Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om18.0106, Lienaertsstraat 171 t/m 205 oneven, 6164 GH Geleen (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Logo Sittard-Geleen

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben de volgende omgevingsvergunning verleend.

 

Omschrijving activiteit(en): nieuwbouw van 9 zorggebouwen

Locatie: Lienaertsstraat 171 t/m 205 oneven, 6164 GH te Geleen

Datum ter inzage legging: 10 januari 2019

Dossiernummer: Om18.0106

 

Het hierboven vermelde besluit en de hierbij behorende stukken liggen vanaf de datum ter inzage legging gedurende zes weken + één dag voor iedereen ter inzage bij de balie Vergunningen in het gemeentehuis in Geleen. Maakt u wel eerst een afspraak.

 

De stukken zijn ook in te zien via de landelijke internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Limburg (te Roermond), Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Belanghebbenden die redelijkerwijs kan worden verweten dat zij eerder geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht, kunnen geen beroep instellen. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij rechtbank Limburg via https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Digitaal%20procederen Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het indienen van een beroepschrift zijn griffierechten verschuldigd.

 

Meer informatie over Bezwaar en Beroep

Wilt u meer informatie over wat men kan doen als men het niet eens is met een beslissing van de gemeente? Lees dan de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’. Daarin staat óf en hoe men bezwaar kan maken of beroep kan instellen tegen een gemeentelijke beslissing. De brochure is te verkrijgen via tel. 1400 (lokaal tarief) of te downloaden op de website van de Rijksoverheid.

 

 

Naar boven