Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Het HogelandStaatscourant 2019, 19301VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Leens Nije Nering (gemeente Het Hogeland)

Logo Het Hogeland

Nr. 2019/01

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland;

 

Overwegende, dat:

 • het college van Burgemeester en Wethouders van de voormalige gemeente De Marne in 2018 heeft besloten de weekmarkt te verplaatsen van Ulrum naar Leens op een gedeelte van de parkeerplaats aan de Nije Nering / R. Ritzemastraat;

 • het college voornoemd, omwille van een goede verkeersafwikkeling ter plaatse en ter verhoging van de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid verkeersmaatregelen heeft getroffen, zoals een parkeerregime en een wegsleepregeling;

 • het college voornoemd, op 24 oktober 2018 het daarvoor noodzakelijke verkeersbesluit heeft genomen en dat dit besluit op de voorgeschreven wijze op 26 oktober 2018 is gepubliceerd in de Staatscourant;

 • is gebleken dat in de publicatie de titel en de inhoud van het gepubliceerde besluit niet overeenkwamen en dat dit besluit moet worden vervangen door een goed besluit;

 • met betrekking tot het nieuw te neme besluit voor de wenselijkheid van deze maatregel advies is gevraagd aan de Korpschef van de politie Eenheid Noord-Nederland, DROS, afd. Infrastructuur, Team Verkeer;

 • namens de Korpschef, de politiechef van de eenheid Noord-Nederland en voor deze de Operationeel Specialist Verkeer Eenheid Noord-Nederland bij brief van 12 december 2018, kenmerk 20181024000618, een positief advies heeft gegeven over de voorgenomen maatregelen;

 • daarmee is voldaan aan het voorgeschreven overleg als bedoeld in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

 

gelet op het bepaalde bij of krachtens het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en de Wegenverkeerswet 1994 en de Wegsleepverordening 2013 van de gemeente De Marne;

tevens gelet op het Algemeen Mandaatbesluit van 3 januari 2019, Gemeenteblad 2019-9142 en het Ondermandaatbesluit van 3 januari 2019, Gemeenteblad 2019-7496;

 

besluiten:

 

 • I.

  het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de voormalige gemeente De Marne d.d. 24 oktober 2018, gepubliceerd in de Staatscourant van 26 oktober 2018, nr. 61063, in te trekken;

 • II.

  tot het instellen van een parkeergelegenheid aangevuld met een parkeerverbod en een wegsleepregeling voor het, vanuit de supermarkt Jumbo gezien, achterste gedeelte van de parkeerplaats aan de Nije Nering / R. Ritzemastraat te Leens en

 • III.

  het verbod aan te geven door middel van het plaatsen van RVV-bord E04, het onderbord OB303 en een onderbord met een tijdvenster “parkeren verboden woensdag 06-13 h (i.v.m. markt)” conform de desbetreffende bepalingen in het RVV1990

 

Bezwaar.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen.

 

Winsum, 31 maart 2019

Burgemeester en wethouders voornoemd,

namens hen,

teamcoach van het team Ruimte - Infra

wg. J. Koomans van den Dries.