Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OssStaatscourant 2019, 18211OverigVestiging Wet voorkeursrecht gemeenten artikel 6 Wvg, gemeente Oss

Logo Oss

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oss maken op grond van artikel 7, lid 1, van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend, dat zij op grond van het bepaalde in artikel 6 van de Wvg op 2 april 2019 hebben besloten, gronden voorlopig aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn. De bewuste gronden zijn gelegen ten westen van de kern Oss tussen de Brandstraat, de Kleinussenstraat en de Amsteleindstraat.

Het besluit van het college (PDMS-3762480) ligt tezamen met bijbehorende bijlagen, het kadastrale overzicht en een lijst met daarop de aangewezen percelen en perceelsgedeelten, de namen van de gerechtigden en overige relevante gegevens, met ingang van 04 april 2019 ter inzage op het gemeentehuis van Oss aan de Raadhuislaan 2 te Oss. U kunt de stukken hier tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis inzien.

Het voorkeursrecht geldt voor een termijn van drie maanden en treedt in werking een dag na de publicatie van dit bericht in de Staatscourant.

Bezwaar en beroep 

Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken, ingaande de dag na dagtekening van deze bekendmaking, tegen de voorlopige aanwijzing bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss, Postbus 5, 5340 BA Oss.

Voorlopige voorziening

Bezwaarden hebben de mogelijkheid om -wanneer zij een spoedeisend belang aanwezig achten- een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant (bestuursrechter) te ’s-Hertogenbosch.

Gevolgen

De vestiging van het voorkeursrecht heeft tot gevolg dat een eigenaar van of een beperkt gerechtigde tot een aangewezen perceel(sgedeelte), wanneer deze de grond of het beperkt recht wenst te vervreemden, de grond eerst aan de gemeente te koop moet aanbieden. De gerechtigden ontvangen een dezer dagen bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

Nadere inlichtingen

Voor nadere inhoudelijke informatie kunt u zich op werkdagen richten tot de gemeente Oss, de heer Schoonen, afdeling Vastgoed

Oss, 03 april 2019

Namens burgemeester en wethouders,

Gemeentesecretaris gemeente Oss