Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Inspectie Leefomgeving en TransportStaatscourant 2019, 19842Vergunningen

Watervergunning eroderende oevers project Kader Richtlijn Water 4, Inspectie Leefomgeving en Transport

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het besluit om positief te beschikken op de aanvraag van een watervergunning voor het brengen van stoffen afkomstig van eroderende oevers op 18 locaties in het oppervlaktewaterlichaam de Maas, in relatie tot het project Kader Richtlijn Water 4 “KRW4” van Rijkswaterstaat.

Hoe kunt u Bezwaar indienen?

Belanghebbenden kunnen tegen deze beschikking bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de Inspectie Leefomgeving en Transport, ter attentie van Juridische Zaken, Postbus 16191, 2500 BD te Den Haag.

Gelieve duidelijk te vermelden dat het een bezwaarschrift betreft.

De termijn waarbinnen het bezwaarschrift kan worden ingediend bedraagt zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

  • a. de naam en adres van de indiener;

  • b. de dagtekening;

  • c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

  • d. het zaaknummer van het besluit: 298007;

  • e. de grond(en) van het bezwaar.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met het Meld- en Informatie Centrum van de ILT, telefoonnummer 088 489 0000.