Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestStaatscourant 2019, 1926Ruimtelijke plannenBestemmingsplannen in voorbereiding

Logo Best

Burgemeester en wethouders van de gemeente Best maken, overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro), bekend dat de volgende bestemmingsplannen worden voorbereid:

 • 1.

  Bestemmingsplan Steegsche Velden Noord (woningbouwlocatie);

 • 2.

  Bestemmingsplan Eindhovenseweg-Zuid 83 (wijziging agrarische bedrijfswoning naar burgerwoning);

 • 3.

  Bestemmingsplan Molenkampseweg ong. (Ruimte voor Ruimte woning);

 • 4.

  Bestemmingsplan Oirschotseweg 88/88a (toevoegen van woningen);

 • 5.

  Bestemmingsplan Oude Baan 32 (wijziging agrarisch bedrijf naar opslagbedrijf);

 • 6.

  Bestemmingsplan Broekstraat 11 (toevoegen van woningen).

De namen van de bestemmingsplannen verwijzen naar de straten en gebieden waar de bestemmingsplannen over gaan. De bestemmingsplannen voorzien in een planologisch juridische regeling voor diverse ontwikkelingen. In bovenstaande lijst is kort opgenomen wat de ontwikkeling inhoudt. De ontwerpbestemmingsplannen worden naar verwachting in 2019 ter inzage gelegd.

Deze bekendmaking betreft enkel een vooraankondiging. Het is niet mogelijk om hierover een zienswijze in te dienen. Er liggen dan ook geen stukken ter inzage. Ook wordt over dit voornemen geen advies gevraagd aan een onafhankelijke instantie.

Via een afzonderlijke publicatie in Groeiend Best, de Staatscourant en het gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl zal bekend gemaakt worden op welk moment de verschillende ontwerpbestemmingsplannen ter inzage worden gelegd. U wordt op dat moment in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze over het betreffende bestemmingsplan kenbaar te maken.

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met de vakgroep Ruimtelijke Plannen van de afdeling Regie en Ontwikkeling via 14 0499.

Best, 15 januari 2019

Burgemeester en wethouders gemeente Best