Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gemert-BakelStaatscourant 2019, 19642OverigVestiging wet voorkeursrecht gemeenten artikel 5 (Wvg)

Logo Gemert-Bakel

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel maken ingevolge artikel 7 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat, de raad van de gemeente Gemert-Bakel ingevolge het bepaalde in artikel 2 en 5 Wvg op 14 maart 2019 hebben besloten een perceel grond aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 t/m 24, 26 en 27 Wvg van toepassing zijn. Aangewezen zijn gronden die thans agrarisch worden gebruikt en waar een niet agrarische bestemming aan wordt toegedacht voor ten behoeve van een woningbouwontwikkeling.

Gevolgen

Het voorkeursrecht betreft de gronden ten noorden van de kern Milheeze, die globaal zijn gelegen tussen De Berken en Nachtegaal in Milheeze. De aanwijzing heeft tot gevolg dat na inwerkingtreding de eigenaren en beperkt gerechtigden van de aangewezen gronden, wanneer zij die gronden respectievelijk de beperkte rechten daarop wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente te koop moeten aanbieden.

Ter inzage

De eigenaren en beperkt gerechtigden van deze percelen ontvangen ieder afzonderlijk, per aangetekende brief, bericht over de inhoud van dit besluit en de gevolgen hiervan. Het besluit met de kaart en de lijst van voorlopig aangewezen gronden, ligt met ingang van 5 april 2019 gedurende zes weken tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis aan Ridderplein 1, 5421 CV Gemert. U kunt de stukken op afspraak inzien.

Bezwaar

Tegen het besluit staat bezwaar open bij het besluit van burgemeester en wethouders. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbende gedurende een termijn van zes weken, ingaande de dag na dagtekening van deze bekendmaking, indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel, Postbus 10.000, 5420 DA GEMERT.

Voorlopige voorziening

Bezwaarden hebben de mogelijkheid om, wanneer zij een spoedeisend belang aanwezig achten, een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch een en ander ingevolge artikel 8:81 Awb.

Gemert, 5 april 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel,