Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BloemendaalStaatscourant 2019, 19136Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan Park Vogelenzang ter inzage

Logo Bloemendaal

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Bloemendaal op 14 maart 2019 het ontwerpbestemmingsplan Park Vogelenzang en het Beeldkwaliteitplan heeft vastgesteld. Tevens heeft op 29 maart 2019 het bevoegd gezag, hiertoe gemandateerd door het college van burgemeester en wethouders besloten hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor dit gebied vast te stellen.

Het ontwerpbestemmingsplan omvat het volledige perceel van GGZ InGeest in Bennebroek. Het ontwerpbestemmingsplan maakt de bouw van 250 woningen mogelijk. De grondeigenaar GGZ InGeest verkoopt een deel van het terrein dat zij niet meer gebruiken voor hun zorgverlening. Op dit deel komt de woningbouw. Het beeldkwaliteitplan heeft betrekking op de gewenste beeldkwaliteit die hier gerealiseerd moet worden. Het ontwerp besluit hogere grenswaarden heeft betrekking op geluidnormen. Het is nodig hogere geluidsnormen vast te stellen omdat er door de Rijksstraatweg en de spoorlijn Haarlem-Leiden een hogere geluidbelasting op het gebied is.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan, beeldkwaliteitplan en besluit hogere grenswaarden inzien

Het raadsbesluit en het ontwerpbestemmingsplan liggen vanaf 4 april t/m 17 mei 2019 ter inzage. Ook het Beeldkwaliteitplan en het besluit hogere grenswaarden liggen gedurende deze periode ter visie. U kunt deze inzien op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 20.00 uur op het gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158 te Overveen. U kunt deze documenten ook digitaal raadplegen via www.bloemendaal.nl/bestemmingsplannen. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder is tevens in te zien op www.odijmond.nl.

Heeft u opmerkingen over het ontwerp bestemmingsplan en/of het beeldkwaliteitplan?

Dan kunt u gedurende de inzagetermijn, zoals hierboven genoemd, uw zienswijze indienen. Uw zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van Bloemendaal, postbus 201, 2050 AE Overveen. Wij betrekken die bij onze besluitvorming. Tegen het definitieve besluit kunt u in beroep. U kunt uw zienswijze tot en met 17 mei 2019 indienen.

Heeft u opmerkingen over het ontwerpbesluit hogere grenswaarden?

Zienswijzen op het ontwerpbesluit hogere grenswaarden kunnen door belanghebbenden gedurende bovengenoemde termijn van de tervisielegging schriftelijk dan wel mondeling kenbaar gemaakt worden bij Omgevingsdienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk, onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan Vogelenzang te Bennebroek”. Voor mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch een afspraak maken met Omgevingsdienst IJmond, telefoonnummer 0251-263863.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw S. van der Zeijden 023-522 5708 of s.vanderzeijden@bloemendaal.nl.

Wilt u wekelijks op de hoogte blijven van aanvragen in uw buurt? Meld u dan aan voor de e-mail service van overheid.nl.