Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2019, 19243Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 maart 2019, 2019-0000026367, tot wijziging van de Regeling ketenbepaling bijzondere functies en hogere vergoeding kantonrechter in verband met het aanwijzen van de functie van ijshockeyspeler

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 668a, achtste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

ARTIKEL I

Aan artikel 1 van de Regeling ketenbepaling bijzondere functies en hogere vergoeding kantonrechter wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel g door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • h. de functie van ijshockeyspeler werkzaam als betaald contractspeler bij een ijshockeyclub, waarvoor het speelseizoen in een internationale competitie langer duurt dan zes maanden.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 maart 2019

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

TOELICHTING

Algemeen

Ketenbepaling

Op grond van de ketenbepaling geldt dat na drie elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten, of bij een minder aantal, na twee jaar, een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Voor een specifieke groep werknemers is een afwijkingsmogelijkheid van de ketenbepaling gecreëerd om te voorkomen dat toepassing van de ketenbepaling tot onaanvaardbare consequenties zou leiden. Dit betreft werknemers die functies vervullen in bedrijfstakken waarvoor het bestendig gebruik is en vanwege de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering noodzakelijk is de arbeid uitsluitend te verrichten op grond van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en waarvoor de gemaximeerde afwijkingsgrond in artikel 7:668a, vijfde lid, BW van ten hoogste zes arbeidsovereenkomsten in een periode van ten hoogste vier jaar onvoldoende soelaas biedt.

Artikel 7:668a, achtste lid, van het Burgerlijk Wetboek (BW) bepaalt dat bij collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan de ketenbepaling buiten toepassing kan worden verklaard voor bij ministeriële regeling aangewezen functies in een bedrijfstak.

Aanwijzing bij ministeriële regeling kan plaatsvinden indien het voor die functies in die bedrijfstak bestendig gebruik is en vanwege de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering en van die functies noodzakelijk is de arbeid uitsluitend op grond van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te verrichten. De functies, bedoeld in artikel 7:668a, achtste lid, BW zijn aangewezen in de Regeling ketenbepaling bijzondere functies en hogere vergoeding kantonrechter (hierna: de regeling).

De partijen betrokken bij de totstandkoming van een dergelijke cao kunnen bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een gezamenlijk schriftelijk verzoek indienen om de ketenbepaling buiten toepassing te verklaren voor bepaalde functies in hun bedrijfstak. Naar aanleiding van een verzoek daartoe wordt in deze regeling een uitzondering getroffen.

Met onderhavige regeling is artikel 1, onderdeel h, aan de regeling toegevoegd. Als functie, bedoeld in artikel 7:668a, achtste lid, BW wordt aangewezen:

  • de ijshockeyspeler werkzaam als betaald contractspeler bij een ijshockeyclub, waarvoor het speelseizoen in een internationale competitie langer duurt dan zes maanden.

Contractspeler betaald ijshockey

De uitzonderingsmogelijkheid van de ketenbepaling voor de functie van contractspeler werkzaam als betaald ijshockeyspeler bij een ijshockeyclub die deelneemt aan de internationale competitie waarvoor het speelseizoen in een internationale competitie langer duurt dan zes maanden wordt gerechtvaardigd geacht. Het is bestendig gebruik dat de functie contractspeler werkzaam als betaald ijshockeyspeler bij een ijshockeyclub die deelneemt aan de internationale competitie uitsluitend op basis van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd wordt verricht. Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd geven een ijshockeyclub de mogelijkheid om op basis van sporttechnische afwegingen te bouwen aan het team voor deelname aan de internationale competitie. Bij contracten voor onbepaalde tijd zullen spelers doorbetaald moeten worden in een periode waarin er geen recettes of andere inkomsten zijn. Dit zet de financiële huishouding van een club onder grote druk.

Het speelseizoen in de internationale competitie (zoals de Oberliga in Duitsland) is vaak langer (namelijk acht maanden) dan de Nederlandse eredivisie waar het speelseizoen zes maanden is. Dit leidt tot ongewenste neveneffecten doordat een club, maar ook de contractspeler die werkzaam is als betaald ijshockeyspeler bij een ijshockeyclub, doorgaans meerdere seizoenen bij dezelfde club speelt, deelneemt aan de internationale competitie belemmerd wordt om met elkaar te (blijven) contracteren binnen de aan de top(seizoen)sport verbonden typische seizoensgebondenheid.

Ook de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering rechtvaardigt om de functie van de contractspeler werkzaam als betaald ijshockeyspeler bij een ijshockeyclub die deelneemt aan de internationale competitie waarvoor het speelseizoen in een internationale competitie langer duurt dan zes maanden uit te zonderen van de ketenbepaling. Het is noodzakelijk dat een ijshockeyclub een aanstellingsbeleid kan hanteren passend bij de doelstelling om topijshockey te kunnen bedrijven op internationaal niveau. Betaald ijshockeyorganisaties hebben onvoldoende zekerheid hebben over het behoud van contractspelers. Specifiek voor de functie die uitgezonderd wordt van de ketenbepaling geldt dat er wordt deelgenomen in de internationale competitie (zoals de Oberliga). Jaarlijks vinden er contractbespreking plaats, evenals transfers van (internationale) spelers. Het speelseizoen kan kort of lang kan zijn afhankelijk van het succes van het team (het al dan niet behalen van play-offs), waardoor er grote fluctuaties in recettes kunnen zijn voor de club.

Als door toedoen van de ketenbepaling een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zou ontstaan, zou deze arbeidsovereenkomst op elk gewenst moment, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, kunnen worden opgezegd door de werknemer, zonder dat daar enige financiële compensatie voor de club tegenover zou staan. Dit brengt schade toe aan betaald ijshockeycluborganisaties die deelnemen aan de internationale competitie als het gaat om het behoud van spelers en daarmee aan de sportieve continuïteit waardoor het voortbestaan van de sector in het gedrang komt.

Als het bij koninklijke boodschap van 6 november 2018 ingediende voorstel van wet tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten om de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren (Wet arbeidsmarkt in balans) (35 074) tot wet wordt verheven en de daarin opgenomen wijzigingen van artikel 7:668a BW in werking treden zal worden bezien of artikel 7:668a BW voor deze functie, en andere reeds aangewezen functies, nog steeds buiten toepassing moet blijven.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees