Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2019, 19868VergunningenBeschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure

Logo Moerdijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning verleend voor:

 

Adres: Markweg (ongenummerd) in Standdaarbuiten

Omschrijving project: Het realiseren van een onbemand tankstation, inclusief kwaliteitsverbetering van het landschap

 

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 11 april 2019 tot en met 22 mei 2019 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.

Daarnaast zijn deze stukken in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. De beschikking is gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking door toevoeging van een voorschrift aan de omgevingsvergunning in verband met de kwaliteitsverbetering van het landschap.

 

Beroep

Belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend, kunnen binnen de termijn van terinzagelegging beroep instellen. Een beroepschrift richt u aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, postbus 90.006, 4800 PA Breda.

De vergunninghouder kan, ondanks een beroepschrift, na afloop van de beroepstermijn toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, tegelijkertijd met of ná het indienen van een beroepschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.