Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoerdenStaatscourant 2019, 1964VerkeersbesluitenVerkeersbesluit instellen parkeergelegenheid voor opladen elektrische voertuigen op de Wijnant Nuijenstraat 21 3443JA Woerden Nummer: 18i.05471

Logo Woerden

Burgermeester en wethouders van Woerden,

 

 

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 

Artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, waarin het college van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit en dat deze bevoegdheid op grond van het mandaatbesluit van 1 september 2013 is gemandateerd aan de verkeerskundig beleidsadviseur van het team realisatie en beheer;

 

Overwegende dat:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens.

 

Op grond van artikel 14 van het BABW wordt de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en 3 van het BABW, in het betrokken verkeerbesluit tot uitdrukking gebracht.

 

Uit het oogpunt van:

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

 • het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik.

 

Is het gewenst om:

 • op de Wijnant Nuijenstraat 21, 3443JA te Woerden een oplaadpunt voor elektrische voertuigen te realiseren;

 • een parkeerplaats ter hoogte van de Wijnant Nuijenstraat 21, 3443JA te Woerden in te stellen die enkel bestemd is voor het opladen van elektrische voertuigen.

 

Motivering

De aanschaf en het gebruik van elektrische voertuigen in Nederland neemt toe, wat resulteert in een toenemende vraag naar oplaadfaciliteiten voor elektrische voertuigen. Binnen de gemeente Woerden worden aanvragen voor oplaadpunten voor elektrische voertuigen getoetst aan de beleidsregels die zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 12 december 2017. De belangrijkste hiervan zijn:

 • de locatie is goed vindbaar en zichtbaar;

 • het is aannemelijk dat het betreffende laadpunt door meerdere gebruikers gedeeld kan worden (iedereen met een elektrische auto mag er gebruik van maken, het oplaadpunt in kwestie is en blijft immers een openbare voorziening);

 • het oplaadpunt wordt gerealiseerd bij een bestaand parkeervak/bestaande parkeervakken.

 • de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur kan worden voorzien van twee of meer aansluitpunten en kunnen – eventueel op termijn – twee of meer parkeerplaatsen worden bediend.

 • de parkeerdruk laat een oplaadpunt toe (95% op het drukste moment in woonwijken en 85% op parkeerterreinen).

 

Er is een aanvraag binnengekomen bij de gemeente om op de Wijnant Nuijenstraat 21, 3443JA te Woerden een oplaadpunt voor elektrische voertuigen te realiseren. Deze aanvraag is getoetst op de criteria zoals omschreven in de genoemde beleidsregels en hieruit is gebleken dat de aanvraag aan deze criteria voldoet. Om ervoor te zorgen dat laadpunt gebruikt kan worden voor het opladen van elektrische voertuigen, is de gemeente voornemens om bebording te plaatsen die aangeeft dat de nabijgelegen parkeerplaats alleen gebruikt mag worden voor het opladen van elektrische voertuigen.

 

Belangenafweging

De aanvraag voor het plaatsen van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen is getoetst aan de beleidsregels die zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 17 december 2017. Deze beleidsregels hebben tot doel om de oplaadpunten op weloverwogen locaties te plaatsen. De aanvraag voldoet aan de criteria zoals omschreven in de genoemde beleidsregels.

 

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie. Het advies over dit besluit is positief.

 

B E S L U I T E N:

 

 • 1.

  ter hoogte van het oplaadpunt voor elektrische voertuigen dat wordt gerealiseerd op de Wijnant Nuijenstraat 21, 3443JA te Woerden een parkeergelegenheid in te stellen die enkel bestemd is voor het opladen van elektrische voertuigen, door het plaatsen van bord model E8 van Bijlage 1 van het RVV 1990, met daarbij een onderbord met de tekst 'uitsluitend opladen elektrische voertuigen' en door het markeren van het betreffende vak;

 

 • 2.

  de in dit besluit genoemde verkeerstekens te plaatsen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening;

 

 

 

 

 

 

Woerden, 17-01-2019

Namens burgemeester en wethouders van Woerden,

M. Bouwman

Beleidsadviseur Verkeer

Team Realisatie en beheer

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 45, 3440 AA te Woerden. Tevens kan de indiener van een bezwaarschrift gedurende dezelfde termijn de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht verzoeken om een voorlopige voorziening.