Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KampenStaatscourant 2019, 19843Ruimtelijke plannenOntwerpwijzigingsplan “Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014, 6e wijziging Tuindersweg 10”

Logo Kampen

Het college heeft het ontwerpwijzigingsplan “Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014, 6e wijziging Tuindersweg 10” vrijgegeven voor terinzagelegging.

Wijzigingsplan

Dit wijzigingsplan maakt het mogelijk om de uitbreiding van de tuinbouwkas over een bestaande watergang te kunnen realiseren. De enkelbestemming ‘Water’ wordt gewijzigd in de enkelbestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw’. Het voornemen voldoet aan de gestelde afwegingskaders.

Inzage

Het ontwerpwijzigingsplan ligt met ingang van 10 april 2019 tot en met 22 mei 2019 tijdens openingstijden ter inzage in het stadhuis. Het plan is ook beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0166.00991247-OW01.

Zienswijzen

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpplan kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders van Kampen, Postbus 5009, 8260 GA Kampen, onder vermelding van het ontwerpbestemmingsplan.

Voor het maken van een afspraak over het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan contact worden opgenomen met de afdeling Fysieke leefomgeving, telefoonnummer 14 038.