Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2019, 19678Overig

Besluit van het bestuur van de huurcommissie, van 8 maart 2019, nr. MA/2019-062/UP, houdende de organisatie-inrichting van administratieve ondersteuning van de Huurcommissie aan te duiden als Dienst van de Huurcommissie (Organisatiebesluit dienst van de huurcommissie 2019)

Het bestuur van de huurcommissie,

Gelet op de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte,

Gelet op artikel 2 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur huurcommissie 2013,

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1: Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. wet:

de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte;

b. huurcommissie:

de huurcommissie, bedoeld in artikel 3a, eerste lid, van de wet;

c. bestuur:

het bestuur van de huurcommissie, bedoeld in artikel 3a, tweede lid, van de wet;

d. voorzitter:

de voorzitter van de huurcommissie, bedoeld in artikel 3a, tweede lid, van de wet;

e. plaatsvervangend voorzitter:

de plaatsvervangend voorzitter van de huurcommissie, bedoeld in artikel 3a, tweede lid, van de wet;

f. administratieve ondersteuning:

de administratieve ondersteuning van de huurcommissie, bedoeld in de artikelen 3c en 3h, van de wet en aangeduid als dienst van de huurcommissie, overeenkomstig artikel 1 van het Instellingsbesluit Dienst van de Huurcommissie;

g. eenheid:

een organisatieonderdeel van de dienst van de huurcommissie,

h. directeur:

de uitvoerend directeur van de dienst van de huurcommissie;

i. manager:

manager van een eenheid van de dienst van de huurcommissie;

j. functionaris:

medewerker van de dienst van de huurcommissie.

Artikel 2: Hoofdstructuur en leiding dienst van de huurcommissie

 • 1. De dienst van de huurcommissie staat onder leiding van de directeur.

 • 2. De directeur geeft leiding aan de managers van de eenheden genoemd in het vijfde lid van dit artikel. Hij voorziet in een regeling voor zijn vervanging bij afwezigheid.

 • 3. De directeur behandelt de klachten, bedoeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht, over functionarissen.

 • 4. De dienst van de huurcommissie heeft de volgende organisatieonderdelen:

  • a. de eenheid Intake en Bemiddelen, genoemd in artikel 3 en 4;

  • b. de eenheid Onderzoek en Beslechten, genoemd in de artikelen 5 en 6, en

  • c. de eenheid Ontwikkeling en Ondersteuning, genoemd in de artikelen 7 en 8.

§ 2. Eenheid Intake en Bemiddelen

Artikel 3: Structuur en leiding eenheid Intake en Bemiddelen

De eenheid Intake en Bemiddelen staat onder leiding van de manager Intake en Bemiddelen (schaal 13).

Artikel 4: Functies en taken Intake en Bemiddelen

 • 1. De eenheid Intake en Bemiddelen kent, naast de manager Intake en Bemiddelen, de volgende functies:

  • a. Medewerker Behandelen en Ontwikkelen (schaal 10);

  • b. Medewerker Behandelen en Ontwikkelen (schaal 9).

 • 2. De eenheid Intake en Bemiddelen heeft op hoofdlijnen de volgende taken:

  • a. intake van verzoeken;

  • b. informatieverstrekking;

  • c. bemiddeling;

  • d. facilitering vaststellingsovereenkomsten.

§ 3. Eenheid Onderzoek en Beslechten

Artikel 5: Structuur en leiding eenheid Onderzoek en Beslechten

De eenheid Onderzoek en Beslechten staat onder leiding van de manager Onderzoek en Beslechten (schaal 13).

Artikel 6: Functies en taken Onderzoek en Beslechten

 • 1. De eenheid Onderzoek en Beslechten kent, naast de manager Onderzoek en Beslechten, de volgende functies:

  • a. Medewerker Behandelen en Ontwikkelen (schaal 10);

  • b. Medewerker Behandelen en Ontwikkelen (schaal 9).

 • 2. De eenheid Onderzoek en Beslechten heeft op hoofdlijnen de volgende taken:

  • a. onderzoek en rapportage;

  • b. voorbereiden uitspraken over huurprijzen, kosten nutsvoorzieningen, servicekosten en energieprestatievergoeding, bedoeld in artikel 4, tweede, derde en vierde lid, van de wet;

  • c. voorbereiden uitspraken in geschillen voortvloeiend uit klachten van huurders over handelen of nalaten verhuurders in zaken waarin de Huurcommissie bevoegd is, bedoeld in artikel 4, vijfde lid en artikel 19aa van de wet;

  • d. voorbereiden uitspraken in geschillen over bepalingen in de Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) en de Woningwet in zaken waarin de Huurcommissie bevoegd is, bedoeld in art. 4a van de wet;

  • e. voorbereiden en uitvoeren van de taken bedoeld in artikel 5 lid 1 van de wet: het aan de rechter verstrekken van nadere inlichtingen over een door haar gedane uitspraak, alsmede, ingeval zij geen uitspraak heeft gedaan, indien de rechter geacht kan worden daarbij belang te hebben, over de aan een woonruimte toe te kennen kwaliteit en een voor die woonruimte redelijk te achten huurprijs;

  • f. het voorbereiden en uitvoeren van de taken bedoeld in artikel 5 lid 2 van de wet: het desverzocht verstrekken van verklaringen aan Onze Minister en aan publiekrechtelijke lichamen die geacht kunnen worden daarbij belang te hebben, over de aan een woonruimte toe te kennen kwaliteit, de gebreken ten aanzien van die woonruimte en een voor die woonruimte redelijk te achten huurprijs.

§ 4. De eenheid Ontwikkeling en Ondersteuning

Artikel 7: Structuur en leiding eenheid Ontwikkeling en Ondersteuning

De eenheid Ontwikkeling en Ondersteuning staat onder leiding van de manager Ontwikkeling en Ondersteuning (schaal 13).

Artikel 8: Functies en taken Ontwikkeling en Ondersteuning

 • 1. De eenheid Ontwikkeling en Ondersteuning kent, naast de manager Ontwikkeling en Ondersteuning, de volgende functies:

  • a. Coördinerend/specialistisch adviseur (schaal 13)

  • b. Senior Adviseur Bedrijfsvoering (schaal 13);

  • c. Senior Adviseur Bedrijfsvoering (schaal 12);

  • d. Senior Adviseur Bedrijfsvoering (schaal 11);

  • e. Adviseur Bedrijfsvoering (schaal 10);

  • f. Adviseur Bedrijfsvoering (schaal 9);

  • g. Adviseur Bedrijfsvoering (schaal 8);

  • h. Managementondersteuner (schaal 8):

  • i. Managementondersteuner (schaal 7).

 • 2. De eenheid Ontwikkeling en Ondersteuning heeft op hoofdlijnen de volgende taken:

  • a. Ontwikkeling richt zich op voorlichting, informatievergaring- en verstrekking, kennisoverdracht en ontwikkeling van nieuwe dienstverleningsvormen, door middel van, onder meer:

   • ondersteunen van het bestuur en de directeur bij strategiebepaling, beleid, juridische zaken;

   • coördineren van beleidsvorming;

   • monitoren van klanttevredenheid;

   • coördineren van en adviseren over inzet strategische communicatie en communicatiemiddelen;

   • ondersteunen bij woordvoerderschap en persvoorlichting;

   • beoordelen van bedrijfsresultaten, periodiek en ad hoc, in het licht van de externe en interne planningcyclus en controlcyclus;

   • ontwikkelen van controlbeleid, planningsinstrumenten en controlinstrumenten;

   • adviseren, gevraagd en ongevraagd, van de directeur over de bedrijfsvoering.

  • b. Ondersteuning richt zich op bedrijfsprocessen verband houdende met, onder meer:

   • berekening en inning verhuurderbijdrage, bedoeld in artikel 8a van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruime;

   • berekening en inning dwangsom bij niet tijdig beslissen, bedoeld in de artikelen 4:17 en 4:18 van de Algemene wet bestuursrecht;

   • behandeling verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur;

   • behandeling van verzoeken op grond van artikel 34 van de Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming en de artikelen 15 tot en met 22 van de algemene verordening gegevensbescherming;

   • inning van de aan de Staat verschuldigde vergoeding, bedoeld in artikel 7, zevende lid, van de wet;

   • voorbereiding dwangbevel ter inning van de aan de Staat verschuldigde vergoeding, bedoeld in artikel 7, zevende lid, van de wet;

   • behandeling van verzoeken en vorderingen tot schadevergoeding;

   • personeel en organisatie;

   • financiën;

   • automatisering en ICT;

   • procesanalyse;

   • huisvesting, inkoop en facilitaire zaken;

   • planningscyclus en controlcyclus;

   • agendabeheer en secretariaatsvoering voor de verschillende vergaderingen van de huurcommissie en het borgen van de onderlinge afstemming tussen de verschillende vergaderingen;

   • managementondersteuning;

   • websiteonderhoud;

   • toezicht op het doelmatig en eenduidig functioneren van de bedrijfsvoering;

   • jaarlijkse opstelling controlplan als onderdeel van het jaarplan.

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 9: Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst en heeft terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2019.

 • 2. Het Organisatiebesluit dienst van de huurcommissie 2013 wordt ingetrokken.

 • 3. Dit besluit wordt aangehaald als: Organisatiebesluit dienst van de huurcommissie 2019.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 8 maart 2019

Het bestuur van de huurcommissie, voorzitter van de huurcommissie J.M.L. Niederer

plaatsvervangend voorzitter van de huurcommissie C.J. van Wijk

TOELICHTING

In het Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur huurcommissie 2013 verleende de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het bestuur van de Huurcommissie onder meer de bevoegdheid om de organisatie van de administratieve ondersteuning van de Huurcommissie in te richten. Bij gezamenlijk besluit van de voormalig Minister voor Wonen, Wijken en Integratie en de Minister van Financiën werd aan de administratieve ondersteuning van de Huurcommissie de status van baten-lastendienst verleend. Overeenkomstig artikel 1, tweede lid, van het Instellingsbesluit Dienst van de Huurcommissie (DHC) luidt de tenaamstelling van deze baten-lastendienst: Dienst van de Huurcommissie. De administratieve ondersteuning wordt in haar interne en externe communicatie aangeduid als Dienst van de Huurcommissie. Met het van kracht worden van de Regeling agentschappen is de Dienst van de Huurcommissie per 1 januari 2013 een baten-lastenagentschap geworden.

De formele inrichting van de Dienst van de Huurcommissie legt het bestuur van de Huurcommissie vast in dit organisatiebesluit. Het organisatiebesluit bevat bepalingen waarmee de organisatieonderdelen van de DHC worden ingesteld. Alleen dan kan aan functionarissen van de DHC mandaat worden verleend.

De per 1 januari 2019 vernieuwde formele inrichting van de Dienst van de Huurcommissie legt het bestuur van de Huurcommissie vast in dit organisatiebesluit. Het organisatiebesluit bevat bepalingen door middel waarvan de nieuwe organisatieonderdelen van de DHC worden ingesteld. De formele inrichting van de Dienst van de Huurcommissie is herzien in verband met de reorganisatie van de DHC per 1 januari 2019. De belangrijkste verandering is dat het bestuur van de Huurcommissie de dagelijkse leiding van de DHC als geheel mandateert aan de nieuwe functie van uitvoerend directeur van de DHC.

Leiding, functies en taken

De DHC blijft vallen onder de eindverantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur zal de diverse onderdelen van organisatie van de DHC echter niet meer rechtstreeks besturen. De daartoe benodigde, van de Minister van BZK in mandaat verkregen, bestuursbevoegdheden mandateert het bestuur aan de directeur van de DHC. De directeur stuurt de managers van de drie eenheden van de DHC aan. Dit organisatiebesluit bevat omschrijvingen op hoofdlijnen van de taken van de eenheden waaruit de organisatie van de DHC bestaat.

Aan de taken van de DHC is toegevoegd de berekening en de inning van de verhuurderbijdrage, bedoeld in artikel 8a van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruime. Deze verhuurderbijdrage draagt bij aan de financiering van de HC en staat daarmee op enige afstand van de kerntaak van de HC, de beslechting van geschillen.

Organisatierapport

De inrichting van de DHC per 1 januari 2019, met inbegrip van een uitgebreide beschrijving van functies, formatie, taken, werkzaamheden, en werkprocessen is vastgelegd in het Organisatie- en Formatierapport van de Dienst van de Huurcommissie 2018.

Het bestuur van de huurcommissie, voorzitter van de huurcommissie J.M.L. Niederer

plaatsvervangend voorzitter van de huurcommissie C.J. van Wijk