Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemStaatscourant 2019, 1821VerkeersbesluitenVerkeersbesluit diverse verkeersmaatregelen Teding van Berkhoutstraat, Nagtzaamstraat en Nagtzaamplein

Logo Haarlem

Nr. 2018/644170

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem,

gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: Uitvoeringsvoorschriften BABW).

Overwegende:

dat de Teding van Berkhoutstraat, de Nagtzaamstraat en het Nagtzaamplein gelegen zijn binnen de bebouwde kom van Haarlem;

dat deze wegen in beheer zijn bij de gemeente Haarlem;

dat de wegen die hiervoor benoemd zijn wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Haarlem bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor deze wegen;

dat de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders van Haarlem is gemandateerd aan het afdelingshoofd Beheer en Beleid Openbare Ruimte;

dat de gemeentelijk wegencategorisering van Haarlem is opgenomen in de Structuurvisie Openbare Ruimte (hierna: SOR);

dat deze categorisering aansluit op de categorisering, zoals bedoeld in het landelijk beleid Duurzaam Veilig;

dat de Teding van Berkhoutstraat, de Nagtzaamstraat en het Nagtzaamplein zijn gecategoriseerd als erftoegangswegen en daarmee deel uitmaken van een verblijfsgebied;

dat het traject Teding van Berkhoutstraat / Nagtzaamstraat, het gedeelte tussen de aansluitingen met de Amsterdamsevaart en het Van Zeggelenplein, onderdeel uitmaakt van het bestaande hoofdfietsnetwerk;

dat voor het gemotoriseerd verkeer de verblijfsfunctie centraal staat, de verkeersfunctie is ondergeschikt;

dat voor het fietsverkeer de doorstroming op het hiervoor benoemde traject wel van belang is;

dat op de betreffende weggedeelten de riolering dient te worden vervangen;

dat dit mogelijkheden biedt om tevens de weginrichting aan te passen, zodat deze beter aansluit op het beleid omschreven in de SOR;

dat separaat aan dit verkeersbesluit een verkeersbesluit wordt gepubliceerd omtrent het aanpassen van het snelheidsregime op de wegen;

dat in verband met de aanwezige bebouwing er relatief een hoge parkeervraag aanwezig is op de wegen;

dat op de betreffende wegen op diverse locaties parkeerstroken aanwezig zijn en op andere delen van de betreffende wegen geparkeerd wordt op de rijbaan, langs het trottoir;

dat in de praktijk op de betreffende weggedeelten voertuigen gedeeltelijk op het trottoir worden geparkeerd;

dat voertuigen die gedeeltelijk op de trottoir worden geparkeerd voor zowel voetgangers als voor fietsers leiden tot verkeersonveilige situaties;

dat met de nieuwe herinrichting ruimte is gevonden voor de realisatie van parkeerstroken langs de betreffende wegen;

dat hierdoor voor voetgangers en fietsers een veiliger situatie ontstaat;

dat ten behoeve van de doorstroming van het fietsverkeer het wenselijk is om fietsers een eigen ruimte te geven op de rijbaan;

dat dan ook op de Teding van Berkhoutstraat, de Nagtzaamstraat en het Nagtzaamplein aan beide zijden van de rijbaan fietsstroken worden gerealiseerd;

dat de fietsstrook op de Nagtzaamstraat, het gedeelte tussen de aansluitingen met de Amsterdamsevaart en de Teding van Berkhoutstraat, aan de noordoostzijde wordt gerealiseerd door middel van het aanbrengen van een fietssymbool en ononderbroken markering op het wegdek inclusief een rode kleur verharding;

dat de fietsstroken op de overige weggedeelten worden gerealiseerd door middel van het aanbrengen van fietssymbolen en onderbroken markering op het wegdek inclusief een rode kleur verharding;

dat de fietsstroken worden onderbroken ter hoogte van de bushaltes, zodat bussen kunnen halteren;

dat voor het fietsverkeer richting de Amsterdamsevaart een inleidend fietspad wordt gerealiseerd, zodat fietsers op een veilige wijze het vrijliggende fietspad op de Amsterdamsevaart kunnen bereiken;

dat dit fietspad wordt aangewezen door middel van het plaatsen van het verkeersbord G11 van bijlage 1 van het RVV 1990;

dat de huidige inritconstructies die aansluiten op de Teding van Berkhoutstraat, de Nagtzaamstraat en het Nagtzaamplein niet volledig voldoen aan de inrichtingskenmerken van landelijk kennisplatform verkeer en vervoer CROW;

dat tijdens de uitvoeringswerkzaamheden de betreffende inritconstructies worden aangepast conform de inrichtingskenmerken van CROW;

dat op de Nagtzaamstraat twee voorrangskruispunten (Da Costastraat en de Tweede Vooruitgangstraat) worden opgeheven en worden aangepast naar inritconstructies, zodat op alle kruispunten inritconstructies aanwezig zijn met uitzondering van het kruispunt tussen de Nagtzaamstraat en de Teding van Berkhoutstraat;

dat in de huidige situatie de voorrangsregeling op de betreffende kruispunten is aangeven met de verkeersborden B4, B5 en B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 en door middel van haaientanden op het wegdek;

dat in de huidige situatie een parkeerverbod van kracht is aan de westzijde van de Nagtzaamstraat, ter hoogte van de Franciscus Xaveriusschool, aangegeven met de verkeersborden E1 van het RVV 1990;

dat het gelet op artikel 23 van het RVV het niet is toegestaan een voertuig te laten stilstaan op een fietsstrook;

dat het verbod om met een voertuig stil te staan op een fietsstrook het huidige parkeerverbod langs de Nagtzaamstraat in de nieuwe situatie ondervangt en daarom de verkeersborden E1 kunnen worden verwijderd;

dat op de Nagtzaamstraat in de huidige situatie ter hoogte van twee voetgangersoversteekplaatsen (zebrapaden) middengeleiders in de rijbaan aanwezig zijn en dat met verkeersborden D2 van bijlage 1 van het RVV 1990 is aangegeven dat bestuurders de middengeleiders aan de rechterzijde moeten passeren;

dat door de reconstructie van de Nagtzaamstraat de rijbaan wordt versmald en daardoor de betreffende middengeleiders, inclusief de verkeersborden D2, worden verwijderd;

dat de middengeleider nabij de voetgangersoversteekplaats op het Nagtzaamplein in de nieuwe situatie gehandhaafd blijft in verband met de wegbreedte ter plaatse, inclusief de verkeersborden D2;

dat langs de betreffende wegen diverse parkeerplekken voor gehandicapten aanwezig zijn, waarvan een deel toegewezen aan een bepaald kenteken en een deel voor algemeen gebruik;

dat deze parkeerplekken zijn aangegeven door middel van verkeersbord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990, met daaronder een onderbord waarop het kenteken een voertuig of een tijdsaanduiding staat aangegeven;

dat deze parkeerplekken in de nieuwe situatie vrijwel allemaal op dezelfde locatie terugkeren;

dat op één locatie een wijziging optreedt, te weten de gehandicaptenparkeerplek ter hoogte van Nagtzaamstraat huisnummers 54-56;

dat deze parkeerplek in de nieuwe situatie beperkt opschuift in noordelijke richting, naar de parkeerplek ter hoogte van Nagtzaamstraat huisnummer 52;

dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het uitvoeren van de hiervoor beschreven verkeersmaatregelen een verkeersbesluit is vereist;

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de hiervoor beschreven verkeersmaatregelen strekken tot het verzekeren van de veiligheid op de weg en het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer van ondergeschikt belang wordt geacht in verband met de hiervoor benoemde overwegingen;

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde van de politie;

dat de politie heeft ingestemd met de hierna genoemde verkeersmaatregelen.

Het besluit:

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem besluit:

A. het nemen van de volgende verkeersmaatregelen op de Teding van Berkhoutstraat:

-door middel van het aanbrengen van fietssymbolen en onderbroken markering op het wegdek, fietsstroken aan te wijzen op de Teding van Berkhoutstraat aan beide zijden van de rijbaan;

situatieschets verkeersmaatregelen Teding van Berkhoutstraat

B. het nemen van de volgende verkeersmaatregelen op de Nagtzaamstraat en het Nagtzaamplein :

 • -

  door middel van het aanbrengen van fietssymbolen en onderbroken markering op het wegdek, fietsstroken aan te wijzen op de Nagtzaamstraat en het Nagtzaamplein aan beide zijden van de rijbaan;

 • -

  door middel van het aanbrengen van een fietssymbool en onderbroken markering op het wegdek, een fietsstrook aan te wijzen op de Nagtzaamstraat (zuidwestzijde), het gedeelte tussen de aansluitingen met de Amsterdamsevaart en de Teding van Berkhoutstraat;

 • -

  door middel van het aanbrengen van een fietssymbool en ononderbroken markering op het wegdek, een fietsstrook aan te wijzen op de Nagtzaamstraat (noordoostzijde), het gedeelte tussen de aansluitingen met de Amsterdamsevaart en de Teding van Berkhoutstraat;

 • -

  door middel van het verwijderen van de verkeersborden E1 van bijlage 1 van het RVV 1990 het opheffen van het parkeerverbod aan de westzijde van de Nagtzaamstraat, ter hoogte van de Franciscus Xaveriusschool;

 • -

  door middel van het verwijderen van de verkeersborden D2 van bijlage 1 van het RVV 1990, het opheffen van het gebod voor bestuurders om het middeneiland te passeren aan de zijde die de pijl op het bord aangeeft op twee locaties, te weten:

  • de middengeleider nabij de voetgangersoversteekplaats ter hoogte van het kruispunt met de Jacob Geelstraat;

  • de middengeleider nabij de voetgangersoversteekplaats ter hoogte van het kruispunt met de Teding van Berkhoutstraat;

 • -

  door middel van het verwijderen van de verkeerborden B4, B5 en B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 en het verwijderen van haaientanden, het opheffen van een voorrangregeling op twee kruispunten te weten:

  • het kruispunt Nagtzaamstraat met de Da Costastraat;

  • het kruispunt Nagtzaamstraat met de Tweede Vooruitgangstraat.

 • -

  door middel van het verplaatsen van het verkeersbord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord waarop het kenteken van het voertuig van de houder van de gehandicaptenparkeerkaart staat aangegeven, het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplek op kenteken in het parkeervak aan de noordzijde van de Nagtzaamstraat ter hoogte van huisnummer 52;

 • -

  door middel van het plaatsen van verkeersbord G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 een verplicht fietspad aan te wijzen in noordelijke richting op de Nagtzaamstraat, tussen de aansluiting met de Amsterdamsevaart en een locatie circa 15 meter ten zuiden daarvan.

situatieschets verkeersmaatregelen Nagtzaamstraat en Nagtzaamplein

Aldus vastgesteld op 07 - 01 - 2019 te Haarlem

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem,

Sylvia van Egmond

Hoofd afdeling Beheer en Beleid Openbare Ruimte

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in de Staatscourant. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit besluit in de Staatscourant bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Haarlem, Postbus 511, 2003 PB te Haarlem. Het bezwaarschrift moet de naam en he tadres vermelden van degene die bezwaar maakt, zijn ondertekend en de datum vermelden waarop het is opgesteld. In het bezwaarschrift moet ook worden aangegeven tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom het bezwaar wordt gemaakt. Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.