Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemStaatscourant 2019, 18917OverigKENNISGEVING VAN SCHRAPPING AANDUIDINGEN IN HET REGISTER VAN DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN PROVINCIALE STATEN VAN NOORD-HOLLAND

Logo Haarlem

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 20 maart 2019 gehouden verkiezing van de leden van provinciale staten van Noord-Holland maakt bekend dat,

Gelet op artikel G 2, zevende lid, onder d, van de Kieswet;

Overwegende, dat voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland, die is gehouden op 20 maart 2019, geen geldige kandidatenlijsten zijn ingeleverd door de hieronder, onder de genoemde nummers geregistreerde aanduidingen

08 – Vrouwen Partij (VP)

09 – Hart voor Holland

11 – Multicultureel Plus Partij (M+)

BESLUIT:

De genoemde aanduidingen te schrappen uit het register als bedoeld in artikel G 2 van de Kieswet.

De aandacht wordt er op gevestigd, dat een ieder uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van de openbare kennisgeving van de beschikking schriftelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage, in beroep kan komen.

Haarlem, 27-03-2019

De voorzitter voornoemd,

J. Wienen