Weigering vaststelling Bestemmingsplan IJsselmeer – Industriezandwinning

Logo De Fryske Marren

 

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 13 februari 2019 heeft besloten het bestemmingsplan IJsselmeer – Industriezandwinning (NL.IMRO.1940.BPDFM17IJSINDSZAND-ON01) niet vast te stellen.

 

Plangebied

Het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld met het oog op een initiatief van Smals IJsselmeer BV voor grootschalige winning van industriezand in het IJsselmeer. Het ontwerpplan voorziet in een plangebied van circa 250 ha groot en in de aanleg van een kunstmatig werkeiland van ongeveer 7 ha groot met bebouwing waar de zandverwerking plaats zou moeten vinden. Met het oog op de energievoorziening, voorziet het ontwerpplan in een stroomkabel vanaf het eiland naar het vaste land.

 

Terinzagelegging

Het besluit van 13 februari 2019 tot weigering het bestemmingsplan IJsselmeer – Industriezandwinning vast te stellen ligt met bijbehorende stukken met ingang van 5 april 2019 gedurende zes weken ter inzage bij:

. de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

. het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

. het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

 

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan door een belanghebbende beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van state (postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de

gronden waarop het beroep rust.

 

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.

 

Joure, 4 april 2019

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren

Naar boven