Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandStaatscourant 2019, 18255Ruimtelijke plannenVastgesteld wijzigingsplan Veldhuizerweg 3, Berkhout (gemeente Koggenland)

Logo Koggenland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland maken bekend dat zij op 19 maart 2019 het wijzigingsplan Veldhuizerweg 3, Berkhout ongewijzigd hebben vastgesteld.

Met het wijzigingsplan wordt de bestemming gewijzigd van “Agrarisch” naar “Wonen - Stolp” en wordt de mogelijkheid geboden om de stolp te splitsen in 2 woningen.

Ter inzage

Het wijzigingsplan en het vaststellingsbesluit liggen met ingang van 8 april 2019 gedurende 6 weken ter inzage. Het wijzigingsplan is digitaal raadpleegbaar via www.koggenland.nl/ruimtelijkeplannen onder de kop ‘in procedure’ en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.1598.WPLGVeldhuizerweg3-va01. Het wijzigingsplan is ook in te zien op de afdeling Wonen & Ondernemen in het gemeentehuis (tijdens openingstijden). Op afspraak kunt u ook buiten de gebruikelijke openingstijden het plan inzien.

Beroepsmogelijkheden

Gedurende de hierboven genoemde termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpwijzigingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij het college kenbaar te maken. Daarnaast kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het wijzigingsplan zijn aangebracht.

Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift, mits er geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is gedaan.

 

Gemeente Koggenland