2-emissiereductie-eisen is voldaan (conform eis 1.1). SBP borgt wel een correcte berekeningswijze maar bevat geen CO2 emissiereductie-eisen. Daarmee kan SBP conformiteit aan duurzaamheidseis niet volledig borgen en blijft aanvullende verificatie nodig.

2. Publicatie goedkeuring

Deze goedkeuring zal worden gepubliceerd in de Staatscourant. Daarnaast zal uw certificatieschema worden opgenomen in de lijst met goedgekeurde certificatieschema’s op de website van RVO.nl: www.rvo.nl/duurzaamheidseisen.

3. Bezwaarprocedure

Heeft u vragen en/of opmerkingen over dit besluit, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 088 042 7051. Bent u het, eventueel na een telefonische toelichting, niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de bovenvermelde verzenddatum bezwaar aantekenen bij: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus 40219, 8004 DE Zwolle, onder vermelding van “bezwaar” op de enveloppe en op het bezwaarschrift.

Uw aanvraag is bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bekend onder projectnummer GS18SBP001. U kunt dit nummer vermelden bij verdere correspondentie.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze: Manager Duurzame Energie (team bio-energie) Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

BIJLAGE: TOELICHTING BIJ DEZE BESCHIKKING

Op deze beschikking zijn de voorwaarden uit het Besluit en de Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen integraal van toepassing. Deze documenten zijn te vinden op:

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie/wet-en-regelgeving-stimulering-duurzame-energieproductie

onder het kopje “Duurzame biomassa”.

Hieronder worden de belangrijke elementen uit deze regelgeving toegelicht.

Deze beschikking tot verlening van (gedeeltelijke) goedkeuring van een certificatieschema is gebaseerd op de bepalingen in artikel 10 (bepalingen omtrent goedkeuring en advies van de adviescommissie) en artikel 12 (aanvraag goedkeuring) van het Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen (hierna: Besluit conformiteitsbeoordeling).

Artikel 10, eerste lid, stelt dat de Minister goedkeuring kan verlenen op aanvraag van een schemabeheerder aan een certificatieschema of een deel daarvan, een nieuwe versie van een certificatieschema of een deel daarvan, of een nieuwe versie van het deel van een certificatieschema waarvoor goedkeuring is verleend. Dit houdt in dat deze beschikking tot verlening van goedkeuring alleen betrekking heeft op de versie van het certificatieschema en het deel van het certificatieschema dat in de beschikking vermeld staat. Indien er wijzigingen in het certificatieschema zijn doorgevoerd die tot een nieuwe versie hebben geleid, dan moet voor deze nieuwe versie goedkeuring worden aangevraagd, wil de nieuwe versie toepasbaar zijn in het kader van het Besluit conformiteitsbeoordeling. Indien de schemabeheerder goedkeuring wenst voor een ander deel van het certificatieschema dan het deel waarop deze beschikking betrekking heeft, dan moet voor dat deel een aparte aanvraag worden ingediend.

Certificatieschema’s worden goedgekeurd per individuele duurzaamheidseis binnen de duurzaamheidseisen. Indien het certificatieschema niet voor alle duurzaamheidseisen is goedgekeurd, dan betreft het een gedeeltelijke goedkeuring. De duurzaamheidseisen en beheerseisen waarvoor een certificatieschema (gedeeltelijk) goedgekeurd wordt zijn opgenomen in een op grond van artikel 16 van het Besluit conformiteitsbeoordeling vastgestelde ministeriele regeling.

Artikel 15 van het Besluit conformiteitsbeoordeling stelt dat het verboden is om een werkzaamheid uit te voeren in strijd met of zonder toepassing van een goedgekeurd certificatieschema of het verificatieprotocol. Dit houdt in dat een Conformiteitbeoordelingsbeoordelingsinstantie (CBI) in het kader van dit besluit alleen mag werken met een certificatieschema waarvoor middels een beschikking (gedeeltelijke) goedkeuring is verleend, of het verificatieprotocol, dat door de Minister is aangewezen.

Verder is het, overeenkomstig artikel 9 van het Besluit conformiteitsbeoordeling, verboden een werkzaamheid uit te voeren in strijd met of zonder een daartoe verleende erkenning. Dit houdt in dat Conformiteitsbeoordelingsinstanties (CBI’s) die werken met het certificatieschema waarop deze beschikking betrekking heeft, door de Minister erkend moeten zijn voor dit certificatieschema. De bepalingen die op deze erkenning betrekking hebben zijn opgenomen in de artikelen 2 tot en met 8 van het Besluit conformiteitsbeoordeling. CBI’s kunnen bij RVO een aanvraag tot verlening van erkenning indienen.


X Noot
1

De aanvraag is gedaan voor het certificatieschema “Sustainable Biomass Program” terwijl in de schemadocumenten de term “Sustainable Biomass Partnership” wordt gebruikt. SBP heeft deze naamswijziging doorgevoerd, maar haar schemadocumenten op dit punt nog niet geactualiseerd.

X Noot
2

Toepassing van Instructiedocument 5D is vrijwillig, en alleen met gebruikmaking van dit document (en het daarmee toepassen van de “Dynamic Batch Sustainability data” in het elektronische DTS-register van SBP) kan een SBP gecertificeerd bedrijf de juiste informatie door de handelsketen doorgeven.

Naar boven