Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PapendrechtStaatscourant 2019, 19113Ruimtelijke plannenTerinzagelegging gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 'Hoepmaker 30, Papendrecht' en besluit Hogere waarden Wet geluidhinder

Logo Papendrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht maakt bekend dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het bestemmingsplan 'Hoepmaker 30, Papendrecht' (NL.IMRO.0590.BPHoepmaker30-3001) op donderdag 28 maart 2019 door de gemeenteraad (gewijzigd) is vastgesteld.

Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van negen vrijstaande woningen op ruime kavels mogelijk op het perceel Hoepmaker 30 (de locatie van voormalig tuincentrum 't Waaltje). Het perceel wordt ingericht met groene kavels en kavelsloten, zodat deze uit landschappelijk, stedenbouwkundig en architectonisch oogpunt aansluit bij de rest van de Tiendzone.

Het bestemmingsplan ligt vanaf donderdag 4 april 2019 tot en met woensdag 15 mei 2019, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis. De stukken kunnen tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien op de leestafel of op afspraak (telefoonnummer 14078). De stukken kunnen ook op de gemeentelijke website (www.papendrecht.nl) en www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien.

Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gedurende deze ter inzage termijn kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan, een belanghebbende die niet verweten kan worden dat hij/zij niet op tijd een zienswijze heeft ingediend of een belanghebbende, tegen de gedeelten van het bestemmingsplan die ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd zijn vastgesteld.

Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, ’s Gravenhage. Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Als tijdens de beroepstermijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor meer informatie over de hoogte hiervan kunt u contact opnemen met de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Besluit Hogere Waarden (geluid)

In het kader van het bestemmingsplan 'Hoepmaker 30, Papendrecht' hebben burgemeester en wethouders van Papendrecht conform de Wet geluidhinder een Besluit Hogere Waarden vastgesteld. Hierin is de maximale geluidsbelasting vanwege het wegverkeerslawaai en industrielawaai vastgelegd en is aangegeven onder welke akoestische voorwaarden een geluidsgevoelige functies (zoals een woning) kan worden gerealiseerd.

Het Besluit Hogere Waarden met bijbehorende stukken ligt (tegelijk met het vastgestelde bestemmingsplan) vanaf donderdag 4 april 2019 tot en met woensdag 15 mei 2019 in het gemeentehuis, Markt 22 te Papendrecht.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld door:

- degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;

- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit;

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.