Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BunnikStaatscourant 2019, 18936VerkeersbesluitenHet plaatsen van voorrangsborden op de drempels van de Rijnseweg

Logo Bunnik

Zaaknummer 647799

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bunnik

Overweging ten aanzien van het besluit

Situatie:

Figuur 1

In de afbeelding van figuur 1 worden voorrangsborden geplaatst voor de drempels op flexposten, zodat tegemoet rijdend verkeer niet met elkaar conflicteert.

Gelet op:

• de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW);

• de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV);

• de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

• de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

• de mandaatregeling van de gemeente Bunnik.

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Volgens artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is de gemeente het bevoegd gezag voor het nemen van verkeersbesluiten op andere wegen dan die van het rijk, de provincie of het waterschap.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Aanleiding:

De bestaande wegversmallingen in de Rijnseweg hebben geen voorrangsregeling. Er zijn klachten over auto’s in tegengestelde richtingen die met elkaar conflicteren, met risicovolle manoeuvres. Om het risico te beperken worden voorrangsborden geplaatst voor de drempels, zodat tegemoet rijdend verkeer niet met elkaar conflicteert.

Belangen en afwegingen :

Aan dit verkeersbesluit liggen de volgende belangen, als bedoeld in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, ten grondslag:

  • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

  • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

Het plaatsen van de borden; F5 en F6 vereist op grond van het BABW (Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer) een verkeersbesluit. Door de wegaanpassing aan de Rijnseweg is er een mogelijkheid ontstaan om de verkeersveiligheid op de Rijnseweg te verbeteren. In verband met de onduidelijke verkeerssituatie die nu aanwezig is op de drempel van de Rijnseweg, is de gemeente Bunnik van plan om een voorrangsregeling in te stellen. Door dit besluit ontstaat voor de weggebruiker een logische en duidelijke verkeerssituatie ten behoeve van de verkeersveiligheid. Waarbij het verkeer op de drempels van de Rijnseweg vanaf Zeisterweg voorrang heeft ten opzichte van het verkeer komende vanaf Langbroekerdijk (Utrechtse Heuvelrug). De locaties waar de voorrangsregelingen worden geplaatst op de drempels van de Rijnseweg is afgestemd met de bewoners.

Politieadvies

In overeenstemming met artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de politie, district Midden Nederland. De politie stemt in met de maatregelen. (advies d.d. 01-04-2019)

BESLUIT

Het college heeft besloten tot:

Het instellen van een voorrangsregeling op de drempels van de Rijnseweg door het plaatsen van de borden; F5 en F6, overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde tekening (zie figuur 1).

Odijk, 1 april 2019,

Namens burgemeester en wethouders van Bunnik,

dhr. W. Overbeek

Afdelingshoofd Fysiek Domein