Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BunnikStaatscourant 2019, 18931VerkeersbesluitenEen 30 km zone instellen op de Rijnseweg voor het deel met de meeste woningen bij de kruising Zeisterweg en Rijnseweg

Logo Bunnik

Zaaknummer 647799

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bunnik

Overweging ten aanzien van het besluit

Situatie:

Figuur 1

In de afbeelding van figuur 1 is met rode strepen op de Rijnseweg de begrenzing aangegeven van de 30 km-zone.

Gelet op:

• de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW);

• de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV);

• de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

• de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

• de mandaatregeling van de gemeente Bunnik.

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Volgens artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is de gemeente het bevoegd gezag voor het nemen van verkeersbesluiten op andere wegen dan die van het rijk, de provincie of het waterschap.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Aanleiding:

Het plaatsen van de borden; A01-30zb en A02-30ze vereist op grond van het BABW (Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer) een verkeersbesluit. Door de wegaanpassing aan de Rijnseweg is er een mogelijkheid ontstaan om de verkeersveiligheid op het weggedeelte Rijnseweg 1 t/m 12 te verbeteren door de geldende snelheid van 60 km terug te brengen naar 30 km per uur. Dat wil zeggen dat de maximumsnelheid wordt verlaagd naar 30 km per uur met duidelijk herkenbare zone in- en uitgang. Deze wordt uitgevoerd door middel van bebording aan beide zijden 30 km-zone en dubbele streep wegmarkeringen overgang van 60 naar 30 km zone op de Rijnseweg. De locatie van de 30 km zone is afgestemd met de bewoners.

Belangen en afwegingen:

Aan dit verkeersbesluit liggen de volgende belangen, als bedoeld in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, ten grondslag:

het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

het beschermen van weggebruikers en passagiers;

het verzekeren van de veiligheid op de weg;

het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

Politieadvies

In overeenstemming met artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de politie, district Midden Nederland. De politie stemt in met de maatregelen (advies d.d. 01-04-2019).

BESLUIT

Het college heeft besloten tot:

Het instellen van een 30 km-zone op de Rijnseweg (Rijnseweg 1 t/m 12) door het plaatsen van borden; A01-30zb (maximum toegestane snelheid 30 km) en A02-30ze (einde maximum snelheid 30 km) aan beide zijden van de weg, overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde tekening (zie figuur 1).

Odijk, 1 april 2019,

Namens burgemeester en wethouders van Bunnik,

dhr. W. Overbeek

Afdelingshoofd Fysiek Domein